θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Monday, May 22, 2017

ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΕΡΜΟΔΩΡΙ{1d§. HRAKLEITOS ERMODWRWI}1

7.1.9 7.1 "Punqa/nomai  ¹Efesi¿ouj me/llein ei¹shgeiÍsqai no/mon kat' e)mou= a)nomw¯taton: ou)deiìj ga\r no/moj e)f' e(no/j, a)lla\ kri¿sij. ou)k iãsasin  ¹Efe/sioi oÀti eÀteroj dikasth\j nomoqe/tou. kai¿toi ge a)mei¿nwn ouÂtoj, e)peiì a)paqe/steroj pro\j aÃdhlon to\n me/llonta pra/cein. o( dika/zwn de\ o(r#= to\n krino/menon, % suna/ptetai to\ pa/qoj. iãsasi¿ me,  ¸Ermo/dwre, suntexniteu/santa/ soi tou\j no/mouj, ka)me\ e)la/sai bou/lontai, a)ll' ou) pro/tero/n ge hÄ e)le/gcai au)tou/j, oÀti aÃdika e)gnw¯kasi. to\n mh\ gelw½nta kaiì pa/nta misanqrwpou=nta pro\ h(li¿ou du/nontoj e)cie/nai th=j po/lewj, tou=to nomoqeteiÍn bouleu/ontai, ou)deiìj d' e)stiìn o( mh\ gelw½n,  ¸Ermo/dwre, hÄ  ¸Hra/kleitoj, wÐste me e)lau/nousin.