θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Wednesday, December 27, 2017

Ο Ζεὺς συνῆψε τοὺς περίφημους τέσσερις «ἱεροὺς γάμους» του.«Τότε» λοιπόν, ποὺ μᾶλλον ἡ ἱστορικὴ ἐξέλιξη εἶχε φθάσει σὲ μία ἐπικίνδυνη φάση ὅμοια μὲ τὴ σημερινή, ὁ Ζεὺς συνῆψε τοὺς περίφημους τέσσερις «ἱεροὺς γάμους» του. Νυμφεύθηκε τὴν Εὐρυ-νόμη (ἂς ποῦ με ἁπλοϊκά:
 
τὴν «ἰσονομία»: ἂν δὲν ἐπιτρέπῃ τὸ Διεθνὲς Δίκαιο στὸ Ἰράν νὰ ἔχῃ πυρηνικά, ὑποχρεωτικὰ δὲν θὰ ἐπιτρέπῃ καὶ σὲ κανέναν ἄλλον), τὴν Θέμιδα (ἂν τὸ Διεθνὲς Δίκαιο ἐπιβάλῃ μία «Καταιγίδα τῆς Ἐρήμου», γιὰ νὰ ἐλευθερωθῇ τὸ κατακτη μέ νο ἀπὸ τὸ Ἰρὰκ Κουβέιτ, ὑποχρεωτικὰ θὰ ἐπιβάλῃ μία ἄλ λη «καταιγίδα», γιὰ νὰ ἐλευθερωθῇ ἡ κατακτημένη ἀπὸ τοὺς Τούρκους βόρεια Κύπρος),
 
 τὴν Μνημοσύνη (τὴν γνώση τῶν συμβάντων τοῦ Χθὲς ὡς μέσου γιὰ τὴν ἀκριβῆ κατανόηση τῶν συμβαινόντων στὸ Σήμερα καὶ ὡς ὁδηγοῦ γιὰ τὸ Αὔριο)
 
 καὶ τέλος τὴν Μῆτιν (τὴν καθαρὴ νόηση, ποὺ σοῦ ἐπιτρέπει νὰ κα τα λά βῃς, π.χ. ὅ τι βρί σκε σαι πιασμένος στὰ δίχτυα τοῦ «Κυρίου τῶν Δυνάμεων», τοῦ φαύλου κύκλου, ἀπὸ τὸν ὁποῖο εἶναι ζήτημα ζωῆς ἢ θανάτου νὰ βγῇς).

* * *

Μπορεῖ κανεὶς νὰ ἀντιληφθῇ τὴν τρομερὴ σημασία τῶν τεσσάρων αὐτῶν γάμων τοῦ Μεγάλου Διός, τὰ πολιτικὰ ἀποτελέσματα τῶν ὁποίων ἀπήλαυσε «τότε» ἡ ἀνθρωπότητα καὶ σὲ νεώτερες ἐποχὲς πρώτη ἡ Κλασικὴ Ἑλλάδα, ἡ ὁ ποί α ὑ πῆρ ξε ὁ ἄ μεσος κληρονόμος τῆς προ κατα κλυ σμια ίας Γλώσ σας, καὶ μὲ τὴν βο ή θειά της ψά χνον τας δη μι ούρ γη σε τὸν δεύτε ρο πο λι τι σμό, τὸν Κλα σι κό μας Πο λι τι σμό. Αὐτὸν τὸν πολιτισμό, ποὺ σή με ρα ἀ πει λεῖ ται ἄμεσα, ὅ πως ἀπειλεῖ ται καὶ τὸ ἴ διο τὸ ἀν θρώ πι νο εἶ δος, τὸ ὁποῖο, στὴ θέ ση ποὺ κα τεῖ χε ὁ εὐρύ-οπας καὶ μητίετας Ζεύς, βλέ πει τώ ρα θρο νι α σμέ νους τοὺς ἡμιπαράφρονες θεοκράτες τῶν ἀσιατικῶν με τα φυσικῶν μορμολυκείων.

ΔΗΜ. Ι. ΛΑΜΠΡΟΥ.
 
ΔΑΥΛΟΣ/292, Ἰούνιος 2006