θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Friday, March 23, 2018

Η "κλοπή" του Ερμού αφορά την έννοια της "μυστικής δράσης".

 
 
«Έρμαιον».
 Το Hermaion σημαίνει το "πεσμένο φρούτο" ή το "απροσδόκητο". Για να επωφεληθείτε από τα απροσδόκητα, δεν αποκλείετε η δυνατότητα να δώσετε στο πεπρωμένο μια ελαφριά ώθηση, με κόλπα και υπεκφυγές. Έτσι, κάποιος μερικές φορές βρίσκει τον Ερμή να αποκαλύπτει κρυμμένους θησαυρούς  και είναι μόνο ένα σύντομο βήμα από εκεί για να απομακρύνετε μαζί τους! "Ο Ερμής [Ερμαίον] κοινώς!" σημαίνει κοινώς ότι οι Έλληνες όταν έχουν ένα τυχερό εύρημα, το ίδιο όπως αυτό που λέγεται στα αγγλικά "Equal shares all round!" . Στο ίδιο πνεύμα, ο εκλεκτικισμός είναι δικαιολογημένος - και η λογοκλοπή, επίσης. Αλλά η "κλοπή" δεν είναι μια καλή απόδοση του ελληνικού «κλέπτειν», κάτι που υποδηλώνει μάλλον την ιδέα της μανίας, με την έννοια της "μυστικής δράσης". (Συγκρίνετε τη γερμανική λέξη Tiiuschung και το γοητευτικό ρήμα verschalken.) Και δεν είναι ερμηνευτική το να φέρνουν τους κρυμμένους θησαυρούς στο φως;
 
«Έρμαιον» Hermaion means "fallen fruit" or "windfall." To profit from windfalls does not exclude the possibility of giving destiny a slight nudge, through tricks and subterfuges. Thus one  sometimes finds Hermes unearthing hidden treasures; and it is only a short step from there to making off with them! "Hermes [Hermaion] in common!" said the Greeks on making a lucky find, just as one says in English "Equal shares all round!" In the same spirit, eclecticism is justified - and plagiarism, too; but " stealing" is not a good rendering of the Greek kleptein, which suggests rather the idea of a ruse, in the sense of a "secret action." (Compare the German word Tiiuschung, and the charming verb verschalken.) And is not hermeneutics all about bringing hidden treasures to light? 
THE ETERNAL HERMES
From Greek God to Alchemical Magus
 Antoine Faivre
Translated by Joscelyn Godwin
PHANES PRESS 1995