θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Tuesday, May 24, 2016

Οι κοκκαλοπωλητές εξέρχονται από τό όρος του Άθους, οπού το ονομάζουν 'Αγιον Όρος.

 
Οι κοκκαλοπωλητές εξέρχονται από τό όρος του Άθους, οπού το ονομάζουν 'Αγιον Όρος.

The bone sellers come from Mount Athos, where it is called holy mount.


Εις αυτό ευρίσκεται η πηγή αυτών των καλογήρων.
Τα δέ μοναστήρια αυτά εχουσιν εις κάθε πόλη υποστατικά καί σπίτια, τά οποία καλούν μετόχια καί τά κατοικούν αυτοί οι περιηγηταί. Εκεί μετρούν τά κλεφθέντα χρήματα, διά νά λάβωσιν αυτοί κρυφίως τά μισά καί τά λοιπά νά τά πάνε εις τά μοναστήρια των. Αυτά τά τέρατα λοιπόν, επειδή ...
ποτέ δεν τούς εβγαίνει από τό στόμα τους ενας αναστεναγμός, συνηθίζουν κατ’ ολίγον ολίγον εις τήν απάθειαν, καί φθάνουσιν εις τοιούτον βαθμόν, οπού, ο κόσμος καί άν χαλάση, τίποτε δεν τούς μέλει. Είναι δέ κατήγοροι εις τό άκρον, καί αν εις καμμίαν πολιτείαν εύρεθη τινάς, ή ίερεύς, ή λαϊκός, νά είναι όπωσούν προκομμένος, αυτοί τον έχουν διά εχθρόν τους θανάσιμον. Τότε περιφερόμενοι εις τά σπίτια, εύθύς μέ άκρον ύποκριτικόν τρόπον τον κακολογούν, τον κηρύττουν εύθύς ανευλαβή καί άθεον. Ο μεγαλείτερος στοχασμός των είναι να κρύπτωσι τήν αμάθειάν των και διά τούτο ζητούσι πάντοτε νά συνομιλώσι μέ τάς γυναίκας.
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ» 1806