θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Tuesday, December 19, 2017

Πορφυριος: βιος Πλωτινου

 
 
 
PORFURIOU PERI TOU PLWTINOU BIOU KAI THS TACEWS TWN BIBLIWN AUTOU
 
1 PlwtiΝnoj o( kaq' h(ma=j gegonwάj filo/sofoj e)%―kei me\n aiΉsxunome/n% oΐti
e)n sw―mati eiγh. ΉApo\ de\ th=j toiau/thj diaqe/sewj oute peri tou= ge/nouj au)tou= dihgeiΝsqai h)neiΏxeto oute peri tw½n gone/wn oute peri th=j patriΏdoj. Zwgra/fou de\ a)nasxe/sqai hΔ pla/stou tosou=ton a)phciΏou wΠste kai le/gein pro\j ΉAme/lion deo/menon eiΉko/na au)tou= gene/sqai e)pitre/yai: ou) ga\r a)rkeiΝ fe/rein oΑ h( fu/sij eiγdwlon h(miΝn perite/qeiken, a)lla\ kai eiΉdw―lou eiγdwlon sugxwreiΝn au)to\n a)ciou=n poluxroniw―teron katalipeiΝn w¨j dh/ ti tw½n
a)cioqea/twn ergwn;