θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Thursday, December 21, 2017

Τὸ ἡμερολόγιο τοῦ 2003, ποὺ δίνει στοὺς στρατιῶτες τὸ Γ.Ε.Σ.

 

 
Ἀγαπητὲ κ. ἐκδότα,
 
Πρόσφατα ἀπολύθηκε ὁ ἀδελφός μου ἀπ’ τὶς Ἔνοπλες Δυνάμεις ἔχοντας ὑπηρετήσει τὴν ὑποχρεωτικὴθητεία τῶν Ἑλλήνων πολ-ιτῶν ὁπλ-ιτῶν. Ἦρθε στὰ χέρια μου τὸ ἡμερολόγιο τοῦ 2003, ποὺ δίνει στοὺς στρατιῶτες τὸ Γ.Ε.Σ. Διαβάζοντάς το βρῆκα ὡρισμένα σημεῖα ποὺ μὲ ἐνοχλοῦν καὶ θέλω νὰ τὰ μοιραστῶ μαζί σας.
 
Στὴ σελίδα 4 ὑπάρχει ἡ προσευχὴ τῶν Ε.Ε. Κατ’ ἀρχὴν ὁ Ἰησοῦς ἔδωσε μία προσευχὴ στοὺς πιστούς του, τὴ λεγόμενη Κυριακὴ προσευχή. Σήμερα ἔχουν ξεφυτρώσει σὰν μανιτάρια προσευχὲς γιὰ κάθε περίπτωση. Στὴ συγκεκριμένη γίνεται λόγος γιὰ «ἀγγέλους», γιὰ «Δέσποτα Παντοκράτορα», γιὰ «ἀναμάρτητον βίον», γιὰ θεοτόκους κ.λπ. Ποῦ εἶναι λοιπὸν ἡ ἀνεξιθρησκία ποὺ εὐαγγελίζεται τὸ Σύνταγμα τῶν Ἑλλήνων καὶ ποῦ ἡ ἀπαγόρευση τοῦ προσηλυτισμοῦ;
 
Στὴ σελίδα 9 γίνεται λόγος γιὰ τὴν Ἐποχὴ τοῦ Λίθου. Πουθενὰ δὲν ἀναφέρονται οἱ σύγχρονες ἀνακαλύψεις τοῦ ἀνθρωπολόγου Πουλιανοῦ γιὰ τὸν Homo Erectus Trigliensis. Πιὸ κάτω, στὴν ἐποχὴ τοῦ χαλκοῦ, γράφει: «… ἡ ἐποχὴ αὐτὴ (2.800-1.000 π.Χ.) χαρακτηρίζεται ἀπὸ τὴν εἰσαγωγὴ τῆς τεχνικῆς κατεργασίας τοῦ χαλκοῦ στὸν ἑλλαδικὸ χῶρο…». Δηλαδὴ μᾶς λένε ὅτι οἱ σύγχρονοι τοῦ χαλκοῦ πολιτισμοὶ στὴν Ἑλλάδα εἶναι εἰσαγώμενοι. Πιὸ κάτω, στὴν Πρωτοελλαδικὴ Ἐποχή, διαβάζω: «…Ἡ Ἀνατολὴ ἀσκεῖ μεγάλη ἐπιρροὴ στὸ χῶρο τοῦ Αἰγαίου μὲ διάδοση ἰδεῶν, πολιτιστικῶν ἐπιτευγμάτων…». Ἐρωτῶ: Ἀφοῦ ἡ Ἀνατολὴ ἀσκεῖ τὴν ἐπιρροή, γιατί τότε οἱ κινητήριες δυνάμεις τοῦ Παγκοσμίου Πολιτισμοῦ εἶναιἑλληνικές; Ἰατρική, Πολιτική, Δημοκρατία, Ἀθλητισμὸς (Ὀλυμπιακοὶ Ἀγῶνες), Φιλοσοφία, Ρητορική, Ἀστρονομία, Γυμναστική, Στρατηγικὴ κ.λπ. Τὸ «κερασάκι στὴν τούρτα» ὅμως ἔρχεται τώρα: «… γύρω στὸ 2.000 π.Χ. κατεβαίνουν τὰ φῦλα τῆς Ἰνδοευρωπαϊκῆς ὁμοεθνίας ( Ἴωνες, Ἀχαιοί), ποὺ εγκαθίστανται εἰρηνικὰ ἢ βίαια…». Ἐν πρώτοις οἱ ἀρχαῖοι συγγραφεῖς δὲν λένε τίποτα γιὰ καμμία κάθοδο κανενός στὴν Ἑλλάδα. Δεύτερον, ὅταν ἤμουν μαθητὴς στὸ σχολεῖο μᾶς δίδασκαν ὅτι κατῆλθαν μόνον οἱ Δωριεῖς γύρω στὸ 1.100 π.Χ. καὶ κυριάρχησαν στοὺς Ἀχαιούς. Τώρα τί ἔγινε; Κατέρχονται ὅλοι; Πόθεν; Ποῦ καὶ ποιός ἀνακάλυψε ἔστω μία Ἰνδοευρωπαϊκὴ πόλη;
 
Στὴ σελίδα 1, διαβάζοντας τὰ παρακάτω, μοῦ ἀνέβηκε τὸ αἷμα στὸ κεφάλι: «… Ἡ Ἀθήνα μεταβάλλεται σὲ μικρὴ ἐπαρχιακὴ πόλη, μετὰ τὸ κλείσιμο τῆς εἰδωλολατρικῆς φιλοσοφικῆς σχολῆς τὸ 529 μ.Χ.». Κατ’ ἀρχὴν ἡ σχολὴ περὶ ἧς ὁ λόγος εἶναι ἡ πλατωνικὴ Ἀκαδημία. Ἔπειτα ἡ σχολὴ δὲν ἔκλεισε ἀλλὰ τὴν κατήργησε ὁ Ἰουστινιανὸς μὲ διάταγμα. Τρίτον, εἰδωλολάτρες εἶναι αὐτοὶ ποὺ συρρέουν σὲ γνωστὸ ἀθηναϊκὸ χριστιανικὸ ναό, γιὰ νὰ προσκυνήσουν τὴ Μαριὰμ ἀπὸ τὰ Ἱεροσόλυμα σὲ συσκευασία νοβοπάν, ἀφήνοντας 40 ἑκατομμύρια δραχμὲς στοὺς δεσποτᾶδες. Περνώντας στὴν βυζαντινὴ ἱστορία τὸ ἡμερολόγιο μηδὲ γρὺ ἀναφέρει γιὰ τὴν καταστροφὴ τῶν ἑλληνικῶν ναῶν ἀπὸ χριστιανοὺς ἢ τὸ «ἐς ἔδαφος φέρειν» τοῦ Θεοδοσίου. Λέγει μόνο: «Ὁ χριστιανισμὸς ἐπικρατεῖ καὶ γίνεται ἡ ἐπίσημη θρησκεία τοῦ Κράτους»… (σελ. 14). Πιὸ κάτω, σελίδα 23, «… οἱ πρῶτες ἐνδείξεις πολιτισμοῦ στὸ Αἰγαῖο χρονολογοῦνται στὴ Νεολιθικὴ Ἐποχὴ (6.000-3.000 π.Χ.)…». Τί νὰ πῇ κανεὶς ἐδῶ; Ὁ ὀψιδιανὸς λίθος τῆςΛέσβου, ποὺ τεκμηριώνει ναυσιπλοϊκὲς μετακινήσεις στὸ Αἰγαῖο στὸ 200.000 ἕως 100.000 π.Χ. («Δαυλός», Ἰούνιος 2003), εἶναι ἄγνωστος στοὺς στρατιωτικοὺς κύκλους;
 
Τελειώνοντας θέλω νὰ πῶ τὰ ἑξῆς: Ἡ δουλειὰ τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ δὲν εἶναι νὰ διδάσκῃ ἱστορικὰ
 γεγονότα, ἀλλὰ νὰ φυλάττῃ τὴν πατρίδα. Πόσο μᾶλλον ὅταν διδάσκῃ τέτοιου είδους «Ἱστορία».
 
Μετὰ τιμῆς
 
Γεώργιος Σαρρῆς
 Στεφανιὰ Λακωνίας
 
 ΔΑΥΛΟΣ/272-273, Αὔγ. - Σεπτ. 2004