θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Friday, July 28, 2017

Κοραής: τό Βυζάντιον αποτελεί εποχή σκλαβιάς καί δουλείας!Κοραής: τό Βυζάντιον αποτελεί εποχή σκλαβιάς καί δουλείας!

Λέγουν κάποιοι έκ του πλαγίου υποστηρικται τών φιλορθοδόξων θέσεων: «Απεμπολούμε χίλια έτη τής Ελληνικής Ιστορίας;» ή «Θέλοντας ή όχι ειμαστε δεμένοι μέ τό Βυζάντιο» ή όπως συνήθιζε νά λέγη o ίδιος ό Παπαρρηγόπουλος, θά απορρίψουμε το Βυζάντιο καί θά συνδέσουμε τόν αρχαίο ελληνισμό μέ τόν νέο «ώς δι’ έναερίου τινός γεφύρας»;
Παρομοίως θά έλεγαν υποστηρικταί τών φιλοθωμανικών θέσεων διά τήν Τουρκοκρατίαν: «’Απεμπολούμε τετρακόσια χρόνια της Ελληνικής Ιστορίας;» ή «Θέλοντας ή όχι είμαστε δεμένοι μέ τούς Οθωμανούς» ή διά να παραφράσουμε τον Παπαρρηγόπουλο, θά απορρίψουμε τήν ’Οθωμανική αυτοκρατορία και θά συνδέσουμε τό Βυζάντιο μέ τόν νέο ελληνισμό «ώς δι’ έναερίου τινός γεφύρας»; Παρομοίως διά τήν περίοδον 1940 - 1944: «Απεμπολούμε τέσσαρα χρόνια της Ελληνικής Ιστορίας;» ή «Θέλοντας η όχι είμαστε δεμένοι μέ τούς Γερμανούς» ή διά νά παραφράσουμε τόν Παπαρρηγόπουλο, θά απορρίψουμε την Γερμανική κατοχή και θά συνδέσουμε τόν προπολεμικό ελληνισμό μέ τόν μεταπολεμικό «ώς δι έναερίου τινός γεφύρας»;
Λοιπόν, τό πόσον έωλα είναι τά επιχειρήματα αυτά φαίνεται από τήν χιουμοριστικήν εφαρμογήν τους είς άλλας αναλόγους καταστάσεις.
Ό Ελληνισμός εύρέθη επί μίαν χιλιετίαν νά αποτελή μέρος τού εχθρικού τόσον τής εθνικής του όσον καί τής πολιτιστικής του ταυτότητος βυζαντινού κράτους τής Χριστιανικής κουλτούρας.
Προσοχή εδώ! ’Ενώ οί ’Οθωμανοί ήσαν αδιάφοροι ώς πρός τήν φυλετικήν ελληνικήν ταυτότητα και άπό άδιάφοροι έως εύνοϊκώς διατεθειμένοι έναντι τής έλληνικής πολιτιστικής ταυτότητος, oι Βυζαντινοί ήσαν άκρως έχθρικοι διότι:
Πρώτον, οί  Έλληνες και μόνον μέ τήν φυλετικήν ύπαρξίν των, ώς λαός αρχαιότατος και μέ έντονο καί αρχαιοτέρα τών ’Ιουδαίων φυσική και πολιτιστική παρουσία είς τήν Παλαιστίνη, αμφισβητούσαν τόν θεμέλιο λίθο τής βυζαντινής εθνικής ιδεολογίας: Ότι οι προπάτορές των οί ’Ιουδαίοι ήσαν τό άρχαιότερον έθνος τής γής!
Δεύτερον, ή πλούσια, μεγάλη καί παγκοσμίου άκτινοβολίας και επιβολής έλληνική πολιτιστική παράδοσις όσον διεκρίνοντο έστω καί ίχνη της έγελοιοποιούσε τόν έτερο θεμέλιο λίθο τής βυζαντινής έθνικής ιδεολογίας:
Ότι οι προπάτορές των οί Ίουδαίοί ήσαν τό μόνον πεπολιτισμένον έθνος τής γής!
Δέν άπεμπολούμε λοιπόν ούτε τά χίλια, ούτε τά τετρακόσια, ούτε τά τέσσαρα χρόνια τής Έλληνικής Ιστορίας!
Ή Ιστορία τού Ελληνισμού κατά τήν περίοδο τής Τουρκοκρατίας περιλαμβάνει τό πώς κατώρθωσε ο Ελληνισμός νά επιβίωσή καί νά διασώση τήν Ιδεολογίαν του καί ψήγματα τών πολιτιστικών έπιτευγμάτων του ενώ εύρίσκετο ύπό τό βάρος σκληράς καί άπεχθούς διττής δουλείας! Άποτελεί δεινή ύβρι κατά τού Ελληνισμού.


Πηγή: ΦΩΝΗ ΕΞΥΠΝΙΣΜΟΥ ΕΝ ΤΩ ΑΙΩΝΙ ΤΗΣ ΝΥΚΤΟΣ σ. 305
Συγγραφέας: ΜΑΡΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ