θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Monday, March 19, 2018

Τα Ερμητικά κείμενα γράφτηκαν στην Αλεξάνδρεια από τον δεύτερο έως τρίτο αιώνα.Τα Ερμητικά κείμενα γράφτηκαν στην Αλεξάνδρεια από τον δεύτερο έως τρίτο αιώνα.
 
Η Κληρονομιά του Αλεξανδρινού Ερμητισμού:
Ιστορικά και Βιβλιογραφικά ορόσημα.
 
Η πλειοψηφία των ελληνικών κειμένων που ήταν γνωστή ως Ερμητική,
γράφτηκε στην Αλεξάνδρεια ή στο Δέλτα του Νείλου στην αρχή της Χριστιανικής εποχής. Κάποια από αυτά (δεύτερος έως τρίτος αιώνας), όπως αυτά που συλλέγθηκαν αργότερα με τον τίτλο Corpus Hermeticum, αποδίδονται
στον θρυλικό Ερμή τον Τρισμέγιστο. Αυτό το σώμα σχεδόν χάθηκε καθ 'όλη τη Μεσαιωνική περίοδο, με εξαίρεση του βιβλίου Ασκληπιού, που διατηρείται στη λατινική μετάφραση και εν συνεχεία έχει επανενωθεί με τα άλλα κείμενα. Παρ 'όλα αυτά, η παράδοση που ξεκίνησε από αυτά τα Ερμητικά κείμενα κράτησε μέχρι την Αναγέννηση, όταν ήταν βέβαιη διαρκής επιτυχία από την εκ νέου ανασύνταξη,
το 1460, του Corpus Hermeticum. Μέχρι το 1614 το τελευταίο πιστεύετο, μαζί με τον μυθικό συγγραφέα Hermes Trismegistus, να να είναι αρχαία.
Τα παρακάτω δεδομένα δεν προσδίδουν άλλη προτίμηση παρά ως ορόσημα.
Αφορούν την υποδοχή του Αλεξανδρινού Ερμητισμού τόσο ως και όπως εξετάζεται στις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της, ιδίως στο πλαίσιο της στρατηγικής
στο πεδίο του εσωτερισμού.

Hermetica were written in Alexandria at the second to third centuries.
The Inheritance of Alexandrian Hermetism:
Historical and Bibliographical Landmarks
The majority of the Greek texts known as the Hermetica were
written in Alexandria or the Nile Delta at the beginning of the
Christian Era. Some of them (second to third centuries), like those
collected later under the title of Corpus Hermeticum, are attributed
to the legendary Hermes Trismegistus. This corpus was
practically lost during the whole Medieval period, with the exception
of the book Asclepius, preserved in Latin translation and
subsequently reunited with the other texts. Nevertheless, the
tradition started by these Hermetica persisted up to the Renaissance,
when it was assured of a lasting success by the rediscovery,
in 1460, of the Corpus Hermeticum. Until 1614 the latter was
believed, along with its mythical author Hermes Trismegistus, to
be ancient  .
The following data make no pretention other than as landmarks.
They concern the reception of Alexandrian Hermetism both as
such, and as considered in its long-term effects, particularly in the
esoteric field.
 
THE ETERNAL HERMES
From Greek God to Alchemical Magus
 Antoine Faivre
Translated by Joscelyn Godwin
PHANES PRESS 1995