θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Tuesday, September 20, 2016

Να αποφεύγουμε τον αθλητισμό και να τον χλευάζουμε. - We must avoid sports and mocked him.


Να αποφεύγουμε τον αθλητισμό και να τον χλευάζουμε.
 
Ο Φιλοποίμην που ήθελε από παιδί να γίνει στρατιώτης  και παρακολουθούσε μαθήματα οπλομαχίας και ιππασίας, ρώτησε μήπως ο αθλητισμός βλάπτει την στρατιωτική εξάσκηση.  Οι φίλοι και οι επίτροποι του είπαν πως το αθλητικό σώμα και  η αθλητική ζωή διαφέρουν σε όλα από τα στρατιωτικά και πως είναι  τελείως διαφορετικός ο τρόπος ζωής και η άσκηση. Οι αθλητές ζουν με πολύ ύπνο και πολυφαγία , ενώ οι στρατιωτικοί πρέπει  να έχουν συνηθίσει σε περιπλανήσεις , στις ελλείψεις και την αγρυπνία.
Ο Φιλοποίμην όταν τα άκουσε αυτά, όχι μόνον απέφευγε  να χλεύαζε τον αθλητισμό,  αλλά και κυνήγησε με ατιμώσεις και προπηλακισμούς κάθε μορφή άθλησης , γιατί πίστευε πως τα πιο χρήσιμα σώματα τα αχρηστεύουν οι αθλητικοί αγώνες. ΦΙΛΟΠΟΙΜΗΝ ΚΑΙ ΤΙΤΟΣ Πλουτ. 3.
 
 We must avoid sports and mocked him.

 Filopoimin wanted since childhood to become a soldier and watched weapons battle and riding lessons, asked if sports harms military training.
 Friends and commissioners said that the body of a sportsman and the sporting life differ from the military, and that is completely different lifestyle and exercise. Athletes live with a lot of sleep and overeating, while the military must be accustomed to wandering, to the shortcomings and vigil.
 Filopoimin when he heard them, not only avoided and scoffed the sports, and chased with ignominy and jeering every form of sport, because he believed that the most useful bodies render inoperable the athletic games.

τῶν δὲ φαμένων, ὅπερ ἦν, ἀθλητικὸν στρατιωτικοῦ σῶμα καὶ βίον διαφέρειν τοῖς πᾶσι, μάλιστα δὲ δίαιταν  ἑτέραν καὶ ἄσκησιν εἶναι, τῶν μὲν ὕπνῳ τε πολλῷ καὶ  πλησμοναῖς ἐνδελεχέσι καὶ κινήσεσί <τε> τεταγμέναις καὶ  3.4.5 ἡσυχίαις αὐξόντων τε καὶ διαφυλαττόντων τὴν ἕξιν, ὑπὸ πάσης ῥοπῆς καὶ παρεκβάσεως τοῦ συνήθους ἀκροσφαλῆ πρὸς μεταβολὴν οὖσαν, τὰ δὲ πάσης μὲν πλάνης ἔμπειρα καὶ πάσης ἀνωμαλίας προσῆκον εἶναι, μάλιστα δὲ φέρειν 3.5.1ῥᾳδίως μὲν ἔνδειαν εἰθισμένα, ῥᾳδίως δ' ἀγρυπνίαν, ἀκούσας ὁ Φιλοποίμην οὐ μόνον αὐτὸς ἔφυγε τὸ πρᾶγμα καὶ κατεγέλασεν, ἀλλὰ καὶ τρατηγῶν ὕστερον ἀτιμίαις καὶ προπηλακισμοῖς, ὅσον ἦν ἐπ' αὐτῷ, πᾶσαν ἄθλησιν   3.5.5 ἐξέβαλλεν, ὡς τὰ χρησιμώτατα τῶν σωμάτων εἰς τοὺς ἀναγκαίους ἀγῶνας ἄχρηστα ποιοῦσαν. ΦΙΛΟΠΟΙΜΗΝ ΚΑΙ ΤΙΤΟΣ Πλουτ. 3.