θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Wednesday, May 24, 2017

ΦΙΛΟΛΑΟΥ "ΠΕΡΙ ΦΥΣΕΩΣ"


   


       FILOLAOU PERI FUSIOS    wn a)rxh\ hΐde: <"a( fu/sij d' e)n tw½i ko/smwi a(rmo/xqh e)c a)peiΏrwn te kai peraino/ntwn, kai oΐloj ko/smoj kai ta\ e)n au)tw½i pa/nta". 

   2 STOB. Ecl. I 21, 7 a [p. 187, 14 Wachsm.] 

 ΉEk tou= Filola/ou peri ko/smou. ou ka eiγh. e)pei toiΏnun faiΏnetai out' e)k peraino/ntwn pa/ntwn e)o/nta out' e)c a)peiΏrwn pa/ntwn, dh=lon taΕra oΐti e)k peraino/ntwn te kai a)peiΏrwn oΐ te ko/smoj kai ta\ e)n au)tw½i sunarmo/xqh. dhloiΝ de\ kai ta\ e)n toiΝj ergoij. ta\ me\n ga\r au)tw½n e)k peraino/ntwn peraiΏnonti, ta\ d' e)k peraino/ntwn te kai a)peiΏrwn peraiΏnontiΏ te kai ou) peraiΏnonti, ta\ d' e)c a)peiΏrwn aΓpeira fane/ontai>. (Vgl. DAMASC. I 101, 3 Ru. to\ oΔn e)k pe/ratoj kai a)peiΏrou, w¨j en te Filh/bwi [p. 23 C] le/gei o( Pla/twn kai  F. Ÿ.