θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Sunday, December 24, 2017

Τὸ μῖσος τῆς Ὀρθοδοξίας κατὰ τοῦ Ἑλληνισμοῦ .

 
 
Κύριε διευθυντά,
Τὸ φυλλάδιο ποὺ σᾶς συνάπτω περιέχει τὴν ἐπίσημη θέση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὡς πρὸς
τὴν Ἀρχαία Θρησκεία, τὸν Ἑλληνικὸ Πολιτισμὸ
καθὼς καὶ τὴν προσπάθεια πνευματικῆς ἀφυπνίσεως τῶν Ἑλλήνων καὶ τὴν ἀποκατάσταση τῆς ἱστορικῆς ἀλήθειας, ποὺ συντελοῦνται τὰ 23 τελευταῖα
χρόνια μὲ πρωτοπόρο τῆς προσπάθειας αὐτῆς τὸ
περιοδικό σας. Ὁ πλήρης τίτλος τοῦ φυλλαδίου εἶναι «Ἡ προσπάθεια ἀναβιώσεως τῆς εἰδωλολατρίας», ἐπίσημος ἐκδότης εἶναι ἡ «Εἰδικὴ Ἐπιτροπὴ Μελέτης Ἀρχαιολατρίας-Νεοειδωλολατρίας»
καὶ ἡ ἔκδοση ἔγινε «Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος», ὅπως ρητῶς ἀναγράφεται στὸ φυλλάδιο. Τίτλοι τῶν κεφαλαίων τοῦ φυλλαδίου εἶναι: «Ὁ ἑλληνικὸς νεοπαγανισμός», «Ἡ ποιμαντική τῆς Ἐκκλησίας μας ἀπέναντι στὴ νεοειδωλολατρία», «Σχέση
νεοειδωλολατρίας καὶ Νέας Ἐποχῆς» κ.ἄ., ποὺ ἀπὸ μόνοι τους βοοῦν γιὰ τὸ μῖσος τῆς Ὀρθοδοξίας κατὰ τοῦ Ἑλληνισμοῦ ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ἀδίστακτη κατασυκοφάντηση τοῦ μεγαλύτερου πολιτισμοῦ ποὺ ἀνέδειξε ἡ ἀνθρωπότητα. Πρόκειται
γιὰ θλιβερὸ μνημεῖο μισαλλοδοξίας καὶ συνειδητοῦ ἱστορικοῦ ψεύδους. Ἐπιλεκτικὴ χρήση ἀρχαίων πηγῶν καὶ ἐκμετάλλευση τῆς ἱστορικῆς ἄγνοιας τῶν ἀδαῶν πιστῶν ἀποτελοῦν τὴν βάση σύνταξης τοῦ φυλλαδίου.
Προφανῶς ὅσα ἀναφέρουν ἀποτελοῦν τὰ ἐπίσημα ἐπιχειρήματά τους ἔναντι τῶν ἱστορικῶν γεγονότων, τοῦ καθαροῦ Ἑλληνικοῦ Λόγου καὶ τῆς ἀφύπνισης τῆς συνείδησης καὶ τῆς ψυχῆς τῶν Ἑλλήνων. Πραγματικὰ εἶναι τόσο εὐτελῆ, ποὺ καθίστανται ἀνάξια λόγου. Τὸ μόνο ποὺ θὰ μποροῦσε κανεὶς νὰ πῇ εἶναι: Πῶς οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ μὲ τόσο μῖσος κατὰ παντὸς Ἑλληνικοῦ στεγάζονται κάτω ἀπὸ τὸν λογότυπο «Ἐκκλησία... τῆς Ἑλλάδος»;
Καλὴ δύναμη στὸν ἀγῶνα σας.
Μὲ τιμὴ
Μιχάλης Γ.
 
ΔΑΥΛΟΣ/277, Φεβρουάριος 2005