θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, September 30, 2017

τηλεόραση και πλύση εγκεφάλου

 
τηλεόραση και πλύση εγκεφάλου
 
brain washing television

Το "14 + Fish" του Podesta ερμηνευμένο.

 
Το "14 + Fish" του Podesta ερμηνευμένο.
 
Podesta's "14 + Fish" hands explained
 

Οι άλλοι ...γονατίζουν!

 

Η "διαφορετικότητα" μπορεί να υπάρξει μόνο σε μία αυτοκρατορία

 
 
Αν ο Αριστοτέλης είχε ερωτηθεί για μια πολιτεία αποτελούμενη από ριζικά διαφορετικά έθνη, πιθανότατα θα το ερμήνευε ως αστείο. Αυτό το επίπεδο "διαφορετικότητας" μπορεί να υπάρξει μόνο σε μία αυτοκρατορία, όχι σε ένα αυτοδιοικούμενο σώμα ανθρώπων.
 
If Aristotle had been asked about a polity consisting of radically different ethnoi, he probably would have interpreted it as a joke. That level of "diversity" can only be had in an empire, not a self-governing body of people.
 

Ποιος έχει την ειδικότητα να ελέγχει τον καιρό ;

 
Να από έρχονται οι απόψεις του "Χόλυγουντ".
 
Ποιος έχει την ειδικότητα να ελέγχει τον καιρό και να στέλνει τους τυφώνες σε κατοικημένες περιοχές;
 
controls the weather and sending  hurricanes into populated areas is his
 speciality

Οβίδιος: Δεν υπάρχει τίποτα σε ολόκληρο τον κόσμο που να είναι μόνιμο.

 
 
"Όλα αλλάζουν, τίποτα δεν σβήνει. Δεν υπάρχει τίποτα σε ολόκληρο τον κόσμο που να είναι μόνιμο. Τα πάντα ρέουν προς τα εμπρός. Όλα τα πράγματα δημιουργούνται με μια μεταβαλλόμενη φύση. οι ίδιοι οι αιώνες γλιστρούν συνεχώς σε μία διαρκή κίνηση. "
-Οβίδιος
 
“All things change, nothing is extinguished. There is nothing in the whole world which is permanent. Everything flows onward; all things are brought into being with a changing nature; the ages themselves glide by in constant movement.”
―Ovid

Ζώδια μὲν οὖν εἰσὶ δώδεκα· πλάνητες δὲ ἀστέρες ἑπτά·Πλάνητες δὲ ὀνομάζονται,
ὡς ἀπὸ δυσμῶν ἐπ' ἀνατολὰς κινούμενοι, ἐναντίως τῇ κινήσει
sch.381sex.15
τοῦ οὐρανοῦ. Ζώδια μὲν οὖν (ὡς ἔφην) εἰσὶ δώδεκα· πλά-
νητες δὲ ἀστέρες ἑπτά· ἄστρα δὲ ἀπλανῆ <λη>, Ἄρκτος μεγάλη,
Προκύων, Ἄρκτος μικρὰ, Ἵππος, Ὄφις, Ἀετὸς, Δελφὶς,
Ὀϊστὸς, Κασσιέπεια, Λαγωὸς, Περσεὺς, Κῆτος, Ἀνδρομέδα,
Ὠρίων, Ἡνίοχος, Κένταυρος, Κόραξ, Ὕδρος, Αἲξ, Λύρα,  
sch.381sex.20
Ἔριφοι, Ἐνγόνασι, Στέφανος βόρειος, Στέφανος νότιος,
Ἀργὼ, Ἠριδανὸς ποταμὸς, Πλειάδες, Θυμιατήριον, Ὑάδες, Ἀρ-
κτοφύλαξ, ὁ καὶ Βοώτης, Ὀφιοῦχος, Κηφεὺς, Κύων, Τόξον,
Κύκνος, Κρατὴρ, Ἰχθῦς, Δεσμά. Ταῦτα πάντα τὰ ζώδια καὶ
τὰ ἀπλανῆ, καὶ οἱ πλάνητες, διττὰς ποιοῦνται ἀνατολάς τε καὶ δύ-
sch.381sex.25
σεις· μίαν μὲν, ἣν σὺν τῷ παντὶ οὐρανῷ ἀνατέλλουσι καθ' ἑκάστην
ἡμέραν, ἀπὸ τοῦ ὑπογείου ἡμισφαιρίου εἰς τὸ ὑπέργειον, καὶ πά-
λιν ἀπὸ τοῦ ὑπεργείου εἰς τὸ ὑπόγειον δύνουσιν.

Πίσω από τη φαινομενική κυβέρνηση βρίσκεται θρονιασμένη μια αόρατη κυβέρνηση

 
Πίσω από τη φαινομενική κυβέρνηση βρίσκεται θρονιασμένη μια αόρατη κυβέρνηση που δεν έχει καμία πίστη και δεν αναγνωρίζει καμία ευθύνηστον λαό.
 
Behind the ostensible government sits enthroned an invisible government owing no allegiance and acknowledging no responsibility

Τον τεμπέλη οι Θεοί τον μισούν.

 
Καὶ ἐργαζόμενος ἔσῃ καταπολὺ φιλούμενος
τοῖς θεοῖς καὶ τοῖς βροτοῖς·
λίαν γὰρ στυγοῦσι, μισοῦσιν,
οἱ θεοὶ καὶ οἱ ἄνθρωποι τὸν ἀργόν.
 

Στάσεων γὰρ αἰτία πάντων μάλιστα ἡ ἀδικία.

 
 

Κοινωνικὸν γὰρ ζῶον γέγονεν ὁ ἄνθρωπος,
καὶ ὁ τῆς κοινωνίας αὐτῷ νόμος ἐκ τοῦ πατρὸς ἔγκειται κατὰ φύσιν.
Ἀδικίᾳ δὲ πάσῃ πρὸς κοινωνίαν καὶ κοινωνίᾳ πρὸς ἀδικίαν ἔστι πόλεμος·
στάσεων γὰρ αἰτία πάντων μάλιστα ἡ ἀδικία. Τὸ δὲ κοινωνικὸν
sch.272.20
ἀστασίαστον· καὶ ὀρθῶς ὁ Πλάτων εἶπεν, οὐδὲ συστῆναι δυ-
νατὸν εἶναι τὴν ἀδικίαν χωρὶς δικαιοσύνης· δεῖν γὰρ τοὺς συν-
αδικήσαντας, τά γε πρὸς ἀλλήλους δίκαια φυλάττειν, εἰ καὶ
ἀλλήλους ἀδικοῦντας μηδὲν δύνασθαι κοινῇ ποτε πρᾶξαι. Εἰ
οὖν ἄνθρωπος εἶ, φύσει κοινωνικὸν ζῶον εἶ, εἰ δὲ φύσει
sch.272.25
κοινωνικὸν ζῶον εἶ, παρὰ φύσιν σοι τὸ ἀδικεῖν. Οὐ γὰρ κοι-
νωνίας, ἀλλὰ διασπασμοῦ τὸ ἀδικεῖν αἴτιον, τῶν ἀδικουμέ-
νων τοῖς ἀδικοῦσιν ὁμονοεῖν οὐ δυναμένων.
 
Πρόκλος

Αυτός που υβρίζει τα αγάλματα των θεών, τους θεούς υβρίζει.Ὁ γὰρ τὰ ἀγάλματα τῶν θεῶν ὑβρίζων αὐτοὺς ὑβρίζει τοὺς θεούς·
 ἄγαλμα δὲ τῆς Δίκης τὸ δίκαιον. Ἐὰν οὖν τὶς τοιοῦτόν τι πράττῃ,
καθημένη παρὰ τῷ Διῒ ἡ Δίκη γηρύεται τὸν ἄδικον νοῦν τῶν ἀνθρώπων
καὶ ἀπαγγέλλει τῷ πατρὶ, ὡς ἂν ἀπ' αὐτοῦ δικάζειν ταχθεῖσα καὶ
κρίνειν πάντα ὅσα ἐφορᾷ ὁ Ζεύς.
Δηλοῖ δὲ τὸ καθῆσθαι τὸ
παρὰ τῷ θεῷ τάξιν αὐτὴν καὶ ἕδραν ἔχειν ἀμετακίνητον·
ὡς καὶ ἐκεῖνόν φησιν Ὅμηρος ἐν τῇ τοῦ Ὀλύμπου κορυφῇ
  ἄτερ ἥμενον ἄλλων.
 
Πρόκλος - PROCLUS.

Αμερικανικός εφιάλτης: Λατρείες (Ντοκυμαντέρ 2017)

 
Αμερικανικός εφιάλτης: Λατρείες (Ντοκυμαντέρ 2017)
 
American Nightmare: Cults (Documentary 2017)

Από το 1988 συνολικά έχουν δαπανηθεί μέχρι στιγμής πάνω από 12 τρις στον πόλεμο .

 
Οι πόλεμοι κάνουν τους πλούσιους πλουσιότερους και τους φτωχούς, τους κάνουν φτωχότερους.
Από το 1988 συνολικά έχουν δαπανηθεί μέχρι στιγμής πάνω από 12 τρις στον πόλεμο και οι τραπεζίτες που χρηματοδοτούν πόλεμο έχουν χρεώσει 9,4 δισεκατομμύρια τόκους. Χάρη στον πόλεμο που δεν σταματά, το εθνικό χρέος εκτοξεύεται. Ο πόλεμος είναι το μεγαλύτερο ponzi σχέδιο που υπάρχει.
 
Wars make the rich richer, and the poor, poorer. A total of over 12 TRILLION has been spent on war so far, and the bankers funding war have charged 9.4 TRILLION in interest. Thanks to non stop war, the national debt skyrockets. War is the biggest ponzi scheme there is.

Friday, September 29, 2017

Ντοκιμαντέρ: Οι περίεργοι τρόποι της ελίτ

Ντοκιμαντέρ: Οι περίεργοι τρόποι της ελίτ  (2017)
Weird Ways of the Elite Documentary (2017)

Ο λεγόμενος παθολογικός ψεύτης ... Ο λεγόμενος παθολογικός ψεύτης έμαθε από μικρή ηλικία ότι τιμωρείται συχνότερα όταν λέει την αλήθεια παρά όταν ψεύδεται. Έτσι συνηθίζει τόσο στην παράδοξη συμπεριφορά και ψεύδεται χωρίς πολλές σκέψεις ή συναισθήματα.
 
The so-called pathological liar has learned from an early age that they get punished more often for telling the truth than they do for lying. They get so accustomed to devious behavior

Σας έχουν πει ψέματα για τα πάντα!

 
Σας έχουν πει ψέματα για τα πάντα!
Οι αναλφάβητοι του 21ου αιώνα δεν θα είναι αυτοί που δεν θα μπορούν να διαβάσουν ή να γράψουν, αλλά εκείνοι που δεν θα μπορούν να ξεπεράσουν τα πολλά ψέματα που έχουν διδαχθεί και πιστεύουν ....

you've been lied to about everything! the illiterate of the 21st century will not be those who cannot read or write, but those who cannot unlearn the many lies theyve been taught to believe....

Ο Hugh Hefner κατέστρεψε τη ζωή των αμέτρητων γυναικών.

 
Ο Hugh Hefner κατέστρεψε τη ζωή των αμέτρητων γυναικών. Ας μην προσποιούμαστε το αντίθετο.
Υποστηρικτής των πολιτικών δικαιωμάτων ή όχι, το είδωλο του Playboy ήταν ένα σεξουαλικό αρπακτικό, ελάχιστα καλύτερο από τον Bill Cosby.
 
Hugh Hefner damaged countless women’s lives. Let’s not pretend otherwise
Civil rights supporter or not, the Playboy icon was a sexual predator, hardly better than Bill Cosby

 

Το κέρατο το φοβούνται όλοι!


ΚΑΚΟ. ΠΟΛΥ ΚΑΚΟ!

 

Το Ανώτατο Δικαστήριο για μια γαμήλια τούρτα για ζευγάρι ομοφυλόφιλων

 
Αυτό το φθινόπωρο, στο Ανώτατο Δικαστήριο θα δικαστεί η περίπτωση του αρτοποιού του Κολοράντο που αρνήθηκε να κάνει μια γαμήλια τούρτα για ζευγάρι ομοφυλόφιλων.


Το Ανώτατο Δικαστήριο συμφώνησε να αναλάβει την υπόθεση του Jack Phillips, ενός αρτοποιού του Ντένβερ, ο οποίος αρνήθηκε να πουλήσει μια γαμήλια τούρτα σε ένα γκέι ζευγάρι.

The Supreme Court has agreed to take on the case of Jack Phillips, a Denver baker, who refused to sell a wedding cake to a gay couple.

This fall, the Supreme Court will hear the case of the Colorado baker who refused to make a wedding cake for a same-sex couple
 

Ο Λεονάρντο ντα Βίντσι ζωγράφισε την Mona Lisa γυμνή

 
Η Mona Lisa γυμνή : Ο Λεονάρντο ντα Βίντσι ζωγράφισε ένα «γυμνό σκίτσο» του διάσημου πίνακα.
Αυτό το σχέδιο φέρει μια τόσο εντυπωσιακή ομοιότητα με την περίφημη Mona Lisa που θα μπορούσε να είχε κάνει ο Leonardo da Vinci -
 
 
 
Mona Lisa NAKED: Leonardo da Vinci painted ‘NUDE sketch' of famous painting
THIS drawing bears such a striking resemblance to the famous Mona Lisa it could have been done by Leonardo da Vinci – but this one
 

Οκτώβριος στα Μνημεία της Θεσσαλονίκης!

 
Ο κρυμμένος ναός της Αφροδίτης στη Θεσσαλονίκη.
 Ένα παράξενο μυστικό, ένα μοναδικό μνημείο,
κρύβεται στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
 
Οκτώβριος στα Μνημεία της Θεσσαλονίκης!
 
Δευτέρα, 2 Οκτωβρίου 2017
Ροτόντα
 
A Filetta
Το πολυφωνικό σεξτέτο με την ηγεμονική θέση στη μουσική σκηνή της Κορσικής, ερμηνεύει την πιο πρόσφατη δουλειά του. Η συναυλία εντάσσεται στο πρόγραμμα των 52ων Δημητρίων.
Είσοδος: ελεύθερη
 
Δευτέρα, 2 Οκτωβρίου 2017
Αμφιθέατρο Μουσείου Ρωμαϊκής Αγοράς
 
«Αρχαιότητες σε σύγχρονες κρύπτες. Η συμβολή τους στην προβολή της διαχρονικότητας της πόλης»
Ημερίδα της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού.
Είσοδος: ελεύθερη
 
 
Πέμπτη, 19 Οκτωβρίου – Κυριακή, 22 Οκτωβρίου 2017
Αρχαιολογικός Χώρος και Μουσείο Ρωμαϊκής Αγοράς
Περιβάλλον και Πολιτισμός 2017 
Συμμετοχή στην πανελλήνια δράση του ΥΠ.ΠΟ.Α. «Περιβάλλον και Πολιτισμός 2017: “Πνοές Ανέμων”» με τη διοργάνωση εκπαιδευτικού προγράμματος και ξεναγήσεων  με θέμα «Η πυρκαγιά του 1917 και ο Βαρδάρης» σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:
 
  Πέμπτη, 19 & Παρασκευή, 20 Οκτωβρίου 2017: εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές των τελευταίων τάξεων του δημοτικού.
  Σάββατο, 21 & Κυριακή, 22 Οκτωβρίου 2017: ξεναγήσεις κοινού κάθε ηλικίας (δύο ανά ημέρα).
Είσοδος σε όλους τους αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία ελεύθερη. 
 
Πέμπτη, 19 Οκτωβρίου 2017
Βυζαντινό Λουτρό
Κωνσταντίνος Ράπτης – Ρεσιτάλ ακορντεόν  
 
Ρεσιτάλ ακορντεόν του διεθνούς φήμης ακορντεονίστα και  επίκουρου καθηγητή του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Κ. Α. Ράπτη.
Είσοδος: ελεύθερη με τήρηση σειράς προτεραιότητας
 
Δευτέρα, 30 Οκτωβρίου 2017
Βυζαντινό Λουτρό
Μάνος Μυλωνάκης – Συναυλία   
Ο γνωστός συνθέτης Μ. Μυλωνάκης (Your Hand in Mine) παρουσιάζει την πρωτότυπη μουσική του για την παράσταση του Κ.Θ.Β.Ε. «Οικογενειακή Γιορτή – Festen», καθώς και  επιλογές από προηγούμενες θεατρικές του δουλειές ( Γλάρος).
Είσοδος: ελεύθερη με τήρηση σειράς προτεραιότητας
 
Μέχρι τη Δευτέρα, 30 Οκτωβρίου 2017
Ρωμαϊκή Αγορά, Κρυπτή Στοά
Ο Πατριάρχης της Αγάπης, της Ειρήνης και του Διαλόγου
Φωτογραφική έκθεση του δημοσιογράφου – φωτογράφου Νικολάου – Μαγγίνα.
 
 
Μέχρι την Παρασκευή, 3 Νοεμβρίου 2017
Επταπύργιο
Εστιά-ζω
Συνεχίζεται η ομαδική έκθεση, που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Παράλληλου Προγράμματος της 6ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης.
 
 
Το Σεπτέμβριο στα Μνημεία της Θεσσαλονίκης
απολαύσαμε…
 
 … την τελευταία ημέρα του Πικ νικ Urban Festival στην πλατεία της Ρωμαϊκής Αγοράς με ένα  πλούσιο πρόγραμμα συναυλιών και προβολών  ταινιών (28/08-1/09).
… την όπερα Η στέψη της Ποππαίας του Claudio Monteverdi και το γκαλά όπερας  Μαρία Κάλλας – Ο μύθος της όπερας που παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο του  3ου Φεστιβάλ  Όπερας Θεσσαλονίκης (12 & 15/09 αντίστοιχα) στο Ωδείο της Ρωμαϊκής Αγοράς σε συνεργασία με την Εταιρεία Λυρικού Θεάτρου Ελλάδος.
Υποδεχτήκαμε τους μαθητές Σχολείων και το κοινό της πόλης στον Αρχαιολογικό Χώρο και το Μουσείο της
 
Ρωμαϊκής Αγοράς στο πλαίσιο της συμμετοχής της Εφορείας στην Πανελλήνια δράση του ΥΠ.ΠΟ.Α. για τις Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς με θέμα «ΠΟΛ(Ε)ΙΣ» και τους μιλήσαμε για την ειδική θεματική «Η Θεσσαλονίκη από την προκασσάνδρεια εποχή μέχρι σήμερα. Ο χώρος και οι άνθρωποι» (22-24/09). Στον ίδιο αρχαιολογικό χώρο φιλοξενήσαμε καλλιτεχνική βραδιά με χορευτικά, θεατρικά και μουσικά δρώμενα στο πλαίσιο του 5ου Πανελλήνιου Φεστιβάλ Κωφοί και Ακούοντες εν δράσει 2017 / DHIA fest (25/09) που διοργανώθηκε από τον Δήμο Ναυπλιέων, την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, τη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης, το Δήμο Δίου Ολύμπου και τον ΟΠΑΝΔΑ Δήμου Αθηναίων.
  
 
Ο Σεπτέμβριος έκλεισε με τα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης Εστιά-ζω (29/09), που φιλοξενείται στο Επταπύργιο στο πλαίσιο του Παράλληλου Προγράμματος της 6ης  Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης.
 
 
Ωράριο λειτουργίας μνημείων αρμοδιότητας ΕΦΑΠΟΘ
 
Ρωμαϊκή Αγορά: Δευτέρα – Κυριακή: 8:00-15:00
Ροτόντα: Τρίτη – Κυριακή: 8:00-20:00, Δευτέρα: κλειστά
Επταπύργιο: Τρίτη – Κυριακή: 8:00 – 15:00, Δευτέρα: κλειστά
Κρύπτη Αγίου Δημητρίου: Τρίτη-Πέμπτη: 8:00-15:00, Παρασκευή: 8:00-13:30 & 19:00-22:00 (τελείται Λειτουργία), Σάββατο- Κυριακή: 7:30-14:30, Δευτέρα: κλειστά
Άγιος Νικόλαος Ορφανός: Τρίτη – Κυριακή: 8:00-15:00, Δευτέρα: κλειστά
Βυζαντινό Λουτρό: Τρίτη, Τετάρτη & Παρασκευή: 10:00-13:00
 

Ο ραδιοφωνικός σταθμός φάντασμα που κανείς δεν ισχυρίζεται ότι τον λειτουργεί.

 
 
Ο ραδιοφωνικός σταθμός φάντασμα που κανείς δεν ισχυρίζεται ότι τον λειτουργεί.
 
Το "MDZhB" εκπέμπει από το 1982. Κανείς δεν ξέρει γιατί.

Ένας ρωσικός σταθμός αριθμών, ο οποίος μεταδίδει ένα μονό βόμβο, μονότονο.
 
Κάθε μερικούς μήνες διακόπτεται από μια φωνή που αναμεταδίδει ένα κωδικοποιημένο μήνυμα.

A Russian Number Station which broadcasts a single buzzing, monotonous, note

The ghostly radio station that no one claims to run
“MDZhB” has been broadcasting since 1982. No one knows why.

Asterios Tsintsifos: ΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟ ΤΗΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΣΤΗ ΒΕΡΓΙΝΑ

 
ΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟ ΤΗΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΣΤΗ ΒΕΡΓΙΝΑ
 
Asterios Tsintsifos
 
Θα μπορούσε το υπέροχο λουλούδι που ανθίζει (2) να είναι ο Ήλιος μέσα στον περίβολο, όπως υποδεικνύει το νόμισμα της Αμφίπολης (1); Βέβαια το ψηφιδωτό είναι στη Βεργίνα, όμως η μητρόπολη των αναγεννημένων από την Ολυμπιάδα Καβειρίων και της Ηλιολατρείας, βρισκόταν στην Αμφίπολι. Αυτό θα πει, ότι η Αρχιέρεια είχε λόγο παντού. Θα έλεγαν πολλοί, ότι αυτό είναι μισή φαντασία και μισή πραγματικότητα, όμως η προστάτιδα μορφή στις 4 γωνίες, διαλύει την φαντασία.
Η Ολυμπιάδα στις 4 γωνίες (3), προστατεύει το δικό της δημιούργημα στην Αμφίπολι. Με έναν υπέροχο τρόπο, το 8κτινο αστέρι καταλήγει 16ακτινο!!! Ανάμεσα, φύλλα βελανιδιάς υποδηλώνουν την Μακεδονική κυριαρχία. Και γιατί η μορφή να είναι η Ολυμπιάδα; Έχει κάλαθο (3) που παραπέμπει στη ιερατική της ιδιότητα, είναι κοκκινομάλλα, όπως η κεφαλή της σφίγγας (5) που αναπαρασταίνει την ίδια και όπως στο ψηφιδωτό (6), που με λυτά μαλλιά μοιρολογεί τον νεκρό ήδη Φίλιππο. Έχει το κλασικό δικό της χτένισμα, όπως στο νόμισμά της (4) και στην κεφαλή της σφίγγας (5). Φορά τα κλασικά της κοσμήματα, όπως στο νόμισμά της (4) και στο ψηφιδωτό της Αμφίπολης (6). Το κυριότερο όμως είναι, ότι η κεφαλή της και στις 4 γωνίες, πλαισιώνεται από 2 φύλλα βελανιδιάς (δρυς). Την τιμή αυτή, εκτός του Δωδωναίου Δία, είχε ΜΟΝΟ η Ολυμπιάδα, όπως αναφέρω σε παλαιότερη ανάρτηση.
 
 

Σουηδία: Ο Παππούς Έχει Τέσσερις Συζύγους

 
Ένα νέο βιβλίο στη Σουηδία που απευθύνεται σε παιδιά ονομάζεται "Ο Παππούς Έχει Τέσσερις Συζύγους" ένα άλλο παράδειγμα πώς νομιμοποιείται ο νόμος της Σαρία, καθώς στη χώρα εισβάλουν χιλιάδες μουσουλμάνοι μετανάστες.
 
 
A new book aimed at children in Sweden is entitled Grandpa Has Four Wives in another example of how Sharia law is being normalized as the country takes in thousands of Muslim migrants.
 
 

ο σερίφης της Φιλαδέλφειας αρνείται να συνοδεύσει τους Miami Dolphins

 
 
Οι Φιλελεύθεροι είναι θυμωμένοι επειδή ο σερίφης της Φιλαδέλφειας  αρνείται να συνοδεύσει τους Miami Dolphins διότι δεν εσεβάσθησαν την σημαία. Οι φιλελεύθεροι υποστηρίζουν μόνο την ελευθερία του λόγου για όσους συμφωνούν μαζί τους! Καλή δουλειά σερίφη!
 https: //www.urepublican.com/2017/09/28/florida-she ...
 
Liberals are angry because Florida Sheriff refuses to escort Miami Dolphins for disrespecting flag. Liberals only support free speech for those they agree with. Good job Sheriff!

GOP: Republican National Committee Το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα


 
-Δεν μπορούμε να αντικαταστήσουμε το Obamacare
- Στις επόμενες εκλογές
θα σας δείξουμε πως γίνεται!
 
 
GOP: Republican National Committee
- Το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα

Αυτός που αγοράζει αυτό που δεν χρειάζεται, κλέβει τον εαυτό του.

 
Αυτός που αγοράζει αυτό που δεν χρειάζεται, κλέβει τον εαυτό του.
~ Σουηδική παροιμία
 
He Who Buys What He Does Not Need, Steals From Himself.
~Swedish Proverb
 

Θυμωμένος φοιτητής κλέβει το καπέλο MAGA

video of the incident obtained by Campus Reform shows an  enraged female student taking the hat to the school’s Student Life Department as Matthew Vitale fruitlessly attempts to explain to the young woman that the hat is his property.
 
"F ** k σου F ** k την Ελευθερία του λόγου" -
Θυμωμένος φοιτητής κλέβει το καπέλο MAGA και απαιτεί το θύμα να τιμωρηθεί.

Συντάχθηκε από τον Anthony Gockowski μέσω του CampusReform.org.
 ένας φοιτητής που υποστηρίζει τον Trump στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας Riverside, έκλεψε το καπέλο MAGA από έναν συμφοιτητή του και απαίτησε από την διοίκηση του Πανεπιστήμιου να αρνηθούν να του επιτρέψουν να συνεχίσει να το φορά.

 
www.zerohedge.com
"F**k Your F**king Freedom Of Speech" - Angry Student Steals MAGA Hat, Demands Victim Be Punished

Authored by Anthony Gockowski via CampusReform.org, A Trump-supporting student at the University of California, Riverside had his MAGA hat stolen by a peer who demanded that administrators refuse to allow him to continue to wear it.

 
www.zerohedge.com

Το νέο cartoon του Ben Garrison μετονομάζει τις ομάδες του NFL.

 
Το νέο cartoon  του Ben Garrison μετονομάζει τις ομάδες του NFL. Ανεκτίμητης ΑΞΙΑΣ.

I was a big Dallas Cowboys football fan when I was growing up. Probably because they were my Dad’s favorite team. When he decided to move our family back to Texas, I watched the Cowboys play every Sunday. I knew the names of all the players. Dad took me and my younger brother to a playoff game at Texas Stadium. He could only afford end zone seats, but we were thrilled just to be there. Roger Staubach tossed a long TD pass to Drew Pearson and he scored right in front of us. Dallas beat the Rams that day and I’ll never forget watching my favorite players in person. There were larger than life heroes to me.
The illusion of heroic NFL players has now been shattered. The spell has been broken. Sure, some good ones are still playing, but most strike me as rich, entitled showboating brats who take their fans and their country for granted. Last weekend was the final straw. I’m now boycotting the NFL.
The lefties that run Hollywood infused our movies with tiresome, rote political correctness. The left took over education and taught kids to obey big government while dumbing them down and telling them lies about US history. Feelings became more important than reason in colleges. The left controlled the mainstream media and the news narrative. Everything was increasingly slanted toward globalism and socialism. Not content with that, the left also attacked the NFL.
Football had to be controlled. Political correctness had to be injected into the sport. After all, strong men were showing too much assertiveness and aggression. Suddenly concussions became a worry. Rules proliferated. Players began wearing pink. Then the players began putting their emasculated weakness and ignorance on display by kneeling in front of our flag.
 
Ben Garrison’s new cartoon renames unAmerican NFL teams. Priceless.

Ο Zuckerberg είναι υπέρ των ανοιχτών συνόρων, εναντίον του τείχους - εκτός από τον ίδιο

 
 
Ο Zuckerberg είναι υπέρ των ανοιχτών συνόρων, εναντίον του τείχους - εκτός από τον ίδιο:https://kek.gg/i/63pJD.jpg
 
Zuckerberg is pro-open borders, anti-wall - except for himself.: https://kek.gg/i/63pJD.jpg
 

Και όμως ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ συμβουλεύει τους στρατιωτικούς!

 
Φαίνεται ότι τον παίρνουν πολύ στα σοβαρά ...
 
They appear to be taking him seriously...
 

Το Facebook δεν είναι φίλος σας.

 
 
Το Facebook δεν είναι φίλος σας. Τ
ο Facebook διεξήγαγε έρευνα για να στοχεύσει τη συναισθηματικά ευάλωτη και ανασφαλή νεολαία
 
 
Facebook is not your friend. FB conducted research to target emotionally vulnerable and insecure youth. http://www.news.com.au/technology/online/social/le...
 
 

WALMART: Η συνωμοσία γίνεται πραγματικότητα

 
WALMART !!! Πιάστηκε RED HANDED
Η συνωμοσία γίνεται πραγματικότητα

WAL MART !!! Caught RED HANDED Conspiracy Becomes Reality

Το Ελβετικό Κοινοβούλιο ψήφισε την απαγόρευση των ξένων τζαμιών και το αραβικό κήρυγμα.


Το Ελβετικό Κοινοβούλιο ψήφισε την απαγόρευση των ξένων τζαμιών και το αραβικό κήρυγμα.
 
Το κοινοβούλιο της Ελβετίας ψήφισε την απαγόρευση της ξένης χρηματοδότησης των τζαμιών, συμπεριλαμβανομένης της Σαουδικής Αραβίας, καθώς και να εξαναγκάσει τα τζαμιά να χρησιμοποιούν τοπικές γλώσσες αντί των αραβικών ή άλλων ξένων γλωσσών.
Το Ελβετικό Εθνικό Συμβούλιο, το κατώτερο τμήμα του κοινοβουλίου, ψήφισε με μικρή πλειοψηφία να απαγορεύσει τη χρηματοδότηση των τεμένων από το εξωτερικό και γενικά ζήτησε να αυξήσει τη διαφάνεια ως προς τον τρόπο με τον οποίο χρηματοδοτούνται τα τζαμιά.
Εάν ο νόμος περάσει από τη Γερουσία, τα μεμονωμένα τζαμιά θα πρέπει να δηλώσουν από ποιον υποστηρίζονται, καθώς και να κηρύξουν σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ελβετίας, δηλαδή στην γερμανική, γαλλική, ιταλική ή Romansch, αναφέρει η Neue Zuercher Zeitung.
 
Swiss Parliament Votes to Ban Foreign-Funded Mosques and Arabic Preaching
Switzerland’s legislature has voted to ban the foreign funding of mosques, including from Saudi Arabia, as well as to force mosques to use local languages instead of Arabic or other foreign tongues.
The Swiss National Council, the parliament’s lower house, voted by a narrow majority to ban the financing of mosques from abroad and for generally increasing the transparency of how mosques are funded.
If the law passes the Senate, individual mosques will need to declare who they are backed by as well as preach in one of Switzerland’s official languages, namely German, French, Italian, or Romansch, Neue Zuercher Zeitung reports.