θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Thursday, September 22, 2016

Η Κυνική “φιλοσοφία” είναι ένας βαρβαρισμός που απειλεί κάθε κοινωνία.

 
Η  Κυνική “φιλοσοφία” είναι ένας βαρβαρισμός που απειλεί κάθε κοινωνία.
 
Ο Κυνισμός είναι ένα φαινόμενο της ιστορίας του πολιτισμού, εν πολλοίς ξένο προς τον Αρχαίο Ελληνικό κόσμο. Ίσως ποτέ άλλοτε στην Αρχαιότητα δεν πολεμήθηκε με τόσο φανατισμό η πνευματική καλλιέργεια του ανθρώπου στο όνομα της “φύσης” και του “λόγου”.
Η  Κυνική αυτάρκεια βασίζεται στην ζωώδη επιβίωση και προωθεί το ιδεώδες του πρωτογονισμού που είναι κάτι εντελώς ξένο με τις Ελληνικές αντιλήψεις. 
Ο Ζήνων και ο Διογένης είναι δύο επαίσχυντοι άνθρωποι που αρέσκονται να παριστάνουν ότι ζούν όπως οι σκύλοι, να χρησιμοποιούν απερίφραστα όλες τις λέξεις, να αυνανίζονται  δημοσίως, να συνουσιάζονται με άνδρες. Προτείνουν κάθε ερωτική προσέγγιση, ακόμη και με την άσκηση βίας. Οι γυναίκες να έχουν το ίδιο ντύσιμο με τους άνδρες και να καταγίνονται με τις ίδιες ασχολίες. Οι άνθρωποι δεν πρέπει να θεωρούν δική τους καμμία πολιτεία και κανένα νόμο. Να θεωρούν ότι όλοι οι άνθρωποι είναι μικρά παιδιά, άρρωστοι ή παράφρονες, ότι σε όλα λαθεύουν και τίποτα από ότι κάνουν από την φύση δεν είναι καλό.
Ο Διογένης είναι απλώς ένας “ηθικολόγος” που δεν έχανε ευκαιρία να χλευάζει με τις πράξεις και τα λόγια του, τις αξίες του πολιτισμού.  Διακήρυττε  την διάλυση κάθε πολιτειακής και ηθικής τάξης.  Στην Κυνική πολιτεία δηλώνουν ότι τα  παιδιά πρέπει να ανήκουν σε όλους, ότι είναι επιτρεπτές οι ερωτικές σχέσεις με τις αδελφές, τη μητέρα, τους συγγενείς,  τα αδέλφια και τα παιδιά. Οι αντιλήψεις του μας θυμίζουν σημερινές σέχτες που μεταφέρθηκαν από την Ανατολή.
Ο Διογένης μάλιστα βυθίστηκε σε τόσο μεγάλα βάθη αναισχυντίας και βαρβαρισμού που δεν θεωρούσε ανεπίτρεπτο, ούτε να φάει κανείς ανθρώπινο κρέας. (Διογ. Λαέρτ. VI73).
Τον ανόσιο αυτόν κύνα που τόλμησε να κλέψει αφιέρωμα από τους Δελφούς, τον τιμώρησε δικαίως το μαντείο και τον εκτέλεσε ρίπτοντάς τον από  βράχο των Δελφών.  Μία τιμωρία που θα έπρεπε να έχει επιβληθεί πολύ νωρίτερα.
“Oι αρχαίοι Κυνικοί» Εκδ. ΓΝΩΣΗ.
 
The Cynical "philosophy" is a barbarism that threatens every society.
 
The Cynicism is a phenomenon of the history of civilization, largely foreign to the ancient Greek world. Perhaps never before in antiquity is not fought with such fanaticism spiritual culture of man in the name of "nature" and "reason".
The Cynical sovereignty based on brute survival and promotes the ideal that primitivism is something totally foreign to Greek conceptions.
Zeno and Diogenes are two shameful people who like to pretend to live like dogs, unequivocally use any words to masturbate publicly, to copulate with males. Recommend every sexual approach, even with violence. Women have the same dress as men and occupy themselves with the same hobbies. People do not need to consider their own no state and no law. To believe that all people are children, sick or insane, that in all He mistakes and nothing that they do from nature is not good.
Diogenes is just a "moralist" who never missed a chance to taunts by the acts and his words, the values of civilization. Proclaimed the dissolution of each state and morals. In Cynical state indicate that children should belong to all, it allowed the sexual relations with sisters, mother, relatives, siblings and children. Perceptions remind our present sects transferred from the East.
The fact Diogenes plunged into so deep shamelessness and barbarity not considered anepitepto nor anyone eat human flesh. (Diog. Laertes. VI73).
In this unholy canine who dared to steal tribute from Delphi, the oracle justly punished and put in shedding the rock of Delphi. A punishment that should be imposed much earlier.
"The ancient Cynics' gnosi (knowledge) publishing.