θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Friday, June 10, 2016

Απαγορεύουμε να διδάσκουν αυτοί που νοσούν από την μανία των ανοσίων Ελλήνων.

 
Απαγορεύουμε να διδάσκουν αυτοί που νοσούν από την μανία των ανοσίων Ελλήνων.

We forbid to teach those who are sick from the fury of the impious Greeks.
Christians blame the divine Emperor Julian that did not allow them to teach the Greek letters. But they are who prohibited the Greeks to teach.
Κατηγορούν οι χριστιανοί το θείο Αυτοκράτορα Ιουλιανό πως δεν τους άφηνε να διδάσκουν τα Ελληνικά γράμματα. Αυτοί όμως είναι που απαγόρευσαν την διδασκαλία στους Έλληνες.
“ή τούτων ο...
λιγωρούντας ειδέναι, ως ούτε μεθέξουσί τινος των της ημετέρας πολιτείας ούτε ουσίας κινητής ή ακινήτου κύριοι είναι συγχωρηθήσονται, αλλά παντός αφαιρεθέντες πράγματος εν ενδείαι καταλειφθήσονται προς τωι και ταις αρμοδίαις υποβληθήναι ποιναίς.
παν δε μάθημα παρά των νοσούντων την των ανοσίων Ελλήνων μανίαν διδάσκεσθαι κωλύομεν, ώστε μη κατά τούτο προσποείσθαι αυτούς παιδεύειν τους εις αυτούς αθλίως φοιτώντας, ταις δε αληθείαις τας των δήθεν παιδευομένων διαφθείρειν ψυχάς'; I.11.10 “ταύτα τοίνυν επί τοις αλιτηρίοις Ελλησί” ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΕΙΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ - CODEX IUSTINIANUS I.I DE PAGANIS, SACRIFICIIS ET TEMPLIS