θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Tuesday, October 29, 2019

«Έξις δεύτερα φύσις».

 
 
  «Έξις δεύτερα φύσις».
(Κικέρων Δ.Α. σελ. 181, παραπ. Πανδ. Κανούτα, τόμ. Β').
 
 Επαναλαμβάνεται ή άποψις του Άριστοτέλους περί τής δυνάμεως τής συνήθειας, ή οποία, έκ τής συνεχους, τρόπον τινά, ασκήσεως, καθίσταται έν τέλει ανάγκη καί αποκτά ταυτότητα πρός τάς έκ φύσεως ψυχικάς καί σωματικάς ιδιότητας καί λειτουργίας του ατόμου. Ό ’Αριστοτέλης περί έξεως, συνήθειας, έθους κ.λ. ομιλεί είς την Ρητορικήν του• «διά συνήθειαν από έξεως» (1354 a 7), «καί γάρ τό είθισμένον ώσπερ πεφυκός ήδη γίγνεται• όμοιον γάρ τι τό έθος τή φύσει» (αύτ. 1370 a 6 κ.έ.) = διότι (βεβαίως) τό κατά συνήθειαν πραττόμενον γίνεται πλέον ώς έάν ήτο φυσικόν, ή δε συνήθεια ομοιάζει (εξομοιούται) πρός τήν φύσιν. (Βλ. άρθρ. «έθος»). Ό Γκαίτε είπεν ότι «ή έξις είναι ο δεσποτικώτερος αύθέντης». ('Έξις, ριζ. μετά του έχω, μέλλ. έξω).