θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Wednesday, November 20, 2019

O ΠΑΝΙΚΟΣ

 
 
O ΠΑΝΙΚΟΣ
 
Όταν οι Πέρσες με τον Ξέρξη και τον στόλο του κατέβαιναν στην Ελλάδα για την  τελειωτική
... κ α θ υ π ό τ α ξ η ...της... ο  Θεμιστοκλής αφού έστειλε τον ελληνικό σ τ ό λ ο ... να περιμένει τους Πέρσες στα σ τ ε ν ά ...της Σαλαμίνας ... πήρε τον στρατό και αναχώρησε ...για την Σαλαμίνα.
Τον στρατό ... α κ ο λ ο υ θ ο ύ σ α ν και 
τα γ υ ν α ι κ ό π α ι δ α ... που δεν ήθελαν να μείνουν Αθήνα.
Στην Ιερά Οδό...... υπήρχε ... π ε ρ ι κ α λ λ ή ς
... και  χ ρ υ σ ο σ τ ό λ ι σ τ ο ς... ναός
του  Δ α φ ν ι φ ό ρ ο υ ... Α π ό λ λ ω ν α  πάνω στον οποίο οι Χριστιανοί  έκτισαν
την β υ ζ α ν τ ι ν ή ... εκκλησία του  Δαφνιού.
Στο ΄Αλσος ... δε γύρω από το ναό... υπήρχαν διάσπαρτοι ... β ω μ ο ί ... και ... ι ε ρ ά μικρότερων θεών... και θεοτήτων.
Όταν στρατός και γυναικόπαιδα έφθασαν στον ναό... έμειναν για ... α ν ά π α υ σ η ...
και  δ ι α ν υ κ τ έ ρ ε υ σ η ... στο άλσος ...που
περιτριγύριζε ... το ναό.
Οι γυναίκες ... οι αδελφές ... και οι μάνες των στρατιωτών έκαναν ... θ υ σ ί ε ς ... στον Απόλλωνα και στους μικρότερους θεούς του Ιερού ΄Αλσους
...π α ρ α κ α λ ώ ν τ α ς τους θεούς να φυλάξουν... να βοηθήσουν και να χαρίσουν την ... ν ί κ η .. στους Έλληνες.
Πολλές Ελληνίδες θυσίασαν και στο...β ω μ ό του θεού των δασών ... τον ... Π ά ν α παρακαλώντας τον για βοήθεια.
Ο Πάνας σύμφωνα με την παράδοση
 σ π λ α χ ν ί σ τ η κ ε ... όλο αυτό το γυναικείο πλήθος και την άλλη μέρα... πρωί – πρωί κατέβηκε
... α θ έ α τ ο ς ... στην παραλία και αθέατος μπήκε σε ένα περσικό καράβι.
Κάτι ... ψ ι θ ύ ρ ι σ ε ... στο ...αυτί ενός Πέρση ναύτη... Και αυτός έ ν τ ρ ο μ ο ς το ψιθύρισε στον διπλανό του. Από ψιθύρισμα σε ψιθύρισμα... οι   λ ό γ ο ι ...
του ...θ ε ο ύ  έφθασαν κι ακούσθηκαν από ... ό λ ο ... τον
περσικό στρατό και στόλο !...
Και με αυτό τον τρόπο ... μεταδόθηκε στο εχθρικό στράτευμα η α σ θ έ ν ε ι α ...του Πανός... ο
 ... Π α ν ι κ ό ς !
Και έτσι οι γυναίκες των Αθηναίων... με
την ε π ί κ λ η σ ή ... τους... στους Θεούς... και με
την ... α ν δ ρ ε ί α ... τους
~ πολέμησαν σαν άντρες... όπως παραδέχθηκε και ο Ξέρξης ~
γίνανε η αφορμή να νικήσουν οι ΄Ελληνες...
Ν ί κ η ... Λ α μ π ρ ή !


Μαρία Μπονίκου