θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Wednesday, September 18, 2019

«Δρακόντεια μέτρα».

 
 
«Δρακόντεια μέτρα».
 
Μεταχειριζόμεθα σήμερον τήν φράσιν έπί περιπτώσεων καθ’ άς λαμβάνονται αύστηρότατα καί σκληρά μέτρα, προέρχεται δέ αύτη έκ του ονόματος του πρώτου νομοθέτου τών Αθηναίων Δράκοντος (του 7ου π.Χ. αιώνος), όστις έθέσπισεν αύστηροτάτας ποινάς έπί άδικημάτων φόνου καί κλοπής, έξ ου καί οί νόμοι του έλέγετο ότι έγράφησαν μέ αίμα.