θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Tuesday, May 24, 2016

Οι Πυθαγόρειοι δέν προσηύχοντο. The Pythagoreans not praying.

 
Οι Πυθαγόρειοι δέν προσηύχοντο. The Pythagoreans not praying.

Οι Πυθαγόρειοι δέν προσηύχοντο. Δι’ αυτούς ή προσευχή ήτο μία βλασφημία, διότι προϋπέθετε έναν Θεόν μεταστρεφόμενον καί τούς φυσικούς νόμους μεταβλητούς. Δεν έπρεπε νά προσεύχωνται, αλλά νά εξαγνίζωνται διά των καθαρτικών πρακτικών αί οποίαι στηρίζοντο κυρίως επί τών πέντε παραδοσιακών επιστημών) είς τρόπον ώστε νά καταστούν οι ίδιοι παράγοντες αρμονίας. Ο συγγραφεύς περιορίζει τήν ένοιαν τής προσευχής είς τήν πράξ...ιν νά ζητώμεν από τούς θεούς κάποιο πράγμα πού νομίζομεν ότι στερούμεθα. 'Υπό τήν έννοιαν αυτήν όντως ή προσευχή είναι βλασφημία, διότι οί θεοί γνωρίζουν καλλίτερα άπό ήμάς τίνος πράγματος εχομεν αληθινά ανάγκην. Άπό τής άπόψεως αύτής, τό νά ζητούμεν άπό τούς θεούς έκείνο πού νομίζομεν χρήσιμον, ενώ είς τήν πραγματικότητα ήμπορούσε νά μάς είναι άχρηστον, έπιβλαβές άκόμη καί έπικίνδυνον, είναι πραξις άντιβαίνουσα πρός τήν άξιοπρέπειαν του Θεού.
«ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ» Πέτρος Γκράβιγκερ.