θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Tuesday, October 22, 2019

«Έξεώσας άλώπεκα λέοντα άντεισήγαγον»

 
 
«Έξεώσας άλώπεκα λέοντα άντεισήγαγον»
 
(έβγαλα τήν αλεπου καί έμπασα λιοντάρι άντ’ αύτής, δηλαδή έχειροτέρευσα τό κακόν, άντί νά τό διορθώσω). Φράσις τήν όποίαν φέρεται είπών (Ε. Λ.Η. 204/4) ό Κουροπαλάτης Καίσαρ Βάρδας, όταν, τή είσηγήσει του, έτοποθετήθη αντί του Δαμιανού, καθαιρεθέντος, ως «παρακοιμώμενος» του αυτοκράτορος του Βυζαντίου Μιχαήλ του V του Μεθύσου, ό καταπληκτικώς σταδιοδρομήσας, από απλούς ιπποκόμος, έν τή αυλή του Βυζαντίου Βασίλειος (ό μετέπειτα αυτοκράτωρ Βασίλειος 6 Α' 6 Μακεδών, 812-866), τούτο δέ διότι αντελήφθη έκ τών υστέρων ό Βάρδας, ό μέχρι τότε διαχειριζόμενος έν τή πραγματικότητι τήν βασιλικήν έξουσίαν, ότι ο Βασίλειος, ισχυρός παρά τω Μιχαήλ, ανήθικος καί πανούργος, θά τον ύπεσκέλιζε καί θά τον έξουδετέρωνε, τούθ’ όπερ καί έγένετο.
 
(Έξεώσας = αόριστος του έξωθώ.
 
«Έξέωσαν τάς ναΰς πρός τήν γήν» Θουκυδ. Β' 90.
 
 Κουροπαλάτης = άνώτατος άξιωματουχος τής Βυζαντινής αύλής, έχων τήν άνωτάτην διεύθυνσιν του παλατίου, έρχόμενος άμέσως μετά τον βασιλέα).