θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Thursday, July 19, 2018

Δεν υπάρχουν επιθέσεις αερίων στη Συρία

 
 
Δεν υπάρχουν επιθέσεις αερίων στη Συρία
> Τα εργαστήρια που ορίστηκαν από την OPCW διενήργησαν ανάλυση των δειγμάτων που έχουν προτεραιότητα. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι δεν ανιχνεύθηκαν οργανοφωσφορικοί νευρικοί παράγοντες ή τα προϊόντα αποικοδόμησής τους στα περιβαλλοντικά δείγματα ή στα δείγματα πλάσματος που ελήφθησαν από υποτιθέμενους θανάτους. Μαζί με τα υπολείμματα εκρηκτικών, διάφορες χλωριωμένες οργανικές χημικές ουσίες βρέθηκαν σε δείγματα από δύο περιοχές, για τις οποίες υπάρχει πλήρης αλυσίδα επιμέλειας. Η εργασία της ομάδας για να αποδείξει τη σημασία αυτών των αποτελεσμάτων συνεχίζεται.
Η ομάδα FFM θα συνεχίσει τις εργασίες της για να καταλήξει σε τελικά συμπεράσματα.> Η αποστολή εντοπισμού εξέδωσε επίσης στις 2 Ιουλίου 2018 έκθεση σχετικά με τους ισχυρισμούς για τη χρήση χημικών όπλων στο Al-Hamadaniya της Συρίας στις 30 Οκτωβρίου 2016 και στο Karm al-Tarrab της Συρίας στις 13 Νοεμβρίου 2016. Με βάση τις πληροφορίες που ελήφθησαν και η ανάλυση της επικρατούσας αφήγησης των συνεντεύξεων, καθώς και τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων, ο FFM δεν μπορεί με βεβαιότητα να καθορίσει εάν ένα συγκεκριμένο χημικό προϊόν χρησιμοποιήθηκε ως όπλο στα περιστατικά που έλαβαν χώρα στη γειτονιά του Al-Hamadaniyah και στο περιοχή του Karm al-Tarrab. Το FFM σημείωσε ότι τα πρόσωπα που επλήγησαν από τα αναφερθέντα περιστατικά μπορεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, να έχουν εκτεθεί σε κάποιο είδος μη ανθεκτικής, ερεθιστικής ουσίας.
 
 
No Gas attacks in Syria
 
>OPCW designated labs conducted analysis of prioritised samples. The results show that no organophosphorous nerve agents or their degradation products were detected in the environmental samples or in the plasma samples taken from alleged casualties. Along with explosive residues, various chlorinated organic chemicals were found in samples from two sites, for which there is full chain of custody. Work by the team to establish the significance of these results is on-going. The FFM team will continue its work to draw final conclusions.
>The Fact-Finding Mission also issued a report on 2 July 2018 addressing allegations of chemical weapons use in Al-Hamadaniya, Syria on 30 October 2016, and Karm al-Tarrab, Syria on 13 November 2016. On the basis of the information received and analysed, the prevailing narrative of the interviews, and the results of the laboratory analyses, the FFM cannot confidently determine whether or not a specific chemical was used as a weapon in the incidents that took place in the neighbourhood of Al-Hamadaniyah and in the area of Karm al-Tarrab. The FFM noted that the persons affected in the reported incidents may, in some instances, have been exposed to some type of non-persistent, irritating substance.
 
 
https://www.opcw.org/news/article/opcw-issues-fact-finding-mission-reports-on-chemical-weapons-use-allegations-in-douma-syria-in-2018-and-in- al-hamadaniya-και-karm-al-tarrab-in-2016 /