θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Tuesday, December 26, 2017

Κατήγγειλαν τὴν ψυχολογικὴ καταπίεση τῶν παιδιῶν ἐξαιτίας τῆς χρήσης τοῦ Ἰησοῦ ὡς φοβήτρου

 


Κύριε διευθυντά,
Θέλοντας νὰ συμβάλλω πρὸς τὴν κατεύθυνση τῆς ἔρευνας τοῦ «Δ» γιὰ τὴ συγγένεια
τῶν ἀρχαιοελληνικῶν μουσικῶν κλιμάκων μὲ τὴ Ρὸκ Μουσική, θὰ ἤθελα ἀπὸ τὴν πλευρά μου νὰ παρέξω κάποια στοιχεῖα ἐπικουρικά, παράλληλα μὲ αὐτὰ ποὺ δημοσίευσαν στὸ τ. 294 οἱ δύο ἐξαίρετοι συνάδελφοι Ι. Λάζαρης καὶ Δ. Λαμπρόπουλος.

Κατ’ ἀρχὴν συγκινήθηκα, ὅταν εἶδα στὴν σ. 20082 τὸ ἐξώφυλλο τοῦ δίσκου τῶν Sex
Pistols, ποὺ εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ ἀγαπημένα μου μουσικὰ ἔργα. Ὁ ἰρλανδικῆς καταγωγῆς
ἐπικεφαλῆς τοῦ γκροὺπ Τζὸν Λάυντον (ἢ Τζώννυ Ρόττεν) εἶχε τὴν τόλμη νὰ δηλώσῃ
«Ἀναρχικὸς καὶ ἀντίχριστος», ἐὰν ἔτσι ἀποκαλῇ τὸ Κατεστημένο ὅποιον ἀντιτίθεται
στὸν φασισμὸ τῆς μοναρχίας καὶ τῆς θεοκρατίας. Αὐτό του τὸ θάρρος παρ’ ὀλίγον νὰ
πληρώσῃ μὲ τὴν ζωή του πέφτοντας θῦμα δολοφονικῆς ἀπόπειρας παρακρατικῶν τραμπούκων στὸ Λονδῖνο.
Τὴν ἴδια ἐποχὴ τὸ ἐπίσης πὰνκ ρὸκ συγκρότημα τῶν Clash σάρκαζε στὸ τραγούδι
«Death Or Glory» τὸν τύπο τοῦ ψευτοεπαναστάτη, ποὺ πλαγιάζοντας μὲ καλόγριες
μεταλλάσσεται σὲ θεοσεβῆ χριστιανὸ (βλ. Ἀλεξ. Μήτσιου, «Ἀντιπαγκοσμιοποίηση»,
σ. 133). Οἱ Stranglers δέχονταν τὴν μήνη ἐκκλησιαστικῶν καὶ φεμινιστικῶν ὀργανώσεων, κυνηγητὸ καὶ φυλακίσεις. Μάλιστα στὰ 1979 τὸ ἐμπορικῶς καὶ ποιοτικῶς ἐπιτυχημένο τραγούδι τους «Duchess» («Δούκισσα»), τὸ ὁποῖο στρεφόταν κατὰ τῆς μοναρχίας
καὶ τῆς θεοκρατίας, –ἦταν εἰρωνικὸ χωρὶς νὰ καταντάῃ χυδαῖο ἢ προσβλητικό– ἀπαγορεύτηκε νὰ προβληθῇ στὸν βρεταννικὸ θεσμὸ Τop Of The Pops (Κορυφὴ τῶν Δημοφιλῶν) μὲ τὴν κατηγορία ὅτι ἦταν «βλάσφημο»! Οἱ Buzzcocks κατήγγειλαν τὴν ψυχολογικὴ καταπίεση τῶν παιδιῶν ἐξαιτίας τῆς χρήσης τοῦ Ἰησοῦ ὡς φοβήτρου στὸ τραγούδι «Jesus Made Me Feel Guilty» («Ὁ Ἰησοῦς μὲ ἔκανε νὰ αἰσθάνομαι ἔνοχος»), οἱ Damned ἐπαναστατῶντας σὲ ἀνάλογο μῆκος κύματος μὲ τὰ ἄλλα πὰνκ ρὸκ σχήματα προέβαλαν σὰν ἀπάντηση στὸν θεοκρατισμὸ τὸ προχριστιανικὸ καὶ τὸ γοτθικὸ στοιχεῖο, ἐνῷ ταυτόχρονα οἱ διώξεις στὴν Βρεταννία ἐντείνονταν, ὅπως εἶχε συμβῆ μὲ τοὺς Black Sabbath
καὶ τὸν Ὄζζυ Ὄσμπουρν λίγο νωρίτερα. Τὴν ἴδια στιγμὴ οἱ Ramones ξεσήκωναν τὶς
ἀντιδράσεις τῶν συντηρητικῶν 
 αἷμα κατὰ μῆκος τῆς χώρας / Σκοτώνοντας γιὰ τὴν θρησκεία / Κάτι ποὺ δὲν καταλαβαίνω / Ἀνόητοι σὰν ἐμένα ποὺ διασχίζουν τὴν θάλασσα / Καὶ φτάνουν σὲ ξένες χῶρες /
Ρωτᾶνε τὸ ποίμνιο: «Γιὰ τὴν πίστη σου / Σκοτώνεις στὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ;» / Μιὰ χώρα
ποὺ εἶναι διαμελισμένη / Σίγουρα δὲν θὰ κρατήσῃ / Μὴν κοιτᾶτε τώρα στὸ Ἰσραὴλ /
Μπορεῖ ἔτσι νὰ γίνουν κι οἱ πατρίδες σας / Ἱεροὶ Πόλεμοι...»
Σὲ ἀνάλογο μῆκος κύματος ὁ Βρεταννὸς πρωτοπόρος τοῦ σκληροῦ καὶ μεταλλικοῦ
βραχώδους ἤχου Λέμυ Ἴαν Κίλμιστερ, ὁ ἐπικεφαλῆς τῶν θρυλικῶν Motorhead, μὲ τὸ
συγκρότημά του στὸ τραγούδι τους «Bad Religion» («Κακὴ Θρησκεία») ἀγανακτοῦν
κατὰ τῆς φασιστικῆς θεοκρατίας: «...Εὐαγγελιστὲς Ναζιστές, δὲν μπορεῖτε νὰ μὲ φοβί-
σετε / Τὸ ὄνομα ποὺ μάταια παίρνετε θὰ σᾶς κρίνῃ αἰώνια...Κακὴ θρησκεία ξέρω, ὅτι
ψεύδεσαι / Κακὴ θρησκεία, Κλέφτες καὶ ψεῦτες / Μέσα ἀπ’ τὴν καρδιά μου εὔχομαι
νὰ πεθάνετε...» Πάλι οἱ Motorhead στὸ τραγούδι τους «God Was Never On Your Side»
(«Ὁ Θεὸς ποτὲ δὲν ἦταν μὲ τὸ μέρος σου») λένε ἀνάμεσα σὲ ἄλλα φιλοσοφημένα: «...Δὲς τοὺς ἀμέτρητους κληρικούς, / Δὲς τὰ ἅγια ἐνάρετα σκυλιά, / Αὐτοὶ ἀπαιτοῦν νὰ θεραπεύουν, / Ἀλλὰ αὐτὸ ποὺ κάνουν εἶναι νὰ κλέβουν, / Νὰ καταχρῶνται τὴν πίστη σου μὲ τὸ νὰ σὲ κλέβουν καὶ νὰ σὲ λῃστεύουν. / Ἂν ὁ θεὸς εἶναι σοφός, γιατί μένει ἀπαθής, / Ὅταν αὐτοὶ οἱ ἀπατηλοὶ προφῆτες τὸν ἐπικαλοῦνται ὡς φίλοι του, / Γιατί παραμένει ἀδρανὴς καὶ τυφλός, / Δὲν βλέπει τίποτα τελικά. / Ἄσε τὸ ξίφος τῆς αἰτίας νὰ λάμψῃ
 / Ἀπελευθέρωσέ μας ἀπὸ τὴν προσευχὴ καὶ τὸν βωμὸ / Τὸ πρόσωπο τοῦ θεοῦ εἶναι
κρυμμένο, γυρισμένο / Ποτὲ δὲν ἔχει λέξη νὰ πῇ / Πότε δὲν εἶναι μὲ τὸ μέρος σου / Τὸ
σωστὸ ἢ τὸ λάθος μόνος σου νὰ ἐπιλέξῃς...»

Στὰ μουσικὰ συγκροτήματα σκληροῦ καὶ μεταλλικοῦ ἤχου, ποὺ ἐμπνέονται ἄμεσα
ἀπὸ τὸν Ἑλληνισμό, θὰ ἤθελα νὰ προσθέσω τοὺς Σκανδιναυοὺς Dionysus, οἱ ὁποῖοι
ἀντλοῦν τὶς ἐμπνεύσεις τους ἀπὸ θεματολογίες τῶν Ἑλλήνων καὶ τῶν Ὑπερβορείων.
Εἶναι πολὺ ἐνημερωμένοι σὲ θέματα Ἑλληνοκεντρισμοῦ, τὸν ὁποῖο συνδέουν μὲ τὶς
βορειοευρωπαϊκὲς παραδόσεις. Ὅπως μοῦ εἶπαν, ἡ ἑλληνολατρεία τους ὀφείλεται στὰ οἰκογενειακὰ καὶ σχολικά τους ἐρεθίσματα, στὴν συναναστροφὴ τῶν γονιῶν τους μὲ ἐξόριστους Ἕλληνες ἐπὶ δικτατορίας, στὴν παρέα τους μὲ τὰ ἐκεῖ Ἑλληνόπουλα, ἀλλὰ καὶ στὶς συχνὲς διακοπὲς ποὺ ἔκαναν στὴν χώρα μας ἀπὸ παιδιά. Ὁ θαυμασμός τους
γιὰ τὴν Ἑλλάδα, τὸν λαό της καὶ τὴν πολιτιστική της κληρονομιὰ εἶναι μεγάλος. Γι’
αὐτὸ ἐπέλεξαν τὸ ὄνομα τοῦ Διόνυσου, τοῦ ἀγαπημένου τους θεοῦ, ποὺ ἐκφράζει τὴν
ἀγάπη γιὰ τὴν ἐλευθερία καὶ τὴν διασκέδαση.
Ἐπιπλέον ἔχουμε τοὺς μεταλλικοὺς Ἕλληνες Marauder, ποὺ ξεχώρισαν μὲ τὸ ἔργο
τους 1821, ἐμπνευσμένο ἀπὸ τὸ ἔπος τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως, τοὺς Reflection μὲ τὸ ἔργο τους Ὀδύσσεια, ἐμπνευσμένο ἀπὸ τὸ ὁμώνυμο ὁμηρικὸ ἔπος, καθὼς καὶ τοὺς ριζοσπαστικοὺς Terror Ex Crew μὲ τὸ Ἔσεται Ἦμαρ.
 
ΔΑΥΛΟΣ/297, Δεκέμβριος 2006