θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Monday, June 06, 2016

Η έξομολόγησις είναι εν μέσον προδοσίας.

 
Η έξομολόγησις είναι εν μέσον προδοσίας.

Νομοθετήσατε τήν εξομολόγησιν, διά νά ένεργούν διά μόνην περιέργειαν εις τό νά μάθωσιν τά ξένα πράγματα, καί επειτα νά τά κοινολογούν, οχι μόνον όταν τούς ωφελεί, άλλά όταν δεν τούς βλάπτει. Δεν είναι κρυφόν, άλλ’ όλοι τό ήξεύρουν, οτι εις τά ’Ιωάννινα οί πνευματικοί άναφέρουν κάθε ύπόθεσιν, οπού άκούουσιν από τούς χριστιανούς εις τον αρχιερέα, και αυτός εύθύς κάμνει ενα κατάλογον μέ προσθήκην καί τον προσφέρει του τυράννου, είς τρόπον οπού ή εξομολόγησις, την σήμερον, είναι εν μέσον προδοσίας. «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ» 1806