θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, February 29, 2020

Τα Χριστιανικά κατηχητικά, μας φέρνουν το Ισλάμ.

 
 
Διοργάνωση:
 
Ι. Μητρόπολις Νέας Σμύρνης.
 
 
 

Ναν΄καλά το παλικάρι Θεούλη μου...

 
 
 
Ναν΄καλά το παλικάρι Θεούλη μου, να το βοηθήσει η Παναγίτσα και ο Χριστούλης να τους σαπίσει στο ξύλο.

 

Πακιστανική ισλαμική νεολαία Ελλάδος. Ο Αλέξανδρος ήταν χριστιανός ιεραπόστολος!

 
 
 

Αλεξάνδρεια εσχάτη.

 
 
Αλεξάνδρεια εσχάτη.

(Σ. Αλκαίος Χ.  29.02.2020)
 
 
 
 Την πρώτη Αλεξάνδρεια στην Αίγυπτο χαράζει,
Δευτέρα ήταν η Τρωάς και Τρίτη εις την Θράκην.
 
Την Λίβυσσα εχάραξε, αυτός ο στρατηλάτης.
Τις πύλες κάνει ισχυρές, τους δρόμους της μεγάλους.
Ναούς βάζει κι αγάλματα, μετώπες και ζωφόρους.
Τους νέους να γυμνάζονται και να φιλοσοφούν.
Πηγάδια σκάβει για νερό και ικανούς τεχνίτες,
την πέτρα να δουλεύουνε, τον σίδηρο, το ξύλο.
Βιβλιοθήκες ίδρυσε, την γνώση να φυλάσσουν
και θέατρα και στάδια, την δίκη να τιμούνε.
 
Το σύστημα διοίκησης, την πόλη ασφαλίζει.
Μοναχική εφεύρεση του Έλληνος, η πόλις.
Ένα καράβι που ‘πλευσε σε τόπους εχθρικούς.
Στην Ινδική ταξίδεψε, στην Κύπρο, στην Καρία,
στα Βάκτρα, στην Μακαρηνή, στους Αραχώτους φτάνει.
Στην Σογδιανή εβρέθηκε, στον Μέλανα τον κόλπο.
Στην Βαβυλώνα, μέσα εκεί, στους Σκύθες και στους Πέρσες.
 
ὀκτωκαίδεκα όρθωσε, πόλεις, έως την Ταναΐδα,
που στο λευκό το μάρμαρο μιλούν Ελληνικά,
κι άς είναι τώρα ερείπια, χαμένες μεσ’ στην σκόνη,
σε τόπους αφιλόξενους, τόπους ερημικούς.
Όταν βρεθείς προσκυνητής, εσύ μην το ξεχάσεις,
πως κάτω απ’ τα πόδια σου, απλώνεται μια πόλη,
πόλη ιερή, σεβάσμια, πόλη Ελληνική.
 
 
 <Ἀλεξάνδρειαι> πόλεις ὀκτωκαίδεκα. πρώτη ἡ Αἰγυπτία
ἤτοι Λίβυσσα, ὡς οἱ πολλοί, ἀπὸ Ἀλεξάνδρου τοῦ Φιλίππου.
70.10
Ἰάσων δὲ ὁ τὸν βίον τῆς Ἑλλάδος γράψας ἐν δʹ βιβλίῳ φησί
“τὸν μὲν οὖν τόπον τῆς πόλεως ὄναρ ἐχρησμοδοτήθη οὕτως
  νῆσος ἔπειτά τις ἐστὶ πολυκλύστῳ ἐνὶ πόντῳ,
  Αἰγύπτου προπάροιθε, Φάρον δέ ἑ κικλήσκουσιν.
ἐκέλευσε δὲ διαγράφειν τὸ σχῆμα τοὺς ἀρχιτέκτονας· οὐκ
70.15
ἔχοντες δὲ λευκὴν γῆν ἀλφίτοις διέγραφον, ὄρνιθες δὲ κατα-
πτάντες τὰ ἄλφιτα αἴφνης διήρπασαν· ταραχθεὶς οὖν Ἀλέ-
ξανδρος, οἱ μάντεις θαρρεῖν ἔλεγον· πάντων γὰρ τὴν πόλιν
τροφὸν γενήσεσθαι”. ταῦτα καὶ Ἀρριανός. ἐκλήθη δὲ Ῥα-
κῶτις καὶ Φάρος καὶ Λεοντόπολις, διὰ τὸ τὴν τῆς Ὀλυμπιά-
70.20
δος γαστέρα ἐσφραγίσθαι λέοντος εἰκόνι. ἐλέγετο δὲ κατ'
ἐξοχὴν πόλις καὶ πολῖται ἐξ αὐτοῦ, ὡς ἄστυ αἱ Ἀθῆναι καὶ  
71.1
ἀστοί καὶ ἀστικοί οἱ Ἀθηναῖοι [ὡς καὶ ἐπὶ Ῥώμης λέγεται
οὔρψ]. ἐκλήθη δὲ ἐπὶ τῶν Ῥωμαϊκῶν Σεβαστή καὶ Ἰουλία
καὶ Κλαυδία καὶ Δομετιανή καὶ Ἀλεξεντηρία. τῷ δὲ συνοι-
κισμῷ τριακοντατεσσάρων ἐστὶ σταδίων τὸ μῆκος, ὀκτὼ δὲ τὸ
71.5
πλάτος, ἡ δὲ ὅλη περίμετρος σταδίων ἑκατὸν δέκα. δευτέρα
ἐστὶ πόλις Τροίας, ἐν ᾗ ἐγένετο Ἡγήμων ἐποποιός, ὃς ἔγραψε
τὸν Λευκτρικὸν πόλεμον τῶν Θηβαίων καὶ Λακεδαιμονίων.
περὶ ἧς Δημοσθένης ἐν τετάρτῳ Βιθυνιακῶν. τρίτη Θρᾴκης
πρὸς τῇ Μακεδονίᾳ, ἣν ἔκτισε πρὸ τῆς μεγάλης Ἀλεξανδρείας
71.10
ἑπτακαίδεκα ὢν ἐτῶν. τετάρτη πόλις Ὠριτῶν, ἔθνους Ἰχθυο-
φάγων, κατὰ τὸν περίπλουν τῆς Ἰνδικῆς. πέμπτη ἐν τῇ
Ὠπιανῇ, κατὰ τὴν Ἰνδικήν. ἕκτη πάλιν Ἰνδικῆς. ἑβδόμη ἐν
Ἀρίοις, ἔθνει Παρθυαίων κατὰ τὴν Ἰνδικήν. ὀγδόη τῆς Κι-
λικίας. ἐνάτη ἐν Κύπρῳ. δεκάτη πρὸς τῷ Λάτμῳ τῆς Καρίας,
71.15
ἐν ᾗ Ἀδώνιον ἦν ἔχον Πραξιτέλους Ἀφροδίτην. ἑνδεκάτη
κατὰ Βάκτρα. δωδεκάτη ἐν Ἀραχώτοις. τρισκαιδεκάτη ἐν
Μακαρήνῃ, ἣν παραρρεῖ ποταμὸς Μαξάτης. τεσσαρεσκαιδε-
κάτη παρὰ Σωριανοῖς, Ἰνδικῷ ἔθνει. πεντεκαιδεκάτη παρὰ
τοῖς Ἀραχώτοις, ὁμοροῦσα τῇ Ἰνδικῇ. ἑκκαιδεκάτη κατὰ τὸν
71.20
Μέλανα κόλπον. ἑπτακαιδεκάτη ἐν τῇ Σογδιανῇ παρὰ Πα-
ροπαμισάδαις. ὀκτωκαιδεκάτη ἐπὶ τοῦ Τανάιδος αὐτοῦ κτίσμα,  
72.1
ὡς ἐν τῷ τρίτῳ Πτολεμαῖος ἀποφαίνεται. ἔστι καὶ τόπος ἐν
τῇ Ἴδῃ τῇ Τρωικῇ Ἀλεξάνδρεια λεγόμενος, ἐν ᾧ φασι τὸν
Πάριν διακρῖναι τὰς θεάς, ὡς Τιμοσθένης. τὸ ἐθνικὸν
Ἀλεξανδρεύς ἐκ τῆς Ἀλεξάνδρου γενικῆς. τὸ θηλυκόν, ὡς
72.5
ἀπὸ τοῦ Σινωπεύς Σινωπίς, οὕτως ἀπὸ τοῦ Ἀλεξανδρεύς
Ἀλεξανδρίς. Δίδυμος δὲ παρατίθεται χρῆσιν ἐξ Ἐρατοσθένους
τοῦ Ἀλεξανδρίτης. Φαβωρῖνος δὲ ἐν τῷ περὶ Κυρηναϊκῆς
πόλεως Ἀλεξανδρειώτην φησὶ παρὰ τὴν ... Ἀλεξανδρειανός,
ὡς Μύρλεια Μυρλειανός, Ἡράκλεια Ἡρακλειανός. λέγεται
72.10
καὶ Ἀλεξάνδρειος κτητικόν. Νικάνωρ δὲ ὁ Ἑρμείου ἐν τῇ
περὶ Ἀλεξανδρείας πρώτῃ ταῦτα πάντα κυροῖ, καὶ τὸ Ἀλεξαν-
δρῖνος καὶ τὸ Ἀλεξανδρίνης, οὐ μέντοι τὸ Ἀλεξανδρεώτης.
ἔστι καὶ ἀλεξάνδρεια βοτάνη καὶ φυτόν, παρ' ἄλλοις δὲ
ἀλεξάνδρα, ἐξ ἧς ἐστέφετο Ἀλέξανδρος ἐν τοῖς ἀγῶσι. τινὲς
72.15
δὲ δανάην αὐτὴν καλοῦσιν, οἱ δὲ χαμαιδάφνην, οἱ δὲ ἐπιφυλ-
λάκανθον ἢ φυλλόκαρπον.
 
 
Stephanus Gramm., Ethnica (epitome) (4028: 001)
“Stephan von Byzanz. Ethnika”, Ed. Meineke, A.
Berlin: Reimer, 1849, Repr. 1958.
 
 

Σφαῖρος ὁ Βοσποριανός

 
 
 
 Diogenes Laertius Biogr., Vitae philosophorum
Book 7, section 177, line 3
 
Τούτου, καθάπερ προειρήκαμεν, ἤκουσε μετὰ Ζήνωνα καὶ Σφαῖρος ὁ Βοσποριανός, ὃς προκοπὴν ἱκανὴν περιποιησάμενος λόγων εἰς Ἀλεξάνδρειαν ἀπῄει πρὸς Πτολεμαῖον τὸν Φιλοπάτορα.
λόγου δέ ποτε γενομένου περὶ τοῦ δοξάσειν τὸν σοφὸν καὶ τοῦ Σφαίρου εἰπόντος ὡς οὐ δοξάσει, βουλόμενος ὁ βασιλεὺς ἐλέγξαι αὐτόν, κηρίνας ῥόας ἐκέλευσε παρατεθῆναι· τοῦ δὲ Σφαίρου ἀπατηθέντος ἀνεβόησεν ὁ βασιλεὺς ψευδεῖ συγκατατεθεῖσθαι αὐτὸν φαντασίᾳ. πρὸς ὃν ὁ Σφαῖρος εὐστόχως ἀπεκρίνατο, εἰπὼν
οὕτως συγκατατεθεῖσθαι, οὐχ ὅτι ῥόαι εἰσίν, ἀλλ' ὅτι εὔλογόν ἐστι ῥόας αὐτὰς εἶναι· διαφέρειν δὲ τὴν καταληπτικὴν φαντασίαν τοῦ   εὐλόγου. πρὸς δὲ Μνησίστρατον κατηγοροῦντα αὐτοῦ ὅτι Πτολεμαῖον οὔ φησι βασιλέα εἶναι, “τοιοῦτον δ' ὄντα τὸν Πτολεμαῖον καὶ βασιλέα εἶναι.”
 
 

Friday, February 28, 2020

«SEEBRIG»: Αυτή είναι η πολυεθνική ταξιαρχία καταστολής

 
 

«SEEBRIG»: Αυτή είναι η πολυεθνική ταξιαρχία καταστολής
CNA Team CNA Team  Follow on TwitterSend an emailΤρίτη, 19 Ιούν 2018 
 
Όλοι οι Έλληνες μιλούν για την βία και την καταστολή που υφίσταται ο ελληνικός πληθυσμός τα τελευταία χρόνια. Μάλιστα πολλοί μιλούν για αύξηση κρατικής βίας, με γεωμετρική πρόοδο κάτι που κάνει πολλούς να απορούν για το αν Έλληνες θα μπορούσαν να είναι τόσο βίαιοι κατά άλλων Ελλήνων.

Φυσικά απάντηση δεν πρόκειται να δοθεί από επίσημα χείλη, ωστόσο θέλουμε να αναδείξουμε τον ρόλο της SEEBRIG στην Ελλάδα και πιστεύουμε θα βγάλετε τα συμπεράσματά σας.
Η πολυεθνική «Ειρηνευτική Δύναμη» Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης Ταξιαρχία SOUTH – EASTERN EUROPE BRIGADE (SEEBRIG) ιδρύθηκε το 1998. Στην Ταξιαρχία συμμετέχουν οι: Αλβανία, Βουλγαρία, Ελλάδα, ΠΓΔΜ, Ρουμανία, Τουρκία.

Το Στρατηγείο της SEEBRIG άρχισε να λειτουργεί το 1999 στη Φιλιππούπολη και από το 2003 μεταστάθμευσε στην Κωνστάτζα, το 2007 στην Κωνσταντινούπολη και από τον Ιούλη 2011 μεταστάθμευσε στον Τύρναβο όπου και θα παραμείνει έως το 2020.
Η Ταξιαρχία έχει αναπτυχθεί μία φορά, όταν ανέλαβε τη Διοίκηση της Πολυεθνικής Ταξιαρχίας στην Καμπούλ, για ένα εξάμηνο το 2006.
Ο ρόλος της SEEBRIG έχει αναδειχθεί αρκετές φορές από το τύπο που ανήκει στον, λεγόμενο, πατριωτικό χώρο αλλά και από το ΚΚΕ.
Αξίζει να τονιστεί πως οι πρώτοι που ανέδειξαν τη SEEBRIG ήταν η «Εσχάτη Γραμμή Ανασχέσεως».
 
Όπως γίνεται αντιληπτό μόνο όσα κόμματα έχουν αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας δεν λένε κάτι.
Εν κατακλείδι ουδείς επίσημος έχει παραδεχτεί (ούτε πρόκειται) πως η SEEBRIG έχει σχέση με τις βίαιες καταστολές των Ελλήνων όταν διαδηλώνουν.
 
Ούτε μπορεί κάποιος να το αποδείξει εφ’ όσον κανείς δεν μιλά.
 
 

Οι περισσότεροι μιλούσαν σπαστά ελληνικά και άλλοι Γερμανικά

 
 
 
 
Είμαι Χιώτης και αυτό που ζήσαμε αυτές τις μέρες δεν έχει ξανά γίνει. Καραβιές με στοιχισμενους ΜΑΤατζηδες λες και ήρθαν για πόλεμο, που από την πρώτη ώρα που πάτησαν το πόδι τους εδώ χωρίς αιτία μας πέταγαν χημικά, μας χτυπούσαν, έφτυναν κάτω, και μας φώναζαν βρωμοτουρκους και τουρκοσπορους. Αυτοί που οι περισσότεροι από αυτούς μιλούσαν σπαστά ελληνικά και άλλοι Γερμανικά, λέγοντας μας να ξεχάσετε ότι ξέρατε πια για το βρωμονησο σας ,από εδώ και πέρα εμείς κάνουμε κουμάντο εδώ. Όλα αυτά απέναντι σε ανθρώπους άοπλους και φοβισμένους μη έχοντας ξανά δεί ποτέ στην ζωή τους οι περισσότεροι ΜΑΤ από κοντά πόσο μάλλον τόση στρατιά. Από το περιστατικό που έγινε στο ξενοδοχείο και μετά σταματούσαν περαστικούς άλλους με μηχανάκια και άλλους με αυτοκίνητα με τίς οικογένειες τους που είχαν παιδιά μέσα από διάφορες περιοχές για εκδίκηση και τους έσπασαν στο ξύλο. Τέλος δε στο λιμάνι φεύγοντας σαν αναρχικοί με πολιτικά ,άλλοι φορούσαν κράνη και πετούσαν πέτρες στον κόσμο, κατέστρεφαν τα πάντα γυρω και άλλοι με ασπίδες και γκλοπ έσπαγαν οποίο όχημα έβρισκαν μπροστά τους. Τα ΜΜΕ ξαφνικά έπαθαν μια αστυνομολατρεια και τους παρουσιάζουν ως κακομοιρους που γλύτωσαν από του χάρου τα δόντια. Εμάς ως ακραίους αναρχικούς και απολίτιστους με εντολή της κυβέρνησης για να παραπληροφορησουν τον κόσμο, αυτή είναι η Δημοκρατία τους έτσι θα επιβάλουν και θα φέρουν είς πέρας τις εντολές που έχουν πάρει από τους έξω μη υπολογίζοντας την φωνή του λαού , πατώντας επί πτωμάτων μπορείς να μπεις να δεις και εσύ και όποιος άλλος θέλει στις χιώτικες ειδήσεις , χωρίς να είναι κομμένα και ραμμένα όπως θέλουν στο
 
Alithia MME και στο
 
Politischios.gr
 
 
 

Pollak: 5 λόγοι για να σταματήσετε να τρομάζετε με τον κοροναϊό

 
 
Pollak: 5 λόγοι για να σταματήσετε να τρομάζετε με τον κοροναϊό
 
JOEL B. POLLAK 28 Φεβ 2020 3781

Ο κοροναϊός είναι ένας  πανικός που προκαλείται από τη διάδοση μερικών και συχνά παραπλανητικών πληροφοριών σχετικά με τον κίνδυνο για την υγεία, μερικές φορές εσκεμμένα.
Ο ιός είναι πραγματικός και ένας μικρός αριθμός ανθρώπων έχει μολυνθεί. Αλλά πρόκειται να περάσει.
Είναι μια δυσάρεστη ασθένεια του αναπνευστικού, αλλά δεν είναι μία καταστροφική φρίκη όπως ο Έμπολα. Λαμβάνονται προφυλάξεις, ένα εμβόλιο θα εμφανιστεί και η ζωή θα συνεχιστεί ως συνήθως.
Εδώ είναι πέντε ειδικοί λόγοι για να χαλαρώσετε.
 
1. Ο κοροναϊός είναι μια γνωστή ασθένεια και όχι τόσο κακή όσο και οι άλλοι. Είναι από την οικογένεια του SARS - και λιγότερο θανατηφόρα. Όπως ανέφερε ο Ha'aretz, "το ποσοστό θνησιμότητας από την τρέχουσα ασθένεια κυμαίνεται από 0,5 έως 2% και είναι σημαντικά χαμηλότερο από το ποσοστό θνησιμότητας από το ξέσπασμα SARS του 2002 (9,5%) και πολύ χαμηλότερο από το ξέσπασμα του SARS το 2012 (34,4% . Μπορεί ακόμη και να είναι κοντά στο ποσοστό θνησιμότητας από μια συνηθισμένη έκρηξη γρίπης στις Ηνωμένες Πολιτείες."
 
2. Η ανταπόκριση των Η.Π.Α. ήταν εξαιρετικά καλή. Μέχρι στιγμής έχουν βρεθεί μόνο 16 περιπτώσεις και καμία θανατηφόρα. Ο πρόεδρος Δονάλδος Τράμπιος  αγόρασε πολύτιμο χρόνο σταματώντας το ταξίδι στην Κίνα τον περασμένο μήνα – ένας βήμα που οι επικριτές του είπαν ότι ήταν υπερβολικά δραστικό. Οι δημοκράτες φωνάζουν για τη χρηματοδότηση και τις περικοπές προσωπικού που ποτέ δεν συνέβησαν. Το τελευταίο ξέσπασμα: ο Λευκός Οίκος ελέγχει το μήνυμα. Όπως πρέπει! Οι άνθρωποι με τα εργαστηριακά ενδύματα δεν είναι πάντα καλοί υπεύθυνοι επικοινωνίας.
 
3. Θα έχουμε σύντομα εμβόλιο. Υπάρχουν ιδιωτικές εταιρείες στις Η.Π.Α. και σε όλο τον κόσμο που αγωνίζονται να αναπτύξουν ένα εμβόλιο - όχι μόνο λόγω της επείγουσας ανάγκης για δημόσια υγεία, αλλά επειδή όποιος το βρίσκει για πρώτη φορά κερδίζει πολλά χρήματα. (Αυτό είναι όπου το κίνητρο κέρδους και η φαρμακευτική βιομηχανία είναι τόσο κρίσιμα - σε αντίθεση με όσα είπαν οι Bernie Sanders, και η Amy Klobuchar και άλλοι δημοκρατικοί που κατεβαίνουν για πρόεδροι).
 
4. Η Κίνα θα είναι εντάξει. Ο αριθμός των περιπτώσεων στην Κίνα ακούγεται μεγάλος - μέχρι να εξετάσετε το μέγεθος της Κίνας. Είναι αλήθεια ότι η κινεζική κυβέρνηση έχει διπλασιαστεί για τον κοροναϊό, καθώς πρόκειται για τα πάντα. (Η Amartya Sen παρατήρησε ότι η Ινδία, σε αντίθεση με την Κίνα, δεν έχει υποστεί ποτέ πείνα επειδή η Ινδία έχει ελεύθερο τύπο.) Και οι επιχειρήσεις των ΗΠΑ μαθαίνουν ένα μακρόπνοο μάθημα σχετικά με τους κινδύνους επένδυσης εκεί. Αλλά η Κίνα θα τα βγάλει πέρα τελικά.
 
5. Οι ίδιοι άνθρωποι που θέλουν να πανικοβληθείτε για τον κοροναϊό θέλουν να πανικοβληθείτε για τα πάντα. Η επιχείρηση ειδήσεων ευδοκιμεί στο χάος. Επιπλέον, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης θέλουν να καταστρέψουν τον Τράμπ, και γι ' αυτό εξαπλώνεται η συνομωσία της Ρωσίας. Ο κοροναϊός δεν είναι μια απάτη, αλλά θα πρέπει να ερωτηθούν οι ειδήμονες εάν τους φρόντισαν αρκετά για τη γρίπη - η οποία σκοτώνει πολύ περισσότερους ανθρώπους - Θυμηθείτε να πλένετε τα χέρια σας και να παραμένετε ήρεμοι.

Pollak: 5 Reasons to Stop Freaking Out About Coronavirus

SAN FRANCISCO, CA - JANUARY 22: Simone Groper receives a flu shot at a Walgreens phramacy on January 22, 2018 in San Francisco, California. A strong strain of H3N2 influenza has claimed the lives of 74 Californians under the age of 65 since the flu season began in October of …Justin Sullivan/Getty Images
JOEL B. POLLAK28 Feb 20203781
3:38
Coronavirus is an “info-demic,” a panic caused by the spread of partial and often misleading information about a health risk, sometimes deliberately.

The virus is real, and a small number of people have been infected. But it is going to pass.
It is an unpleasant respiratory illness, but it is not an organ-destroying horror like Ebola. Precautions are being taken, a vaccine will emerge, and life will continue as usual.
Here are five specific reasons to chill out.
1. Coronavirus is a familiar illness, and not as bad as others. It is from the SARS family — and less deadly. As Ha’aretz noted, “the mortality rate from the current disease ranges from 0.5 to 2 percent, and is significantly lower than the mortality rate from the 2002 SARS outbreak (9.5 percent) and much lower than the 2012 SARS outbreak (34.4 percent). It may even be close to the mortality rate from an ordinary flu outbreak in the United States.”
2. The U.S. response has been exceptionally good. There have only been 16 cases thus far, none deadly. President Donald Trump bought precious time by stopping travel to China last month — a step critics said was overly drastic. Democrats are screaming about funding and staff cuts that never actually happened. The latest outrage: the White House is controlling the message. As they should! The people in lab coats are not always good communicators.
3. We are going to have a vaccine soon. There are private companies in the U.S. and around the world racing to develop a vaccine — not just because of the urgent public health need, but because whoever finds it first stands to make a lot of money. (This is where the profit motive, and the pharmaceutical industry, are so crucial — contrary to what Bernie Sanders, Amy Klobuchar, and other Democrats running for president have been saying about them.)
4. China is going to be all right. The number of cases in China sounds large — until you consider the size of China. True, the Chinese government has been duplicitous about coronavirus, as it is about everything. (Amartya Sen famously observed that India, unlike China, has never suffered famine because India has a free press.) And U.S. firms are learning a long-overdue lesson about the risks of investing there. But China will eventually pull through.
5. The same people who want you to panic about coronavirus want you to panic about everything. The news business thrives on chaos. In addition, the media want to destroy Trump, which is why they spread the Russia collusion hoax. Coronavirus is not a hoax, but pundits should be asked if they cared enough about flu — which kills far more people — to get their shot this year. If not, ignore them. Remember to wash your hands, and stay cool.

Joel B. Pollak is Senior Editor-at-Large at Breitbart News and the host of Breitbart News Sunday on Sirius XM Patriot on Sunday evenings from 7 p.m. to 10 p.m. ET (4 p.m. to 7 p.m. PT). He earned an A.B. in Social Studies and Environmental Science and Public Policy from Harvard College, and a J.D. from Harvard Law School. He is a winner of the 2018 Robert Novak Journalism Alumni Fellowship. He is also the co-author of How Trump Won: The Inside Story of a Revolution, which is available from Regnery. Follow him on Twitter at @joelpollak.
Source for the term “info-demic.”

Δεν είναι διαφήμιση. Είναι σκληρή προπαγάνδα της παγκοσμιοποίησης.

 
 
 
 
Και για μεγάλη μας έκπληξη,
 
δεν έχει ούτε ένα αρνητικό σχόλιο.
 
 
 
 

O Θεός βλέπει το πρόβλημα της Ελλάδας και αποφασίζει να παρέμβει.

 
 
Alexander's Empire
 
O Θεός βλέπει το πρόβλημα της Ελλάδας και τον κίνδυνο να καταστραφεί η
ιστορική αυτή χώρα και αποφασίζει να κάνει άμεση παρέμβαση.
 
Κατεβαίνει στη Βουλή των Ελλήνων και μεταξύ... των άλλων λέει τα εξής:
 
«Ακούστε, αποφάσισα να σας χαρίσω όλο
το χρέος και να πριμοδοτήσω τη χώρα με άλλα τόσα ευρώ, ώστε να αναπτυχθεί και να μεγαλουργήσει. Επίσης, αποφάσισα να λύσω τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, το σκοπιανό και το αλβανικό ζήτημα και εφεξής
οι λαοί αυτοί θα ζούνε σε απόλυτη αρμονία μαζί σας. Τέλος, θα ενωθεί η Κύπρος με την Ελλάδα, θα σας υποδείξω συγκεκριμένα μέρη όπου θα
βγάλετε πετρέλαιο, φυσικό αέριο και πολύτιμα μέταλλα και χαρίζω όλα τα δάνεια των Ελλήνων προς τις τράπεζές τους.»!
 
Στο άκουσμα όλων αυτών το ελληνικό κοινοβούλιο σείεται από ιαχές, χειροκροτήματα και αγκαλιάσματα όλων των παρατάξεων. Ο Θεός όμως τους κάνει νεύμα να καθίσουν κάτω και τους λέει:
 
«Μισό λεπτό, ακούστε και το τελευταίο: θέλω από εσάς όμως να κάνετε και μια μικρή, ελάχιστη παραχώρηση σε όλα αυτά που δίνω στη χώρα που αγαπάτε...»
 
Οι βουλευτές ωρύονται από τα έδρανα ενθαρρύνοντας τον Θεό να συνεχίσει. Αυτός λέει:
 
«Θα ήθελα, όσοι έχουν εκλεγεί την τελευταία 20ετία να φύγουν και να μην βάλουν ποτέ ξανά υποψηφιότητα για κυβερνητική θέση και να καταργηθούν οι μισθοί και οι συντάξεις τους.»
 
Η Βουλή παγώνει και οι βουλευτές αποσύρονται, για να το σκεφτούν. Σε δύο ώρες εκδίδονται πύρινες ανακοινώσεις από τα κόμματα που καταγγέλλουν την επέμβαση ξένου παράγοντα στη χώρα και την
προώθηση εκβιαστικών διλημμάτων για την υποδούλωση της χώρας και του λαού της, ενώ πολλά κανάλια μιλούν για θεσμική εκτροπή από την
απρόκλητη και θρασεία επέμβαση του Θεού στο εσωτερικό μιας ανεξάρτητης δημοκρατίας.
 
Κι έζησαν αυτοί καλά κι εμείς χειρότερα.

3 ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟ

 
 
3 ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟ

Άγιος ο Θεός,
Άγιος Ισχυρός,
Άγιος Αθάνατος,
ελέησον ημάς. (Τρις)
 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2020 (Δύστριος - Ξανθικός)

 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΜΑΡΤΙΟΣ 2020
(Δύστριος - Ξανθικός)
 
Πέμπτη 5 Μαρτίου 2020, 20.00΄ μ.μ.,
ΔΗΜΗΤΡΑ ΛΙΑΤΣΑ
«Παρακλαυσίθυρον, το αρχαίο ελληνικό ερωτικό τραγούδι».
Αφήγηση: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ.
Μουσική συνοδεία: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΕΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ.
 
 Πέμπτη 12 Μαρτίου 2020, 20.00΄ μ.μ.,
ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΙΔΗΣ
«Ένα ταξίδι στο αχανές σύμπαν του εγκεφάλου».
 
Πέμπτη 19 Μαρτίου 2020, 20.00΄ μ.μ.,
 ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΑΣΙΟΥΛΑΣ
«Βίκτωρ Δούσμανης: Οι κρυφές όψεις της πολιτικής και στρατιωτικής ιστορίας των Βαλκανικών Πολέμων».
 
Πέμπτη 26 Μαρτίου 2020, 20.00΄ μ.μ.,
ΗΛΙΑΣ ΠΕΝΙΡΤΖΗΣ
«Οι Καθαροί, οι Ναΐτες και ο Ευρωπαϊκός Δυτικός Εσωτερισμός».
 
Βιβλιοπωλείο Αριστοτέλειο, Ερμού 61 - 54623 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310-282782
 
 

Wednesday, February 26, 2020

Αναγκαστικότητα στα εμβόλια και αντιεμβολιαστικό κίνημα

 
 
Αναγκαστικότητα στα εμβόλια
και αντιεμβολιαστικό κίνημα
 
Αφ’ ης στιγμής η επιστήμη συνδέθηκε —τόσο στενά, όσο ποτέ— με την οικονομία, είναι αναμενόμενο πως οι άνθρωποι θα αμφισβητήσουν τα κίνητρα των επιστημόνων. Δεν είναι ένδειξη ανορθολογισμού, αλλά εύλογη δυσπιστία. Η δυσπιστία προς τα εμβόλια ανθεί αποκλειστικά στον προηγμένο δυτικό κόσμο και μάλιστα στα υψηλά μορφωτικά και κοινωνικά στρώματα (σκεφθείτε πως στην Ελλάδα μόνο το 18% του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού έχει δεχθεί να εμβολιασθεί, ΑΝΤ1) — αντιθέτως, στην Αφρική και την Ασία σχεδόν δεν υφίσταται αμφισβήτηση.
Ακόμη και ο ίδιος ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Δονάλδος Τράμβιος, έχει δηλώσει ανοικτά την δυσπιστία του στους μαζικούς εμβολιασμούς. Η αμφισβήτηση των εμβολίων ξεκίνησε από την ίδια την ιατρική κοινότητα το 1998, σε ένα εμβληματικό άρθρο στο Βρετανικό «LANCET» (το πιο έγκυρο επιστημονικό ιατρικό περιοδικό στον κόσμο, στο οποίο η δημοσίευση θεωρείται από άποψη καταξίωσης πριν το Νόμπελ), εκεί συσχετίστηκε για πρώτη φορά ο μαζικός εμβολιασμός με την αύξηση του αυτισμού. Το περιοδικό αργότερα ανακάλεσε το άρθρο.
Τώρα στα καθ’ ημάς: άκουσα κάποιες πολιτικές συζητήσεις στην τηλεόραση, στις οποίες κάποιοι βουλευτές (κυρίως από το Ποτάμι) ζητούσαν σχεδόν την αναγκαστικότητα στον εμβολιασμό των παιδιών. Αναγκαστικότητα των εμβολίων σημαίνει: ποινική δίωξη των μη εμβολιασθέντων ή των κηδεμόνων τους• αφαίρεση της γονικής μέριμνας• μη αποδοχή του παιδιού στην εκπαίδευση• πρόστιμα• μαζικοί βίαιοι εμβολιασμοί στα σχολεία κοκ. Αυτά ως μέθοδοι καταστολής των μη εμβολιασθέντων δεν ανήκουν στο οπλοστάσιο του δυτικού νομικού πολιτισμού, και όσοι τα υποστηρίζουν δεν ανήκουν στις πολιτικές δυνάμεις του δημοκρατικού τόξου. Θυμίζω την ρήση του Γάλλου ποιητή Paul Valery: ο φασισμός αρχίζει με τη σκέψη πως οι άλλοι είναι ανόητοι (θα πρότεινα λοιπόν στους κάθε λογής Ποτάμιδες να μην στείλουν δικούς τους να εμβολιάσουν παιδάκια στα σχολεία χωρίς την άδεια των γονιών τους, γιατί προβλέπω να πέσουν φάπες, και δεν τους κόβω να αντέχουν).
Εύλογα θα με ρωτήσετε: δεν έχει όρια η εξουσία των γονέων πάνω στα παιδιά τους; Ναι, η εξουσία της γονικής μέριμνας έχει όρια, λ.χ. η άρνηση θεραπείας του παιδιού όταν βρίσκεται σε παρόντα και άμεσο κίνδυνο. Ωστόσο, η πρόληψη για λόγους δημόσιας υγείας, στις οποίες ανήκει ο μαζικός εμβολιασμός, δεν υπόκειται σε αυτή την κατηγορία• εδώ το δικαίωμα του γονέα να αρνηθεί είναι αναφαίρετο. Βέβαια, όπως παντού έτσι και εδώ, υπάρχουν γκρίζες περιοχές και εξαιρέσεις, λ.χ. όταν εμφανισθούν κρούσματα μηνιγγίτιδας (θανατηφόρο μεταδοτικό νόσημα)• στην περίπτωση αυτή, ναι, μπορεί να παρακαμφθεί η βούληση των γονέων για την διενέργεια μιας ιατρικής πράξης. Ως κανόνας όμως, η αναγκαστική υποβολή σε μαζικό εμβολιασμό για προληπτικούς λόγους, χωρίς την συναίνεση του προσώπου είναι ηθικά και νομικά απαράδεκτη. Το δικαίωμα στην υγεία είναι δικαίωμα, όχι υποχρέωση, και κατοχυρώνεται σε συνταγματικό και ευρωπαϊκό επίπεδο με την αρχή της συναίνεσης πάντοτε να το συνοδεύει.
Μέχρι τώρα η Ελλαδική νομοθεσία προβλέπει την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού μέσω της επίδειξης του βιβλιαρίου εμβολίων στο σχολείο. Όπως όμως ο Συνήγορος του Πολίτη —προς τιμήν του, γιατί ελάχιστοι στην δημόσια σφαίρα τολμάνε πια— γνωμοδότησε: αυτό είναι χρήσιμο να γίνεται, όχι ως έλεγχος αν το παιδί έκανε ή όχι τα εμβόλια, αλλά για να γνωρίζει το σχολείο ποιο παιδί και ποια εμβόλια έκανε, ώστε σε περίπτωση μιας επικίνδυνης επιδημίας να λάβει τα κατάλληλα μέτρα προστασίας των μαθητών. Αυτή είναι η μόνη αποδεκτή ερμηνεία της υποχρεωτικότητας, οποιαδήποτε άλλη θα οδηγήσει σε καταδίκη της χώρας μας στο Στρασβούργο για θέματα οικογενειακής ζωής και γονικής μέριμνας.
Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν πως η χώρα μας δεν αντιμετωπίζει κάποιο άμεσο πρόβλημα επιδημίας, οπότε οποιαδήποτε συζήτηση περί υποχρεωτικότητας ή αναγκαστικότητας είναι τουλάχιστον εκτός τόπου και χρόνου. Για να προλάβω τυχόν ενστάσεις, είναι νομικά αποδεκτό να τεθεί οποιοσδήποτε εμβολιασμός ως προϋπόθεση εισόδου στην χώρα αλλοδαπών πολιτών• διότι αυτό αφορά το δικαίωμα μετακίνησης και επεμβαίνεις σε αυτό, όχι στο δικαίωμα της υγείας του προσώπου χωρίς την ρητή συναίνεσή του. Στην περίπτωση της βασικής εκπαίδευσης που θεωρείται υποχρεωτική σύμφωνα με το Σύνταγμα, παραβιάζεται η αρχή της συναίνεσης στο δικαίωμα της υγείας αν ο εμβολιασμός τεθεί ως προϋπόθεση εγγραφής του μαθητή στο σχολείο.
Δυστυχώς, ο πραγματικός λόγος αυτών που επιμένουν στην αναγκαστικότητα των εμβολίων, δεν είναι η ανησυχία για τα δικά τους παιδιά, διότι αυτά τα έχουν ήδη εμβολιάσει και θεωρούν πως δεν κινδυνεύουν — είναι ο φθόνος για αυτούς που έχουν το θάρρος να αντισταθούν στο κλίμα φόβου των ΜΜΕ και του νεοπουριτανισμού της κοινωνίας. Κλονίζεται η αυτοεκτίμησή τους, γι’ αυτό λυσσάξανε να δουν τους αμφισβητίες να υποκύπτουν.
 
 
 

Το Βατικανό των ανοιχτών συνόρων.....

 
 
Το Βατικανό των ανοιχτών συνόρων,
ξανάκτισε και ισχυροποίησε τα τείχη του
για να αντιμετωπίσει
τους Μουσουλμάνους εισβολείς στα 846 - 849.
 
 
 

Οι Χριστιανοί πάντα εφαρμόζουν το αντίθετο κάθε Ελληνικής ιδέας.

 

Monday, February 24, 2020

Το Βέλγιο ξεκίνησε μαζικές απελάσεις.

 

Απίστευτο – Οθωμανικά εμβατήρια στον Σοχό Θεσσαλονίκης- Βίντεο !

 
 
Απίστευτο – Οθωμανικά εμβατήρια στον Σοχό Θεσσαλονίκης- Βίντεο !

24/02/2020
 
Πολιτιστικές εκδηλώσεις στον Σοχό Θεσσαλονίκης και κάποιος είχε την φαεινή ιδέα να καλέσει και την Ομάδα Οθωμανικής Στρατιωτικής του Δήμου Αντίγιαμαν της Τουρκίας….
Και έτσι φτάσαμε να βλέπουμε πάλι οθωμανικές σημαίες στην Ελλάδα μέσα…
Πάνω που λες πως πιάσαμε πάτο, ανακαλύπτεις πως το βαρέλι έχει κι άλλο πάτο…
Ναι κι αυτά που είπε ο δήμαρχος Ιάσμου Οντέρ στην Προύσα ήταν προκλητικά.
Αλλά το σημερινό δείχνει κάτι πολύ πιο πικρό.
Πως η σαπίλα στο κορμί του έθνους έχει προχωρήσει πολύ…
Εκδήλωση σκάνδαλο στον Σοχό Θεσσαλονίκης.
Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων  στον Σοχό του δήμου Λαγκαδά ανέφερε τα εξής :
 
Και σε κάποια στιγμή χτες 24/2 ανακοινώνεται από τα μεγάφωνα πως στα πλαίσια του αναφερόμενου θεατρικού έργου ¨ήρθαν τα συμπεθέρια της νύφης από την Τουρκία.
Και εμφανίστηκε ξαφνικά μια ομάδα Στρατιωτικής Οθωμανικής Μουσικής !!!
Με έναν ¨Οθωμανό στρατιώτη¨ και τους υπόλοιπους  ¨Γενίτσαρους¨. να αρχίζουν να υμνούν τον Αλλάχ έξω από την διακρινόμενη εκκλησία
Ο κόσμος δεν το περίμενε και αντέδρασε, αρκετοί έφυγαν , ενώ ο ιερέας άρχισε να χτυπά πένθιμα την καμπάνα.
To πρώτο λοιπόν τραγούδι που τραγούδησαν αυτοί οι  καλεσμένοι ποιό ήταν λέτε ;
 
Ήταν το πλεόν γνωστό οθωμανικό εμβατήριο  Ceddin Dede. που έχει αυτούς τους στοίχους :
 
 
Ο πρόγονος σου είναι ο παππούς σου, η γενεαλογία σου είναι ο πατέρας σου
Πάντα ηρωικό, το τουρκικό έθνος
Ο στρατός του, για πολύ καιρό
Έγινε διάσημος σε όλο τον κόσμο
Το τουρκικό έθνος, το τουρκικό έθνος
Αγάπα τον εθνικισμό με πάθος
Καταστρέψε ω έθνος, τον εχθρό σου
Αφήστε τους να υποφέρουν με την καταραμένη ντροπή τους.
 
Ποιος διεστραμμένος και προδοτικός εγκέφαλος κάλεσε στην Ελλάδα αυτούς που υμνούν τις αρετές και τις νίκες του οθωμανικού στρατού σε βάρος των ¨απίστων¨ ;
Πόσο πάτο ακόμη θα πιάσουμε ;
 

Saturday, February 22, 2020

Ποιος σας ζήτησε κύριοι να κάνετε διασκευή στο έργο του Ερρίκου Ίψεν;

 
 
 
 
Ποιος σας ζήτησε κύριοι να κάνετε διασκευή στο έργο του Ερρίκου Ίψεν; Γιατί τον ονομάζετε "Χένρικ" και όχι Ερρίκο; Μη μας πείτε για την ακρίβεια στην απόδοση του ονόματος, ενώ έχετε ήδη ασελγήσει στο έργο του; Γιατί βάλατε παρενδυτικούς Αμερικανούς και να τους υμνείτε μάλιστα;
 
Δυστυχώς, το Θέατρο της Ε.Μ.Σ. έχει μακρά παράδοση στην υπονόμευση των έργων των θεατρικών συγγραφέων.
 
Εμείς σας βραβεύουμε με το
πρώτο βραβείο ασέλγειας
σε θεατρικό έργο.
 
 
 

Ζωή και Μετενσάρκωση στον Πλούταρχο – Στέλιος-Αλκαίος Χράπης

 
 
 
 
 
 
 
Ζωή και Μετενσάρκωση στον Πλούταρχο
 
 Στέλιος-Αλκαίος Χράπης
 
 

Σκληρή απάντηση των Ειδικών Φρουρών στον Ραγκούση

 
 
 
Σκληρή απάντηση των Ειδικών Φρουρών
στον Ραγκούση
 
 
Με σκληρή γλώσσα απάντησε το Σωματείο των Ειδικών Φρουρών στα όσα ελέχθησαν το πρωί της Παρασκευής στη Βουλή από τον τομεάρχη Δημόσιας Τάξης του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννη Ραγκούση για τουςΕιδικούς Φρουρούς και για το περιστατικό που είχε συμβεί πριν από μερικές ημέρες έξω από κατάστημα στο Γκάζι.
Στην ανακοίνωση - «καταπέλτη» το Σωματείο των Ειδικών Φρουρών αναφέρεται στους αστυνομικούς που είναι Φρουροί βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και προέρχονται από Ειδικοί Φρουροί και καταλήγουν καλώντας στο μνημόσυνο των αστυνομικών της ΔΙΑΣ που βρήκαν το θάνατο από τις σφαίρες κακοποιών στου Ρέντη.
Σημειώνεται πως το πρωί ο κ. Ραγκούσης μιλώντας στη Βουλή με αφορμή το περιστατικό στο Γκάζι, μίλησε για προσλήψεις Ειδικών Φρουρών και εκπαίδευση που κράτησε μόλις τρεις μήνες .

Η ανακοίνωση του προεδρείου
των Ειδικών Φρουρών έχει ως εξής:
 
«Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε του Συνασπισμού της Ριζοσπαστικής Αριστεράς (ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ)
Κύριοι Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ

 Ως θεσμικοί εκπρόσωποι των Ειδικών Φρουρών της Ελληνικής Αστυνομίας και μετά από μια ακόμη απαράδεκτη και συκοφαντική επίθεση στον επιτυχημένο θεσμό των Ειδικών Φρουρών, από τον Βουλευτή Β' Πειραιά κ. Ιωάννη Ραγκούση οφείλουμε να σας μεταφέρουμε τις ενστάσεις μας επί των τιθεμένων θεμάτων.
Ακολούθως ,να ζητήσουμε να περιορίσετε τον Συνάδελφό σας, στην λογική και τον σεβασμό ανδρών και γυναικών που τίμησαν την Ελληνική Αστυνομία με την εργασία τους, αλλά κυρίως τίμησαν με την αξία τους αφού υπηρέτησαν και υπηρετούν, εκτός από την Ελληνική κοινωνία, στα περισσότερα στελέχη του ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ μιας και εμπιστεύονται τη ζωή και την ασφάλειά τους στους Ειδικούς Φρουρούς και σε όσους Αστυνομικούς εισήχθησαν στο Σώμα: από Ειδικοί Φρουροί !
Συγκεκριμένα:
Οφείλουμε να αποκαλύψουμε ότι, ΣΗΜΕΡΑ ο κ. Ραγκούσης έχει επιλέξει ως βαθμοφόρο, ίσως και επικεφαλής της φρουράς του , αστυνομικό που εισήχθη στην ΕΛ.ΑΣ από Ειδικός Φρουρός !! επομένως και εναπόθεσε την ασφάλεια του και την ίδια του τη ζωή , στα χέρια αστυνομικού που προέρχεται από μια τάξη εργαζομένων που συμβουλεύει τον Ελληνικό λαό να μην τους εμπιστεύεται. Υπάρχει μεγαλύτερη απόδειξη πάσχοντος από πολιτικό διπολισμού;
Αλήθεια κατεβαίνοντας από το βήμα της βουλής με τι πρόσωπο αντίκρισε τον φρουρό του αφού που λίγο πριν τον "έλουσε" ως επικίνδυνο και ακατάλληλο , άλλα μετά λίγα λεπτά εναπόθετε την ασφάλεια του ιδίου και της οικογενείας του σε εκείνον;
Αλήθεια δεν προσβάλει ο κ. Ραγκούσης τον Πρόεδρο του ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ και πρώην Πρωθυπουργό κύριο Αλέξη Τσίπρα ,απ ' το γεγονός ότι σε όλη τη διάρκεια της Πρωθυπουργίας του επέλεξε Ειδικό Φρουρό να τον συνοδεύει παντού; Aκόμη και σήμερα ως Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης Ειδικό φρουρό εμπιστεύεται για την ασφάλειά του.
Δυστυχώς τον κύριο Ραγκούση η εσκεμμένη πολιτική του αμνησία τον ανάγκασε να ξεχάσει ότι ως Υπουργός άλλης Κυβέρνησης, προσέλαβε 2.000 Ειδικούς Φρουρούς με το ίδιο σύστημα επιλογής και κατάταξης. Όμως οι πολιτικές ανακυβιστήσεις τυφλώνουν και παραλύουν τη λογική και τη συνέπεια.
Τέλος για να μην μακρηγορούμε:
Καλούμε τον Πρόεδρο του ΣΥ.ΡΙΖΑ. κ. Αλέξη Τσίπρα, φυσικά και τον Βουλευτή και Τομεάρχη Προστασίας του Πολίτη κύριο Ι. Ραγκούση να παραστούν στο ετήσιο μνημόσυνο που θα τελεστεί την ερχόμενη Πέμπτη,27/02/2020 και ώρα 18.30 στο σημείο της δολοφονίας και θυσίας των δυο Ειδικών Φρουρών ΙΩΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΕΛΗ και ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΚΥΛΟΓΙΑΝΝΗ, να νιώσουν το δέος και την ανατριχίλα της υπέρτατης προσφοράς και θυσίας των δυο Ηρώων μας Ειδικών Φρουρών. Οι δύο Ήρωες μας συμπληρώνουν το πάνθεον δεκάδων Ειδικών Φρουρών που θυσίασαν την ζωή τους στο καθήκον.
Πραγματικά θεωρούμε ως απαραίτητη την παρουσία, κυρίως του κ. Ραγκούση στο μνημόσυνο και αν ακόμη λόγοι ελάχιστης ευαισθησίας και αξιοπρέπειας τον έχουν οδηγήσει σε παραίτηση από Τομεάρχη σε θέματα Δημόσιας Τάξης. Αν τελικά αντέξει στα βλέμματα των παρόντων Ειδικών Φρουρών αλλά και των συγγενών των θυμάτων τους ,αυτό θα αποτελούσε "μάθημα" σεβασμού και εκτίμησης της θυσίας των ζωντανών και νεκρών ενστόλων της Ελληνικής Αστυνομίας και αφορμή παράλληλα να τον καλούμε σε όλα τα μνημόσυνα».

 

Η μεγαλύτερη απειλή για την ανθρωπότητα, είναι οι ψυχοπαθείς που μας κυβερνούν.

 
 
 

Ο χριστιανισμός είναι ο πάτος του πολιτισμού. Ο καταστροφέας του.

 
 
Some uneducated believe that Christianity is the peak of civilization and not the bottom. The destroyer of civilization.
 
Κάποιοι απαίδευτοι πιστεύουν πως ο χριστιανισμός είναι η κορυφή του πολιτισμού και όχι ο πάτος του. Ο καταστροφέας του πολιτισμού.
 
 
 
 

ΔΩΣΤΕ ΣΤΟΥΣ ΑΡΑΒΕΣ ΕΝΑ ΒΑΡΕΛΙ ΚΡΑΣΙ, ΚΑΙ ΤΟ ΙΣΛΑΜ ΘΑ ΣΒΗΣΕΙ.

 
 
 

Friday, February 21, 2020

Frances Boyle. Ο coronavirus προέρχεται από το εργαστήριο BSL-3 biowarfare στο Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας.

  
 

Ο Καθηγητής Frances Boyle
 
 Πλήρες αντίγραφο της συνέντευξης με τον Καθηγητή Frances Boyle όπου εκθέτει τις ρίζες των βιολογικών όπλων όπως και του CoVid-19 # coronavirus.
"Νομίζω ότι έχω τα οριστικά στοιχεία από που προήλθε - προέρχεται από το εργαστήριο BSL-3 biowarfare (Βιολογικού πολέμου) στο Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας".
 
 
Το Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας

Full transcript of “smoking gun” bombshell interview with Professor Frances Boyle exposes the bioweapons origins of the CoVid-19 #coronavirus.
"I think I have the definitive evidence where this came from -- it came from the BSL-3 biowarfare lab at the University of North Carolina."
 

 

Thursday, February 20, 2020

Το ΝΟΜΙΣΜΑ το είδαμε. Την ΠΟΙΗΣΗ δεν βρίσκουμε.

 
 
 
Με υποδόριες ενέσεις χριστιανισμού (ΚΥΡΙΟΥ, ΚΥΡΙΕ), προσπαθούν να μας μολύνουν. 
   
ΝΟΜΙΣΜΑ ΚΑΙ ΠΟΙΗΣΗ
 
Αητέ του Ήλιου εκλεκτέ, που στα φτερά σου τη δημιουργία κρατάς! Εσύ που τη θέλησή του ΚΥΡΙΟΥ σε εκείνους μεταφέρεις! Αυτούς που την αρμονία φροντίζουν και το θαύμα συντηρούν! Στην πολύμορφη αιώνια ΜΗΤΕΡΑ των πάντων, που λιοντάρια την κρατούν και ευλογία μοιράζει! Αλλά ΚΥΡΙΕ και στον γιο σου Διόνυσο που οι δικοί σου ταύροι τον ακολουθούν! Αδιαίρετος είσαι μ αυτούς ΜΑΚΑΡΙΕ και μόνο την αλήθεια εκφράζεις! Όπως τώρα σε ξέρουμε, όπως από πάντα ήσουν και θα είσαι!
ΥΓ. Κατά τις 23.00 ζωντανά εδώ.
 
Asterios Tsintsifos

 ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΙΝΩΙΤΕΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ
 
Γιατί ο θεός κατά τας γραφάς (=Ο Ιαχωβάς) έδωσε ΟΡΤΥΚΙΑ; Μα γιατί σε άλλες εποχές προηγήθηκε το ίδιο με την ΟΡΤΥΓΟΘΗΡΑ επουράνια ΡΕΑ! Γιατί η ίδια πατούσε με το πόδι της στον ώμο του υπό μύηση βαπτιζόμενου στην κυκλική δεξαμενή μύησης; Μα γιατί τον βύθιζε τρις φορές στο νερό! Πόσες φορές άραγε βυθίζει το βρέφος στην κολυμβήθρα ο παπάς; Γιατί η ΡΕΑ έδινε χρίσμα με λάδι στο κεφάλι, όπως και ο παπάς χιλιετίες αργότερα; Γιατί μετά το πέρας της τελετής, η θεά απελευθερώνει περιστέρι; Γιατί στεφάνι στο κεφάλι; Τελικά τίποτα δεν αλλάζει!!!
Γιατί η ορθοδοξία ακολουθεί αυτόν τον τρόπο βάπτισης; Μα γιατί από πάντα αυτός είναι ο ορθός τρόπος! Γιατί οι Εβραίοι δεν βαπτίζονται; Μα γιατί μισούν τον από πάντα Ελληνικό τρόπο βάπτισης μύησης! Κι αν αυτοί δεν βαπτίζονται, ο Ιησούς γιατί το έκανε;
Asterios Tsintsifos
 
 
ΨΑΧΝΕΤΕ ΓΙΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ;
 
Η "ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ" ΕΙΝΑΙ Η ΓΝΗΣΙΑ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ.
 
 
 

Στο μυθιστόρημα του Dean Koontz, ο Wuhan-400 ήταν το όνομα του ιού

 
 
 
 
Μας είπε να βρούμε αυτό το μυθιστόρημα του Dean Koontz, όπου ο Wuhan-400 ήταν το όνομα του ιού. Όχι μόνο ήταν κατασκευασμένο από τον άνθρωπο, αλλά έχει προγραμματιστεί πριν από αρκετές δεκαετίες. Κατά πάσα πιθανότητα έγινε περίπου την ίδια στιγμή που η Συνωμοσία κατασκεύασε τον ιό HIV (Έϊτζ) και γι 'αυτό έχει κοινά τμήματα.
 
 
He was telling us to find that novel by Dean Koontz, where Wuhan-400 was the name of the virus. Not just man made, but planned several decades ago. It was likely made around the same time that the Cabal made HIV which is why it has some segments in common.