θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Tuesday, March 20, 2018

Το σχεδόν πλήρες Corpus Hermeticum

 
 
Το σχεδόν πλήρες Corpus Hermeticum

Ανακάλυψη στην Αναγέννηση
2Α. Το σημείο αναχώρησης:

Το 1460, ο Leonardo da Pistoia, ένας μοναχός, έφερε στην Φλωρεντία ένα Έλληνικό
χειρόγραφο του Corpus Hermeticum, σχεδόν πλήρες (δεκαπέντε διατριβές), τις οποίες είχε ανακαλύψει στη Μακεδονία. Αυτές ήταν τα "νέα" κείμενα, επειδή το μόνο γνωστό στοιχείο αυτής της συλλογής ήταν το Asclepius (Ασκληπιός) στα Λατινικά. Στο τέλος του 1462, ο Cosimo de Medici έδωσε στον Marsilio Ficino να το μεταφράσει στα Λατινικά, σκεπτόμενος πως αυτή ήταν μία περισσότερο επείγουσα εργασία από εκείνη των έργων του Πλάτωνα. Μέχρι το τέλος του δέκατου έκτου αιώνα δεν υπήρχαν λιγότερες από δεκαέξι εκδόσεις, μη συμπεριλαμβάνοντας τις αποσπασματικές. Η μετάφραση του Ficino έκανε είκοσι πέντε εκδόσεις μεταξύ των ετών 1.471 και 1.641. Τα συνοδευτικά σχόλια σε αυτές οι εκδόσεις έχουν συχνά μεγάλο ενδιαφέρον.
Ο Pico della Mirandola συνέβαλε στην επιτυχία του Corpus Hermeticum δημιουργώντας μια εσωτερική συμμαχία μεταξύ του Καμπαλισμού και του ερμητισμού. Από αυτό γεννήθηκε η  ερμητική τέχνη, π.χ. η  Primavera (Άνοιξη) του Botticelli (1478). Το δάπεδο του καθεδρικού ναού της Σιένα (1488), τα διαμερίσματα του Borgia στο Βατικανό, διακοσμημένα από το Pinturicchio, κλπ.
 
THE ETERNAL HERMES
From Greek God to Alchemical Magus
 Antoine Faivre
Translated by Joscelyn Godwin
PHANES PRESS 1995
 
 
The almost complete Corpus Hermeticum

Rediscovery at the Renaissance
2A. The point of departure:
In 1460, Leonardo da Pistoia, a monk, brought to Florence a Greek manuscript of the Corpus Hermeticum, almost complete (fifteen treatises), which he had discovered in Macedonia. These were thus "new" texts, because the only item of this collection known was the Asclepius in Latin. At the end of 1462, Cosimo de'  Medici had it translated into Latin by Marsilio Ficino, thinking this a more urgent job than that of the works of Plato. Until the end of the sixteenth century there were no fewer than sixteen editions, not counting partial ones. Ficino's translation went through twentyfive editions between 1471 and 1641. The commentaries accompanying these editions are often of considerable interest.
Pico della Mirandola contributed to the success of the Corpus Hermeticum by forging an esoteric alliance between Kabbalism and Hermetism. Out of this was born a Hermetic art, e.g., in Botticelli's Primavera (1478); Siena Cathedral pavement (1488); Borgia Apartments in the Vatican, decorated by Pinturicchio, etc.