θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, June 30, 2018

Πότε οι Έλληνες αποκαλούντο μεταξύ τους εθνικοί;

 


Μόνο σε μένα ο όρος εθνικός
κάθεται στραβά στα αυτιά μου;  
Έχουμε διαβάσει σε κανένα αρχαίο κείμενο να αποκαλούνται οι Έλληνες μεταξύ τους έως εθνικοί; Χρησιμοποιείται ένας αστείος χαρακτηρισμός που αποδόθηκε στους Έλληνες που συνέχισαν την λατρεία της πατρώας θρησκείας, από τους χριστιανούς.

Γιάννης Ταμπουριωτης 
 

 

Friday, June 29, 2018

Η "πρόοδος" σας καλοσωρίζει.

 

"ΟΔΥΣΣΕΙΑ"- ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ (2Κ)

 
 
Μια ανάλυση επάνω
στο αρχαιότερο εγχειρίδιο αυτογνωσίας!

Με την συγγραφέα Δήμητρα Λιάτσα.
Γραφικά-Βιντεογραφία: Βισάλτης Σωτήρης
 
Η "Οδύσσεια" είναι η εθνική μας εποποιία. Το άσμα της εξαπλώσεως του Ελληνισμού στις ακτές της Μεσογείου και του Εύξεινου Πόντου. Ο Οδυσσέας υπήρξε ένας από τους πλέον λαοφιλείς ήρωες της Ελληνικής Μυθιστορίας, και τα κατορθώματα του πλημμύρισαν όχι μόνον τον επικό κύκλο του Τρωικού Πολέμου δηλαδή την Ιλιάδα και την Οδύσσεια, αλλά και ένα πλήθος από άλλα έπη σήμερα χαμένα.
Η "Οδύσσεια" είναι το πρότυπο, ο ψυχολογικός χάρτης που θα ακολουθήσουμε ώστε να γνωρίσουμε την βαθιά σχέση ανάμεσα στον θνητό-εφήμερο εαυτό μας και στο αθάνατο είναι.
 
Διάρκεια 50'

Παραγωγή:
www.visaltis.net

Visaltis-Documentary ©2018
 
 

Wednesday, June 27, 2018

Η του διδασκάλου προδοσία. (*)

 
 
 
 Η του διδασκάλου προδοσία. (*)
 
(Πλουτάρχου, Κάμιλλος, 10)
 
(Σ. Αλκαίος Χ.) 27.06.2018
 
Όμηροι είναι τα παιδιά
στου δάσκαλου τα χέρια
κι αν είν’  αυτός ακέραιος,
στις Μούσες τ’ αποθέτει.
 
Αν όμως είναι πονηρός
και δόλιος κι αλήτης,
του Φαλερίου δάσκαλου
μπορεί να ομοιάσει.
 
Που πήρε τα μικρά παιδιά
και τάβγαλε απ’ την πόλη
και στους Ρωμαίους θέλησε
για λύτρα να τα δώσει.
 
Μα ο Κάμηλος αρνήθηκε
τέτοια αισχρή πραμάτεια
να πάρει τα μικρά παιδιά
μ’ αντάλλαγμα την πόλη.
 
Ξεγύμνωσε τον δάσκαλο
κι ευθύς τον στέλνει πίσω
να τον γυρίσουν τα παιδιά
σαν όνο ντροπιασμένο.
 
Κάμιλε μεγαλόκαρδε
έλα και δίδαξέ μας,
τώρα που επερίσσεψαν
οι άθλιοι δασκάλοι.

(*)
10. Αλλ' οι Φαλέριοι, θάρρος έχοντες εις τας οχυρώσεις των, τοσούτον κατεφρόνουν την πολιορκίαν, ώστε, πλην των φυλαττόντων τα τείχη, οι άλλοι περιεφέροντο εις την πόλιν, φορούντες απλά ιμάτια• οι δε παίδες αυτών επήγαινον εις τα σχολεία, και κατεβιβάζοντο υπό του διδασκάλου περί τα τείχη διά να περιπατώσι και να γυμνάζωνται• διότι οι Φαλέριοι, ως οι Έλληνες, είχον κοινόν διδάσκαλον, θέλοντες να συζώσι και να συναναστρέφωνται ευθύς εξ αρχής οι παίδες. Ούτος λοιπόν ο διδάσκαλος, επιβουλευόμενος τους Φαλερίους διά των παίδων, εξήγεν αυτούς καθ' εκάστην ημέραν υπό το τείχος, κατ' αρχάς μεν εγγύς, και έπειτα πάλιν τους επανέφερεν εις την πόλιν αφ' ού εγυμνάζοντο. Μετά τούτο δε, κατ' ολίγον υπάγων αυτούς απωτέρω, τους συνείθισε να έχωσι θάρρος, και να πιστεύωσιν ότι υπήρχεν αφοβία μεγάλη• και τέλος, έχων όλους αυτούς μεθ' εαυτού, τους έφερε και τους παρέδωκεν εις τους προ φύλακας των Ρωμαίων, ειπών εις αυτούς να τον φέρωσι προς τον Κάμιλλον. Οδηγηθείς δε προς αυτόν, και σταθείς εις το μέσον, είπεν ότι είναι εκπαιδευτής και διδάσκαλος, και προτιμών εκείνον μάλλον να ευχαριστήση παρά τα καθήκοντα ταύτα να εκτελή, ήλθε φέρων την πόλιν διά των παίδων. Εις δε τον Κάμιλλον φρικτή εφάνη αύτη η πράξις όταν την ήκουσε, και είπε προς τους παρεστώτας ότι φοβερόν πράγμα είναι ο πόλεμος, και διά πολλής αδικίας και διά βιαίων διεξάγεται έργων αλλ' ότι υπάρχουσι και του πολέμου νόμοι τινές διά τους αγαθούς άνδρας, οίτινες δεν πρέπει τοσούτον να επιδιώκωσι την νίκην, ώστε να μη αποφεύγωσι και τας ωφελείας όσαι πηγάζουσιν εκ κακών έργων και ασεβών• διότι ο μέγας στρατηγός πρέπει να εκστρατεύη πεποιθώς εις τα ίδια αυτού προτερήματα, ουχί εις την κακίαν των άλλων. Και ταύτα ειπών, διέταξεν εις τους υπηρέτας, του ανθρώπου μεν τούτου να σχίσωσι τα ιμάτια, και να δέσωσιν οπίσω τας χείρας του, ράβδους δε να δώσωσι και μάστιγας εις τους παίδας, οίτινες δέροντες τον προδότην, να τον διώξωσιν εις την πόλιν. Είχον δ' ήδη εννοήσει οι Φαλέριοι την προδοσίαν του διδασκάλου, και η μεν πόλις, ως ήτον επόμενον, παρεδίδετο εις θρήνον διά την μεγίστην αυτήν συμφοράν, άνδρες δ' εκ των επισήμων και γυναίκες ως έξω φρενών έτρεχον εις τα τείχη και εις τας πύλας, όταν οι παίδες εφάνησαν φέροντες και ραβδίζοντες τον διδάσκαλον γυμνόν και δεδεμένον, τον δε Κάμιλλον σωτήρα και θεόν και πατέρα καλούντες• ώστε ου μόνον οι γονείς αυτών, αλλά και όλοι οι πολίται, ταύτα βλέποντες, εθαύμαζον και επόθουν του Καμίλλου την δικαιοσύνην. Συνελθόντες δ' αμέσως εις την εκκλησίαν, έπεμψαν πρέσβεις, αναθέτοντες εις εκείνον την τύχην των• ο δε Κάμιλλος έστειλεν αυτούς εις την Ρώμην. Παρουσιασθέντες δ' εις την Βουλήν, είπον ότι, της νίκης οι Ρωμαίοι την δικαιοσύνην προτιμήσαντες, εδίδαξαν και αυτούς να προτιμήσωσι την υποταγήν μάλλον της ελευθερίας, καθ' όσον δεν υπετάσσοντο εις την δύναμιν, αλλ' ωμολόγουν ότι υπό της αρετής ενικήθησαν. Η δε Βουλή ανέθηκε πάλιν εις εκείνον να κρίνη και αποφασίση περί τούτου. Λαβών λοιπόν χρήματα παρά των Φαλερίων, και φιλίαν συνδέσας μεθ' όλων των Φαλίσκων, ανεχώρησεν.


[10] Οὕτως δὲ τῆς πολιορκίας κατεφρόνουν οἱ Φαλέριοι τῷ πανταχόθεν ἐξωχυρῶσθαι πιστεύοντες, ὥστε πλὴν τῶν τὰ τείχη φυλασσόντων τοὺς ἄλλους ἐν ἱματίοις κατὰ τὴν πόλιν ἀναστρέφεσθαι, τοὺς δὲ παῖδας αὐτῶν εἴς τε τὰ διδασκαλεῖα φοιτᾶν καὶ παρὰ τὰ τείχη περιπατήσοντας καὶ γυμνασομένους ὑπὸ τοῦ διδασκάλου καταβιβάζεσθαι. κοινῷ γὰρ ἐχρῶντο τῷ διδασκάλῳ πάντων ὥσπερ Ἕλληνες οἱ Φαλέριοι, βουλόμενοι συντρέφεσθαι καὶ συναγελάζεσθαι μετ' ἀλλήλων εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς τοὺς παῖδας. οὗτος οὖν ὁ διδάσκαλος ἐπιβουλεύων τοῖς Φαλερίοις διὰ τῶν παίδων, ἐξῆγεν αὐτοὺς ἡμέρας ἑκάστης ὑπὸ τὸ τεῖχος ἐγγὺς τὸ πρῶτον, εἶτ' ἀπῆγεν αὖθις εἴσω γυμνασαμένους. ἐκ δὲ τούτου κατὰ μικρὸν ὑπάγων εἴθισε θαρρεῖν ὡς πολλῆς οὔσης ἀδείας, καὶ τέλος ἔχων ἅπαντας εἰς τοὺς προφύλακας τῶν Ῥωμαίων ἐνέβαλε καὶ παρέδωκεν, ἄγειν κελεύσας πρὸς τὸν Κάμιλλον. ἀχθεὶς δὲ καὶ καταστὰς εἰς ὄψιν, ἔλεγε παιδευτὴς μὲν εἶναι καὶ διδάσκαλος, τὴν δὲ πρὸς ἐκεῖνον χάριν ἀντὶ τούτων ἑλόμενος τῶν δικαίων, ἥκειν αὐτῷ τὴν πόλιν ἐν τοῖς παισὶ κομίζων. δεινὸν οὖν ἀκούσαντι τὸ ἔργον ἐφάνη Καμίλλῳ, καὶ πρὸς τοὺς παρόντας εἰπών, ὡς χαλεπὸν μέν ἐστι πόλεμος καὶ διὰ πολλῆς ἀδικίας καὶ βιαίων περαινόμενος ἔργων, εἰσὶ δὲ καὶ πολέμων ὅμως τινὲς νόμοι τοῖς ἀγαθοῖς ἀνδράσι, καὶ τὸ νικᾶν οὐχ οὕτω διωκτέον ὥστε μὴ φεύγειν τὰς ἐκ κακῶν καὶ ἀσεβῶν ἔργων χάριτας -- ἀρετῇ γὰρ οἰκείᾳ τὸν μέγαν στρατηγόν, οὐκ ἀλλοτρίᾳ θαρροῦντα κακίᾳ χρῆναι στρατεύειν -- , προσέταξε τοῖς ὑπηρέταις τοῦ μὲν ἀνθρώπου καταρρηγνύναι τὰ ἱμάτια καὶ τὰς χεῖρας ὀπίσω περιάγειν, τοῖς δὲ παισὶ διδόναι ῥάβδους καὶ μάστιγας, ὅπως κολάζοντες τὸν προδότην ἐλαύνωσιν εἰς τὴν πόλιν.
Ἄρτι δὲ τῶν Φαλερίων ᾐσθημένων τὴν τοῦ διδασκάλου προδοσίαν, καὶ τὴν μὲν πόλιν οἷον εἰκὸς ἐπὶ συμφορᾷ τοσαύτῃ θρήνου κατέχοντος, ἀνδρῶν δ' ὁμοῦ καὶ γυναικῶν ἐπὶ τὰ τείχη καὶ τὰς πύλας σὺν οὐδενὶ λογισμῷ φερομένων, προσῆγον οἱ παῖδες τὸν διδάσκαλον γυμνὸν καὶ δεδεμένον προπηλακίζοντες, τὸν δὲ Κάμιλλον σωτῆρα καὶ πατέρα καὶ θεὸν ἀνακαλοῦντες, ὥστε μὴ μόνον τοῖς γονεῦσι τῶν παίδων, ἀλλὰ καὶ τοῖς ἄλλοις πολίταις ταῦθ' ὁρῶσι θαῦμα καὶ πόθον ἐμπεσεῖν τῆς τοῦ Καμίλλου δικαιοσύνης. καὶ συνδραμόντες εἰς ἐκκλησίαν πρέσβεις ἔπεμψαν ἐκείνῳ τὰ καθ' ἑαυτοὺς ἐπιτρέποντες, οὓς ὁ Κάμιλλος ἀπέστειλεν εἰς Ῥώμην. ἐν δὲ τῇ βουλῇ καταστάντες εἶπον, ὅτι Ῥωμαῖοι τῆς νίκης τὴν δικαιοσύνην προτιμήσαντες ἐδίδαξαν αὐτοὺς τὴν ἧτταν ἀγαπῆσαι πρὸ τῆς ἐλευθερίας, οὐ τοσοῦτον τῇ δυνάμει λείπεσθαι δοκοῦντας, ὅσον ἡττᾶσθαι τῆς ἀρετῆς ὁμολογοῦντας. ἀποδούσης δὲ τῆς βουλῆς πάλιν ἐκείνῳ τὸ κρῖναι καὶ διαιτῆσαι ταῦτα, χρήματα λαβὼν παρὰ τῶν Φαλερίων καὶ φιλίαν πρὸς ἅπαντας Φαλίσκους θέμενος ἀνεχώρησεν.

Ελληνισμός: Οι μοναδικές ιδέες που δημιούργησαν τον υπέροχο κόσμο που ζούμε.

 
 
 
Ελληνισμός: Οι μοναδικές ιδέες που δημιούργησαν τον υπέροχο κόσμο που ζούμε. 
 
The unique ideas that created the wonderful world we live in.


 

Valentin Tomberg: Ένας σημερινός μαρξιστής δεν βλέπει τίποτα άλλο εκτός από τον «ταξικό αγώνα».

 
 
Valentin Tomberg 
 
"Ένα άτομο που είχε την ατυχία να πέσει θύμα στο ξόρκι ενός φιλοσοφικού συστήματος (και τα ξόρκια των μάγων είναι απλά μικροσκοπικά σε σύγκριση με το καταστροφικό αποτέλεσμα που προέρχεται από το ξόρκι ενός φιλοσοφικού συστήματος!) Δεν μπορεί πλέον να δει τον κόσμο ή τους ανθρώπους ή τα ιστορικά γεγονότα, όπως πραγματικά είναι. Τα βλέπει πάντα μόνο μέσα από το στρεβλωτικό πρίσμα του συστήματος το οποίο τον κατέχει. Έτσι, ένας σημερινός μαρξιστής δεν είναι σε θέση να δει τίποτα άλλο στην ιστορία της ανθρωπότητας εκτός από τον «ταξικό αγώνα».
Αυτό που λέω σχετικά με τον μυστικισμό, τον γνωστικισμό, τη μαγεία και τη φιλοσοφία θα το θεωρούσε μόνο ως μανία από την αστική τάξη, με στόχο την «προβολή με μια μυστικιστική και ιδεαλιστική ομίχλη» την πραγματικότητα της εκμετάλλευσης του προλεταριάτου από την αστική τάξη ... αν και δεν έχω κληρονομήσει τίποτα από τους γονείς μου και δεν έχω βιώσει μια μέρα χωρίς να χρειάζεται να κερδίζω τη ζωή μου με εργασία αναγνωρισμένη ως «νόμιμη» από τους μαρξιστές!
Ένα άλλο σύγχρονο παράδειγμα κατοχής από ένα σύστημα, είναι ο φροϋδισμός. Ένας άνθρωπος που κατέχεται από το σύστημα αυτό θα δει σε όλα όσα έγραψα μόνο την έκφραση της «καταπιεσμένης λίμπιντο», η οποία αναζητά και βρίσκει απελευθέρωση με αυτόν τον τρόπο. Θα ήταν συνεπώς η έλλειψη σεξουαλικής εκπλήρωσης που με οδήγησε να καταλάβω το Ταρώ και να γράψω γι 'αυτό!
Χρειάζονται περαιτέρω παραδείγματα; Είναι ακόμα αναγκαίο να αναφέρουμε τους Χεγκελιανούς με την δική τους παραμόρφωση της ιστορίας της ανθρωπότητας, τους σχολαστικούς «ρεαλιστές» του Μεσαίωνα με την Ιερά Εξέταση, τους ορθολογισμούς του δέκατου όγδοου αιώνα που τυφλώθηκαν από το φως της αυτόνομης συλλογιστικής τους;
Ναι, τα αυτόνομα φιλοσοφικά συστήματα που διαχωρίζονται από το ζωντανό σώμα της παράδοσης, είναι παρασιτικές δομές, οι οποίες καταλαμβάνουν τη σκέψη, το συναίσθημα και τελικά τη θέληση των ανθρώπων. Στην πραγματικότητα, παίζουν ρόλο παρόμοιο με τα ψυχοπαθολογικά συμπλέγματα της νεύρωσης ή άλλων ψυχικών ασθενειών της εμμονής. Η φυσική τους αναλογία είναι ο καρκίνος. "
- Valentin Tomberg, Διαλογισμοί για το Ταρώ: Ταξίδι στον χριστιανικό ερμητισμό
 

Valentin Tomberg quotes 

“A person who has had the misfortune to fall victim to the spell of a philosophical system (and the spells of sorcerers are mere trifles in comparison to the disastrous effect of the spell of a philosophical system!) can no longer see the world, or people, or historic events, as they are; he sees everything only through the distorting prism of the system by which he is possessed. Thus, a Marxist of today is incapable of seeing anything else in the history of mankind other than the “class struggle”.
What I am saying concerning mysticism, gnosis, magic and philosophy would be considered by him only as a ruse on the part of the bourgeois class, with the aim of “screening with a mystical and idealistic haze” the reality of the exploitation of the proletariat by the bourgeoisie…although I have not inherited anything from my parents and I have not experienced a single day without having to earn my living by means of work recognised as “legitimate” by Marxists!
Another contemporary example of possession by a system is Freudianism. A man possessed by this system will see in everything that I have written only the expression of “suppressed libido”, which seeks and finds release in this manner. It would therefore be the lack of sexual fulfillment which has driven me to occupy myself with the Tarot and to write about it!
Is there any need for further examples? Is it still necessary to cite the Hegelians with their distortion of the history of humanity, the Scholastic “realists” of the Middle Ages with the Inquisition, the rationalists of the eighteenth century who were blinded by the light of their own autonomous reasoning?
Yes, autonomous philosophical systems separated from the living body of tradition are parasitic structures, which seize the thought, feeling and finally the will of human beings. In fact, they play a role comparable to the psycho-pathological complexes of neurosis or other psychic maladies of obsession. Their physical analogy is cancer.”

― Valentin Tomberg, Meditations on the Tarot: A Journey into Christian Hermeticism
 

Φυλλάδια εμποτισμένα με Fentanyl - τοποθετήθηκαν στα παρμπρίζ των αυτοκινήτων της αστυνομίας του Τέηας. Ένας αστυνομικός μολύνθηκε.

 
Το φυλλάδιο που αφέθηκε στο παρμπρίζ του λοχίας του γραφείου του Sheriff του γραφείου του Χάρις εξέτασε θετικά την παρουσία φεντανύλης.
(Φωτογραφία: Γραφείο Sheriff County Harris)

Fentanyl-Laced Flyers Placed on Texas Police Windshields — One Deputy Exposed

Fentanyl Laced Flyer - HCSO
Photo: Harris County Sheriff's Office

by BOB PRICE
26 Jun 20181,651
A sergeant in the Harris County Sheriff’s Office in Houston was treated for exposure to fentanyl after he touched a flyer left on the windshield of his car.
Officials with the Harris County Sheriff’s Office said someone placed flyers on the windshields of patrol cars parked outside the sheriff’s office recruiting center in downtown Houston, the Houston Chronicle reported.

Flyer left on windshield of Harris County Sheriff's Office sergeant tested positive for the presence of fentanyl. (Photo: Harris County Sheriff's Office)
Flyer left on windshield of Harris County Sheriff’s Office sergeant tested positive for the presence of fentanyl. (Photo: Harris County Sheriff’s Office)
A sheriff’s office sergeant was treated for exposure to the drug which can be fatal, even in small doses, officials stated. The flyers tested positive for the presence of fentanyl.

Investigators are asking anyone who may have seen someone distributing the flyers or who may have seen them elsewhere to contact police immediately.
 Officials did not release the name of the sergeant or the sergeant’s condition.
This is a developing story and more information will be provided when it becomes available.
 
 
Το φυλλάδιο που τοποθετήθηκε στο παρμπρίζ του λοχία του γραφείου του Sheriff του γραφείου του Χάρις βγήκε θετικό στην παρουσία φεντανύλης.
(Φωτογραφία: Γραφείο Sheriff County Harris)

Φυλλάδια εμποτισμένα με Fentanyl - τοποθετήθηκαν στα παρμπρίζ των αυτοκινήτων  της αστυνομίας του Τέηας.  Ένας αστυνομικός μολύνθηκε.
 
 από τον BOB PRICE26 Ιουν 20181.651

Ένας λοχίας στο γραφείο Sheriff County του Harris στο Χιούστον εξετάστηκε για έκθεση στην φεντανύλη αφού άγγιξε ένα φυλλάδιο που είχε μείνει στο παρμπρίζ του αυτοκινήτου του.Αξιωματούχοι του Γραφείου Sheriff County της Harris δήλωσαν ότι κάποιος έβαλε φυλλάδια στα παρμπρίζ των περιπολικών αυτοκινήτων που σταθμεύουν έξω από το κέντρο προσλήψεων του γραφείου του σερίφη στο κέντρο του Χιούστον, σύμφωνα με το Houston Chronicle.
 
 
Ο λοχίας γραφείου ενός σερίφη θεραπεύθηκε για την έκθεση στο φάρμακο, κάτι που μπορεί να είναι θανατηφόρο, ακόμη και σε μικρές δόσεις, δήλωσαν αξιωματούχοι.
Τα φυλλάδια βγήκαν θετικά στην παρουσία φαιντανύλης.
 
Οι ανακριτές ζητούν από οποιονδήποτε μπορεί να έχει δει κάποιον που διανέμει τα φυλλάδια ή που μπορεί να τους έχουν δει αλλού να επικοινωνούν αμέσως με την αστυνομία.

 
Οι υπάλληλοι δεν απεκάλυψαν το όνομα του λοχία ή την κατάσταση του λοχία.
Πρόκειται για μια εξελισσόμενη ιστορία και περισσότερες πληροφορίες θα παρασχεθούν όταν θα είναι διαθέσιμες.

Tuesday, June 26, 2018

Έχουν βάλει φωτιά σε μια λιμουζίνα, διαμαρτυρόμενοι κατά του Τραμπ.

 
 
Αντιπολιτευόμενοι διαμαρτυρόμενοι κατά του Τραμπ, στην Ουάσιγκτον έχουν βάλει φωτιά σε μια λιμουζίνα σε απόσταση λίγων δρόμων μακριά από το σημείο που ο Πρόεδρος Τράμπ περπατούσε στην προεδρική παρέλαση.
 
 
Anti-Trump protesters in Washington DC have set a limousine alight, a few streets away from where President Trump was walking in the presidential parade.
 
 

Τώρα έχει νόημα. Λίμπεραλς!

 

 
Οι φιλελεύθερες γυναίκες συγκεντρώνονται για να αφήσουν τον κόλπο τους να πει στον Trump ότι είναι εντελώς παράφρων.
 
 

Ποια ήταν η προέλευση του μίσους μεταξύ μουσουλμάνων και ινδουιστών;

 
 
 
O Thakur Digvijay Singh, είναι ένας περήφανος ινδός ινδουιστής, που σέβεται κάθε θρησκεία.
 
Ποια ήταν η προέλευση του μίσους μεταξύ μουσουλμάνων και ινδουιστών;

Τάκουρ Ντιγκβιγιέ Σινγκ
 
O Thakur Digvijay Singh, είναι ένας περήφανος ινδός ινδουιστής, που σέβεται κάθε θρησκεία.
 
Ένας Ινδουιστής εξηγεί: «Γιατί μισώ το Ισλάμ»
 
Αυτό που συνέβη στη Βομβάη δεν είναι κάτι νέο. Οι μουσουλμάνοι σφαγιάζουν τους Ινδουιστές για δέκα αιώνες. Με τα λόγια του, αυτός ο Ινδουιστής αποκαλύπτει τι αγνοούν τα δυτικά μέσα μαζικής ενημέρωσης.
«Όταν έφτασε το Ισλάμ στην Ινδία, οι Ινδουιστές χαιρέτισαν τους μουσουλμάνους με ανοιχτές αγκάλες ως αδελφούς. Σε αντάλλαγμα το Ισλάμ κατέστρεψε ολόκληρο τον ινδουιστικό πολιτισμό.
Πάνω από δέκα αιώνες, οι βρώμικοι μουσουλμάνοι απατεώνες δολοφόνησαν περίπου 100 εκατομμύρια ανθρώπους. Έχει ειπωθεί από τους ιστορικούς και τους μελετητές (τόσο στην ανατολή όσο και στη δύση) ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη γενοκτονία που ο κόσμος έχει βιώσει ποτέ. Οι μουσουλμάνοι θρησκευτικοί ηγέτες «εκπαίδευσαν» τους μουσουλμάνους άνδρες να βιάζουν τις ινδουιστές γυναίκες, καθώς αυτή ήταν μια μέθοδος για την καταστροφή των απογόνων των ινδουιστών. Σύντομα ο βιασμός της ινδουΐστριας γυναίκας   ήταν μέρος αυτού που θεωρείτο ένας μουσουλμάνος άνδρας! Οι ναοί έπεσαν στο έδαφος και τα χωριά κάηκαν. Όσοι αρνούνταν να προσηλυτιστούν στο Ισλάμ είτε δολοφονήθηκαν (οι άνδρες) είτε βιάστηκαν (οι γυναίκες). Όλοι οι πρόστυχοι ηγέτες του Mughal , κατέστησαν στόχο τους να σβήσουν τον Ινδουισμό από το χάρτη της γης! Το ανέφεραν μάλιστα και ανοικτά.
Δεν έχω καμία συμπάθεια για τους μουσουλμάνους. Φαίνεται πως σήμερα οι μουσουλμάνοι από όλες τις γωνιές του κόσμου αντιμετωπίζουν δυσκολίες και προβλήματα. Πρέπει μόνο να δείτε την καταστροφή που το Ισλάμ έχει φέρει στον Ινδουισμό για να διαπιστώσετε γιατί συμβαίνει αυτό. Αυτό που συμβαίνει τελικά επανέρχεται πίσω και γι ' αυτό οι μουσουλμάνοι υποφέρουν. Δεν έχω καμία συμπάθεια ή συναίσθημα γι' αυτούς. Αυτό που με θυμώνει είναι ότι ακόμα και σήμερα στην Ινδία οι βρώμικοι και άσχημοι μπάσταρδοι (the dirty ugly b a s t a r d s) εξακολουθούν να ρουφούν το αίμα των Ινδουιστών. Εάν οι μουσουλμάνοι πιστεύουν ότι αυτό που βιώνουν τώρα είναι κακό, δεν έχουν δει τίποτα ακόμα. Ο κόσμος μόλις ξεκίνησε.
Παράλληλα με τα παραπάνω, διαφωνώ ότι οι Μουσουλμάνοι ενοποίησαν οτιδήποτε ή οποιονδήποτε. Οι Ισλαμικές στρατιές διέσχισαν τον κόσμο σκότωσαν τους άνδρες και βίασαν τις γυναίκες. Αυτός είναι ο μόνος λόγος για τον οποίο κατέκτησαν όλες αυτές τις εκτάσεις. Υπάρχει μια έντονη διάκριση μεταξύ εισβολής και ενοποίησης. Καθιέρωσαν το Ισλάμ μέσω του εξαναγκασμού και της βίας. Πριν το Ισλάμ φτάσει στην Ινδία, η Ινδία ήταν μια παγκόσμια δύναμη. Η ινδική επιρροή και ο πολιτισμός καθώς και οι εξαγωγές γνώσης (επιστήμη, μαθηματικά κλπ.) Έγιναν αισθητές σε όλο τον κόσμο.
Όταν οι κακοί, άσχημοι, βρώμικοι αμόρφωτοι μουσουλμάνοι εισέβαλαν στα βόρεια της Ινδίας, όλη η δύναμη που είχε η Ινδία καταστράφηκε. Οι μουσουλμάνοι δεν πρόσφεραν τίποτα στην ινδική κουλτούρα, το πνεύμα ή τον πολιτισμό. Το αντίθετο. Έκλεψαν τα πάντα από εμάς. Έκλεψαν τις γυναίκες μας, δολοφόνησαν τους άνδρες μας, κατέστρεψαν ναούς μας. κλπ

Επίσης, για την πληροφόρησή σας, είμαι ένας Ινδός που γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Λονδίνο (Αγγλία) όπου οι μουσουλμανικές ωμότητες διδάσκονται στα κρατικά σχολεία ως γεγονός. Επομένως είναι μάταιο να λέτε ότι είμαι υπό την επιρροή οποιασδήποτε Σιωνιστικής οργάνωσης. Αν κάποιος είναι σκλάβος εδώ, τότε αυτός είσαι εσύ. Είσαι σκλάβος της σατανικής ισλαμικής θρησκείας.
Λέτε ότι η θρησκεία σας είναι θρησκεία της ειρήνης. Αλλά η θρησκεία σας διδάσκει τους μουσουλμάνους ότι οι μη μουσουλμάνοι είναι άπιστοι και ότι πρέπει να δολοφονηθούν. Τους διδάσκει επίσης ότι οι γυναίκες που δεν «υπακούουν» τους συζύγους τους πρέπει να ξυλοκοπούνται. Οι περισσότερες τρομοκρατικές οργανώσεις είναι μουσουλμανικές. Οι μουσουλμάνοι είναι γνωστοί ως μαζικοί δολοφόνοι και τρομοκράτες. Επιπλέον, οι ανώτατοι θρησκευτικοί ηγέτες στη θρησκεία σας χρησιμοποιούν το θρησκευτικό δόγμα για να δικαιολογήσουν τις δολοφονίες, γι ' αυτό παρακαλώ μην πείτε ότι το Ισλάμ είναι θρησκεία ειρήνης.
Και μιλάτε για την Παλαιστίνη και το Κασμίρ. Οι Ινδοί δεν κάνουν τίποτα λάθος στο Κασμίρ. Το Κασμίρ είναι, ήταν και πάντα θα είναι μέρος της Ινδίας. Ξέρετε ακόμη και ποια είναι η ιστορία πίσω από το Κασμίρ; Όταν η Ινδία και το Πακιστάν γίνονταν ανεξάρτητες, οι ηγέτες όλων των κρατών που ήταν στα σύνορα σ’ αυτό που επρόκειτο να γίνει Ινδία και Πακιστάν είχαν την επιλογή να γίνουν μέλη του Πακιστάν ή μέρους της Ινδίας. Το Κασμίρ είχε έναν μουσουλμανικό πληθυσμό, αλλά έναν ινδουιστή πρίγκιπα και αυτός ήθελε να γίνει μέρος της Ινδίας. Ήταν η αγαπημένη σας μουσουλμανική χώρα, το Πακιστάν που πραγματικά ξεκίνησε όλη αυτή τη διαμάχη και επετέθη στην Ινδία.
 
Αρχικά οι Μουσουλμάνοι του Κασμίρ δεν είχαν κανένα πρόβλημα να γίνουν μέρος της Ινδίας. Επομένως, παρακαλώ ελέγξτε τις πηγές σας! Και μπορείτε να πείτε αμέσως ότι οι κάτοικοι του Κασμίρ καταπιέζονταν και ότι σκοτώνονταν, αλλά πόσο άνετα ξεχνάτε όλους τους Ινδουιστές που έχουν σφαγιασθεί στο Κασμίρ για να αυξήσουν το δημογραφικό χάσμα υπέρ των μουσουλμάνων. Δεν υπάρχουν καθόλου Ινδουιστές τώρα στο Κασμίρ επειδή έχουν δολοφονηθεί από τους Ισλαμιστές σας. Δεν υπάρχει πρόβλημα για τους Μουσουλμάνους του Κασμίρ να παρασύρουν και να τραυματίζουν εκατοντάδες αθώους Ινδουιστές κάθε χρόνο σε τρομοκρατικές επιθέσεις αλλά τη στιγμή που ο ινδικός στρατός προσπαθεί να υπερασπιστεί τους πολίτες του και να πιάσει τους τρομοκράτες μας κατηγορούν για "καταπίεση" και παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Οι Ινδουιστές βρισκόταν υπό καταπίεση από τους μουσουλμάνους για δέκα αιώνες. Στη χώρα τους αντιμετωπίστηκαν ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Οι Βρετανοί έδωσαν στους Ινδουιστές τον αυτοσεβασμό τους. Κάτω από τους Βρετανούς, οι Ινδουιστές ευημερούσαν. Ένιωσαν ότι τελικά ζούσαν ξανά στη χώρα τους. Γιατί λοιπόν δεν έπρεπε να συνεργάζονται με τους Βρετανούς;
Με αρρωσταίνει όταν σας ακούω να δικαιολογείτε την τρομοκρατία λέγοντας ότι είστε καταπιεσμένοι. Κοιτάξτε τους Νοτιοαμερικανούς, κοιτάξτε τους Αφρικανούς κοιτάξτε τους Ανατολικο-Ευρωπαίους. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν αντιμετωπίσει πολύ μεγαλύτερες δυσκολίες από ό, τι εσείς δεν βλέπω να έχουν ακόμη δημιουργήσει τρομοκρατικές οργανώσεις. Και ούτως ή άλλως, για όλη τη ρητορεία και τις ανοησίες που ακούω συνεχώς για τη «Μουσουλμανική αδελφότητα», γιατί όλοι αυτοί οι πλούσιοι, λιπαροί Άραβες σεΐχηδες που κατέχουν τα πετρέλαια δεν βοηθούν τους φτωχούς μουσουλμάνους τους; Είναι σαφές ότι έχουν πολύ περισσότερα από αρκετά κεφάλαια για να εξασφαλίσουν αξιοπρεπή επίπεδα διαβίωσης στην Παλαιστίνη. Το πρόβλημα δεν είναι η καταπίεση. Το πρόβλημα είναι το ΙΣΛΑΜ.
 
Στον κόρακα λοιπόν το Ισλάμ! "Ένας ανόητος δεν μπορεί να μάθει από μια σοφή απάντηση.

 
 
«Ένας σοφός άνθρωπος μπορεί να μάθει περισσότερα από μία ανόητη ερώτηση, απ' ότι ένας ανόητος μπορεί να μάθει από μια σοφή απάντηση».
- Bruce Lee
 
"A wise man can learn more from a foolish question than a fool can learn from a wise answer."
- Bruce Lee
 
 

Πήγε στην Σελήνη και έβγαλε 5 φωτογραφίες.

 
 
Πήγε στην Σελήνη και έβγαλε 5 φωτογραφίες.
 
Πήγε στο Βαλανείον και έβγαλε 105 φωτογραφίες.
 

Monday, June 25, 2018

Ο "Εμπλουτισμός" των δυτικών χωρών.

 

Ο Γερμανός συνταγματάρχης Όθων Λίμαν φον Σάντερς, να ξεκαθαρίσετε τους Έλληνες με κακουχίες.

 
 
Ο Γερμανός συνταγματάρχης Όθων Λίμαν φον Σάντερς, (Otto Liman von Sanders), (1855-1929) συμβούλευσε τους Τούρκους:  
«Επιβάλλεται για λόγους ασφαλείας ή απομάκρυνση από τα παράλια των Ελλήνων και των άλλων χριστιανικών λαών». 
Η πρότασή του ήταν: «ότι οι παγωνιές και το κρύο του χειμώνα, οι βροχές και η μεγάλη υγρασία, ο ήλιος και η τρομερή ζέστη του καλοκαιριού, οι αρρώστιες του εξανθηματικού τύφου και της χολέρας, οι κακουχίες και η ασιτία, θα φέρουν  το ίδιο αποτέλεσμα που λογαριάζετε σεις με το δικό σας σχέδιο, δηλαδή να τους ξεκαθαρίσετε με σφαγές".


 

Αυτοί οι Τούρκοι είχαν τους Έλληνες σκλάβους 500 χρόνια.

 
 
 
Αυτοί οι Τούρκοι είχαν τους Έλληνες
σκλάβους 500 χρόνια.
Καλώς τους δεχτήκατε στην πατρίδα σας.
 
Μια οικογενειακή επανένωση της εποχής του λίθου!

 

Χάλκινο φορητό ηλιακό ρολόι

 
 
Χάλκινο φορητό ηλιακό ρολόι από την ανασκαφή του Οκταγώνου των Φιλίππων. Σπάνιο είδος αστρονομικής τεχνολογίας.
Αρχαιολογικό  Μουσείο  Φιλίππων 

 ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΧΟΪΛΟΥΣ
 
 
 

Sunday, June 24, 2018

Μπορούν να κάνουν τον Ιησού Κινέζο να τον προωθήσουν στην Κίνα.

 
 
Μπορούν να κάνουν τον Ιησού Κινέζο, να τον προωθήσουν στην Κίνα.

Κινέζικη χριστιανική ζωγραφική!
 

Τον λένε Yue Minjun και προσβάλει την ψυχή ενός έθνους.

 
 
 
 
 
Αυτόν τον γελοίο πίνακα τον ονόμασε 
" Η Σφαγή της Χίου " 
 
Υπάρχει υπουργείο;
Υπάρχει κάποιος αντιπρόσωπος
αυτού του κράτους των γρεκύλων
για να αντιδράσει;
 
 
Για την ιστορία, αυτός είναι ο πίνακας του Eugene Delacroix ,
Η σφαγή " Η Σφαγή της Χίου ",
δηλαδή των Ελλήνων από τους Τούρκους στο ελληνικό νησί της Χίου.
 

Πούλησαν τα κόκκαλα των Ελλήνων για βιομηχανική «χρήση»

 
 
Πούλησαν τα κόκκαλα Ελλήνων και Αρμενίων που δολοφόνησαν οι Τούρκοι. 
 
Η μεταφορά 400 τόνων οστών στη Γαλλία για βιομηχανική «χρήση» δηλαδή κατασκευή σαπουνιού.
 
 

Προπαγάνδα.

 

Friday, June 22, 2018

η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ θα τιμήσει τόν Θεό Πάνα - το Θερινόν Ηλιοστάσιον και τον Βασιλέα Αλέξανδρον.

 

Τήν Κυριακή 24/6/2018 στίς 20:00 στό Πλαγιάρι η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ θα τιμήσει τόν Θεό Πάνα - το Θερινόν Ηλιοστάσιον με ταυτόχρονη εορτή - μνημόσυνον του Βασιλέως τών Μακεδόνων Μεγάλου Αλεξάνδρου.
Θα ακολουθήσει Συμπόσιον. Τιμή κατ΄άτομον 10 ευρώ. Εξαιρούνται τα παιδιά.
Για περισσότερες πληροφορίες 6977912350

ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ
 

Αλ. Πάλλης: Η Εκκλησία ΔΕΝ έσωσε το Έθνος

 
 
Αλέξανδρος Πάλλης: 
«το ότι η Εκκλησία έσωσε το Έθνος είναι παραμύθι. Ανάποδα βρίσκεται η αλήθεια. Η Εκκλησία στάθηκε όχι μητέρα, αλλά λάμια, μητριά».

Παραθέτουμε μόνον την ρήση του μεγάλου Έλληνα λογοτέχνη του 19ου αιώνα
 
 

Ὡς ναὸς τῆς Ἀρτέμιδος;

 
 
 Σὲ ξένον ἀχυρῶνα

 Ὑπογραφὲς συλλέγουν Νεοέλληνες στὸ Διαδίκτυο, προκειμένου νὰ ἐπαναλειτουργήσῃ ἡ Ἁγία Σοφία, ὅπως παλαιά.

Δηλαδὴ ὡς τί;
Ὡς ναὸς τῆς Ἀρτέμιδος, ὅπως ἦταν, πρὶν τὸν γκρεμίσουν οἱ Βυζαντινοὶ
ανθέλληνες αὐτοκράτορες;
 
(Βλ. «Ἡ Θαμμένη Ἑλλάδα, ἔκδ. «Δαυλός», 2006.)
 
 

Η Melania Trump με το 'πραγματικά δεν με νοιάζει, εσένα σε νοιάζει;' σακάκιΗ Melania Trump με το 'πραγματικά δεν με νοιάζει, εσένα σε νοιάζει;' σακάκι

Η Melania Trump φορούσε ένα πράσινο στρατιωτικό σακάκι με κουκούλα από τη μάρκα Zara που έλεγε «
'πραγματικά δεν με νοιάζει, εσένα σε νοιάζει;'" καθώς αναχώρησε και επέστρεψε στην Ουάσινγκτον.
Οι λέξεις εκτυπώθηκαν σε λευκό, σε στυλ γκράφιτι, στην πλάτη του σακακιού.
Η Αμερικανική Πρώτη Κυρία Melania Trump αναχωρεί από τη βάση του Andrews Air Rorce στο Μέριλαντ φορώντας ένα σακάκι γεμάτο με τις λέξεις «πραγματικά δεν με νοιάζει; " (AFP φωτογραφία) Η Αμερικανή Πρώτη Κυρία Melania Trump αναχωρεί από την Andrews Air Rorce Base στη Μέριλαντ φορώντας ένα μπουφάν που φέρει ... 


WASHINGTON: Η Melania Trump πήγε στο Τέξας για να δείξει ότι νοιαζόταν για παιδιά μεταναστών. Η επιλογή της μόδας της έφερε ένα παραπλανητικό αντίθετο μήνυμα.
Η πρώτη κυρία φορούσε ένα πράσινο στρατιωτικό σακάκι με κουκούλα από τη μάρκα Zara που έλεγε «
'πραγματικά δεν με νοιάζει, εσένα σε νοιάζει;»; καθώς αναχώρησε και επέστρεψε στην Ουάσινγκτον. Οι λέξεις εκτυπώθηκαν σε λευκό, σε στυλ γκράφιτι, στην πλάτη του σακάκι.
Όταν ερωτήθηκε για το μήνυμα που η πρώτη κυρία σκόπευε να στείλει, η εκπρόσωπος Στεφανία Γκισάμ είπε: «Είναι ένα σακάκι, δεν υπήρχε κρυφό μήνυμα.» Μετά την σημερινή σημαντική επίσκεψη στο Τέξας, ελπίζω ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν πρόκειται να επιλέξουν να επικεντρωθούν στην ντουλάπα της. "Όμως, ο πρόεδρος Donald Trump πρότεινε τη δική του ερμηνεία, προσθέτοντας ότι «αναφέρεται στα Fake News Media. Η Melania έχει μάθει πόσο ανέντιμοι είναι, και πραγματικά δεν νοιάζεται».

 


"πραγματικά δεν με νοιάζει, για το CNN, το NBC, το ABC και το CBS. Εσένα σε νοιάζει;
 
Melania Trump dons 'I really don't care, do u?' jacket

Melania Trump wore a green, hooded military jacket from the fast-fashion brand Zara that read "I really don't care, do u?" both as she departed and returned to Washington.
The words were printed in white, in graffiti-style, on the jacket's back.
US First Lady Melania Trump departs Andrews Air Rorce Base in Maryland wearing a jacket emblazoned with the words 'I really don't care, do you?' (AFP photo)US First Lady Melania Trump departs Andrews Air Rorce Base in Maryland wearing a jacket emblazoned with the wo... Read More
WASHINGTON: Melania Trump went to Texas to show she cared about migrant children. Her fashion choice carried a baffling counter-message.
The first lady wore a green, hooded military jacket from the fast-fashion brand Zara that read "I really don't care, do u?" both as she departed and returned to Washington. The words were printed in white, in graffiti-style, on the jacket's back.
When asked what message the first lady intended to send, spokeswoman Stephanie Grisham said: "It's a jacket. There was no hidden message. After today's important visit to Texas, I hope the media isn't going to choose to focus on her wardrobe. "


 

Thursday, June 21, 2018

Οι Παμμακεδονικές να προβάλουν κάθε γωνιά της Μακεδονίας.

 
 

ΘΕΜΑ ΠΑΜΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ
  
Αν πρέπει να ξεχάσουμε την ολιγωρία που οδήγησε στην γνωστή παραχώρηση, είναι ώρα να ασχοληθούν οι Παμμακεδονικές και λίγο με την ιστορία. Με την αναγνώριση που απολαμβάνουν και την διεισδυτικότητα που διαθέτουν , πρέπει να προβάλουν κάθε γωνιά της Μακεδονίας, μέσα από την πληθώρα των μνημείων, που βέβαια τα εδάφη των Σκοπίων ούτε στο ελάχιστο διαθέτουν. Να αρχίσει να δημιουργείται ο συγκριτικός παράγοντας, που ποτέ δεν υπήρξε. Να βάλουν «χέρι» σε κάθε στρέβλωση που συντηρεί το αρχαιολογικό κατεστημένο και που κρατά στην αφάνεια τους πρωταγωνιστές αλλά και τον ίδιο τον Μακεδονικό πολιτισμό. Να ξεχάσουν αυτά που ήξεραν και να αναζητήσουν για κάθε γωνιά της Μακεδονικής γης, τον Αστέριο.
Είναι φυσικό, ότι στο όνομα Μακεδονία το μυαλό πάει στον Αλέξανδρο και το αντίθετο. Όμως παρά το αποδεικτικό υλικό, κάποιος ανύπαρκτος ΘΡΑΚΑΣ ΗΡΩΑΣ ΙΠΠΕΑΣ, αντικατέστησε τον Αλέξανδρο! Χιλιάδες παραστάσεις του ιππέα Αλεξάνδρου, παντού πλην Σκοπίων, δεν αξιοποιούνται σε όφελος της Μακεδονίας. Η ισχύς των Παμμακεδονικών που εγώ δεν έχω, μπορεί και πρέπει να το σταματήσει αυτό το παραμύθι.

Asterios Tsintsifos
 
 

Η αλύτρωτος Βόρειος Μακεδονία - Θεσσαλονίκη 1946

 
 
Η αλύτρωτος Βόρειος Μακεδονία - Θεσσαλονίκη 1946
 
Έκκλησις Αλυτρώτων Βορείου Μακεδονίας πρός τους Δημοκρατικούς Λαούς τών Ηνωμένων Εθνών Συμμάχους του Ελληνισμού κατά τόν Τελευταίον Πόλεμον

Επιτροπή Αλυτρώτων Βορείου Ελλάδος με πρόεδρο τον διατελέσαντα πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Π. Βυζουκίδη
 
 

Απάντηση στους ανιστόρητους "πατριώτες" που διαρκώς κλαυθμηρίζουν και όντας ανιστόρητοι αδυνατούν να κατανοήσουν την δυναμική του όρου Βόρειος Μακεδονία, από πλευράς ελληνικών συμφερόντων.
 
Αν κάποιοι στην Βόρειο Ελλάδα έχουν πρόσβαση στα αρχεία της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών ας σαρώσουν το κάτωθι φυλλάδιο και ας το διανείμουν σε μορφή pdf.
 
Είναι πολύ καλύτερα να διαβάζουν πρώτα από το να διαδηλώνουν χωρίς να ξέρουν το γιατί και με ποιό σκοπό.

Αν προσέξουν οι αναγνώστες, στην δεύτερη φωτογραφία οι εκπρόσωποι της Επιτροπής χρησιμοποιούν τις εξής ονομασίες απ' όπου κατάγονται: εκ Βορείου Ηπείρου, εκ Βορείου Μακεδονίας, εκ Βορείου Θράκης!!!

 
Αυτές τις ονομασίες σήμερα τις χρησιμοποιούν λίγοι, αλλά καλοί Έλληνες.

#GreaterHellas, #HellenicImperium, #NorthMacedoniaIsGreek

 
 

Να εορτάσουμε όλοι μαζί τη Γέννηση της Θεάς Αφροδίτης (Αφροδίσια), και την Θερινή Τροπή του Τιτάνα Ήλιου.

 

 
ΟΦΙΩΝ - Ιεροπρακτικός Κύκλος
 
Ο Ιεροπρακτικός Κύκλος «ΟΦΙΩΝ» σας προσκαλεί να εορτάσουμε όλοι μαζί τη Γέννηση της Θεάς Αφροδίτης (Αφροδίσια), και την Θερινή Τροπή του Τιτάνα Ήλιου. Στην Μακεδονία, όπως πληροφορούμαστε κυρίως από ενεπίγραφες αναθηματικές στήλες καθώς επίσης και από άλλα ευρήματα που βρέθηκαν στο Μακεδονικό Βασίλειο, η Θεά Αφροδίτη τιμάται με πολλά Θεωνύμια, όπως «Ουρανία», «Πάνδημος», «Ευσχήμων», «Υπολυμπιδία»,... « Επιτραγία», «Ομονοία», «Παφία», «Επιτευξιδία», «Γοργιλλώ».
Σύμφωνα με την Ορφική θεολογική παράδοση, κατά τη Θερινή Τροπή, οι Ψυχές προς μετενσωμάτωση, κατέρχονται, μετά τον καθαρμό, στους Λειμώνες της Άνασσας του Κάτω Κόσμου, Θεάς Φερσεφόνης
 
ΔΥΩ ΔΕ ΤΕ ΟΙ ΘΥΡΑΙ ΕΙΣΙΝ, ΑΙ ΜΕΝ ΠΡΟΣ ΒΟΡΕΑΟ ΚΑΤΑΙΒΑΤΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙΣΙΝ, ΑΙ Δ’ ΑΥ ΠΡΟΣ ΝΟΤΟΥ ΕΙΣΙ ΘΕΩΤΕΡΑΙ» Ομήρου Οδύσσεια, 13 - 14:9).
 
Έπειτα, οι Ψυχές φεύγουν από το άχραντο φως και εισέρχονται στο σώμα, στην υλική ζωή, το Κόσμο του γίγνεσθαι, ο οποίος γίνεται αιτία να λησμονούν τη Θεία καταγωγή τους. Αυτή η λήθη αντιπροσωπεύεται από το Σκοτάδι που αυξάνεται έναντι του Φωτός.
Η Εορτή θα τελεστεί την ημέρα Ηλίου, δεκάτη Ισταμένου Μακεδονικού Μηνός Πανήμου (24/6/2018) και ώρα 19:45, στην παραλία του Παλαιού Κάμπινγκ Επανομής. Ακολουθεί συμπόσιο στην παραλία, στο οποίο δύναται να συμμετέχει ο καθένας, προσκομίζοντας από μία προσφορά (γλυκίσματα, εδέσματα, οίνο, κτλ).
Είσαστε όλοι ευπρόσδεκτοι.
 
 

Wednesday, June 20, 2018

Pedophile Symbols PEDOPHILE SYMBOLS

 

Τι είναι η ταξιαρχία seebrig?

 
 
Οι χώρες που φιλοξένησαν την Ταξιαρχία και όλοι οι μέχρι σήμερα Διοικητές αυτής.
 
Purpose
The purpose of this initiative is to contribute to regional security and stability, mutual trust, strengthen good-neighborly relations between the countries of Southeast Europe in the context of the SEDM Process, Euro-Atlantic Partnership Council (EAPC) and Partnership for Peace program spirit (PfP). Under the MPFSEE, SEEBRIG will engage in conflict prevention operations or other operations in support of peace under an UN-mandated or OSCE, NATO-EU led missions.
 
Σκοπός
 Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι να συμβάλει στην περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα, στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, στην ενίσχυση των σχέσεων καλής γειτονίας μεταξύ των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης στο πλαίσιο της διαδικασίας SEDM, Το Ευρωατλαντικό Συμβούλιο Σύμπραξης (EAPC) και το πνεύμα της εταιρικής σχέσης για την ειρήνη (PfP). Στο πλαίσιο του MPFSEE, το SEEBRIG θα συμμετάσχει σε επιχειρήσεις πρόληψης συγκρούσεων ή σε άλλες επιχειρήσεις για την υποστήριξη της ειρήνης υπό την αποστολή υπό την ηγεσία του ΟΗΕ ή του ΟΑΣΕ και του ΝΑΤΟ-ΕΕ.