θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Monday, June 05, 2017

Άπαντες οι Πυθαγόρειοι!


  IAMBL. V. P. 267 tw½n de\ sumpa/ntwn PuqagoreiΏwn tou\j me\n a)gnw½ta/j te kai a)nwnu/mouj tina\j pollou\j eiΉko\j gegone/nai, tw½n de\ gnwrizome/nwn
e)sti ta/de ta\ o)no/mata.

ΈIppo/stratoj, Du/maj, Aiγgwn, Aiΰmwn, Su/lloj, Kleosqe/nhj, ΉAge/laj, ΉEpiΏsuloj, Fukia/daj, γEkfantoj [s. I 442, 6], TiΏmaioj [s. I 441, 9], Bou=qoj, γEratoj, ΉItanaiΝoj, ΈRo/dippoj, Bru/aj, γEnandroj [], MulliΏaj, ΉAntime/dwn, ΉAge/aj, Leo/frwn, ΉAgu/loj, ΉOna/taj [s. 103, 12], ΈIpposqe/nhj, Kleo/frwn, ΉAlkmaiΏwn [s. I 210, 12], Damoklh=j, MiΏlwn [s. I 102, 18. 111, 24], Me/nwn. BrontiΝnoj [I 106, 21], ParmiΏskoj [I 112, 29], ΉOresta/daj [112, 30], Le/wn, Dama/rmenoj, AiΉne/aj, Xila=j, MelhsiΏaj, ΉAriste/aj, Lafa/wn, EuΓandroj, ΉAghsiΏdamoj, Cenoka/dhj, Eu)ru/fhmoj, ΉAristome/nhj, ΉAgh/sarxoj, ΉAlkiΏaj, Cenofa/nthj, Qra/seoj, EuΓrutoj [I 419, 21], ΉEpiΏfrwn, EiΉriΏskoj, MegistiΏaj, Lewku/dhj, Qrasumh/dhj, Eufhmoj, Proklh=j, ΉAntime/nhj, La/kritoj, Damota/ghj, Pu/rrwn, ΈRhciΏbioj, ΉAlw―pekoj, ΉAstu/loj, DakiΏdaj, ΉAliΏoxoj, Lakra/thj, GlukiΝnoj.   ΉAkragantiΝnoj   ΉEmpedoklh=j [I 276, 18].   ΉElea/thj   ParmeniΏdhj
[I 217, 18]. Filo/laoj [I 398, 1], Eurutoj [I 419, 21], ΉArxu/taj [I 421, 17], Qeo/dwroj [I 448, 3], ΉAriΏstippoj, Lu/kwn [I 445, 9], ΈEstiaiΝoj, Pole/marxoj, ΉAste/aj, KainiΏaj, Kle/wn, Eu)rume/dwn, ΉArke/aj, Kleinago/raj, γArxippoj [I 420, 24], Zw―puroj, Euqunoj, DikaiΏarxoj, FilwniΏdhj, FrontiΏdaj, Lu=sij [I 420, 24], LusiΏbioj, Deinokra/thj, ΉExekra/thj [vgl. I 448, 1], PaktiΏwn, ΉAkousila/daj, γIkkoj [I 216, 10], Peisikra/thj, Klea/ratoj, Leonteu/j, Fru/nixoj, SmixiΏaj, ΉAristokleiΏdaj, KleiniΏaj [I 443, 33], ΈAbrote/lhj, PeisiΏrrodoj, Bru/aj [vgl. ob. Z. 12], ΰElandroj, ΉArxe/maxoj, Mimno/maxoj, ΉAkmoniΏdaj, 

 Dika=j, KarofantiΏdaj []. Me/twpoj [Stob. Flor. 1, 115 H.], ΰIppasoj [I 107, 16], Pro/cenoj, 
 Eu)a/nwr, Lea/nac, Mene/stwr [I 375, 12], Dioklh=j, γEmpedoj, Tima/sioj, PtolemaiΝoj, γEndioj, Turshno/j. Miltia/dhj, γAnqhn, ΈOdiΏoj, Leo/kritoj. AiΉh/tioj, Faineklh=j, DeciΏqeoj, ΉAlkiΏmaxoj, DeiΏnarxoj, Me/twn, TiΏmaioj [I 441, 9 geh 0 ort in Z. 4], Timhsia/nac, Eumoiroj, QumariΏdaj. Gu/ttioj [], Ce/nwn [vgl. I 283, 3 ?], Filo/damoj, Eu)e/thj, EuΓdikoj, SqenwniΏdaj, SwsiΏstratoj, Eu)qu/nouj, Za/leukoj, Tima/rhj. ΉAqa/maj, SiΝmoj, Pro/cenoj, Kra/nooj, Mu/hj, Baqu/laoj, FaiΏdwn. γOkkeloj [I 440, 1] kai  γOkkiloj a)delfoiΏ, ΉOre/sandroj, Ke/ramboj. MaliΏwn.   ΉArgeiΝoi   ΈIppome/dwn, Timosqe/nhj, 
 Eu)e/lqwn, Qrasu/damoj, KriΏtwn, Polu/ktwr. Au)toxariΏdaj, Klea/nwr, Eu)rukra/thj.  ΈUperbo/reioj   γAbarij. < ΈRhgiΝnoi   ΉAristeiΏdhj, Dhmosqe/nhj, ΉAristokra/thj, Fu/tioj, ΈElika/wn, MnhsiΏbouloj, ΈIpparxiΏdhj, Eu)qosiΏwn [], Eu)quklh=j, γOyimoj [I 420, 24], Ka/lai+j, Selinou/ntioj. LeptiΏnhj, FintiΏaj, Da/mwn [I 444, 15]. Me/lissoj [I 258, 11], La/kwn, γArxippoj, ΈElw―rippoj, ΰElwrij, ΰIppwn [I 385, 1]. KalliΏbrotoj, DiΏkwn, Na/staj, Dru/mwn, Ce/ntaj. Dioklh=j, ΉExekra/thj [I 443, 12], Polu/mnastoj, Fa/ntwn [I 443, 13]. Polia/dhj, Dh/mwn, Stra/tioj, Swsqe/nhj. Prw½roj [I 443, 27], Mela/nippoj [vgl. 58 E 1 V. 15], ΉArista/ggeloj, Qeo/dwroj [I 397, 15]. Puqo/dwroj [nicht † 29 A 4], ΈIpposqe/nhj, Bou/qhroj, Ceno/filoj
[I 442, 26]. Xarw―ndaj, Lusia/dhj. Xru/sippoj. NausiΏqooj.   ΉAqhnaiΝoj   Neo/kritoj. Lu/ramnoj. OiΈ pa/ntej 
  PuqagoriΏdej de\ gunaiΝkej aiΈ e)pifane/statai 


 Timu/xa gunh\ h( MulliΏa tou= Krotwnia/tou, FiΏltuj quga/thr Qeo/frioj tou= Krotwnia/tou, Bunda/kou a)delfh/, ΉOkkelwά kai  ΉEkkelwά twά Leukanw―, Xeilwnij quga/thr XeiΏlwnoj tou= LakedaimoniΏou, KrathsiΏkleia La/kaina gunh\ Klea/noroj tou= LakedaimoniΏou, Qeanwά gunh\ tou= MetapontiΏnou BrotiΏnou [I 106, 21], MuiΝa gunh\ MiΏlwnoj tou= Krotwnia/tou, Lasqe/neia ΉArka/dissa, ΈAbrote/leia ΈAbrote/louj quga/thr tou= TarantiΏnou, ΉExekra/teia FliasiΏa, Turshnij SubariΝtij, Peisirro/dh TarantiΏj, Nisqea/dousa [] La/kaina, Boiwά ΉArgeiΏa, Babe/luka ΉArgeiΏa, KleaiΏxma a)delfh\ Au)toxariΏda tou= La/kwnoj:
aiΈ pa=sai