θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, March 12, 2016

Ο ΑΖΩΡ ήταν πρόγονος του Ιησού.

Ο ΑΖΩΡ ήταν πρόγονος του Ιησού.
Η γενεαλογική σειρά που αποδεικνύει ότι ὁ Ἰησοῦς Χριστός, εἶχε τήν καταγωγήν του ἐκ σπέρματος Ἀβραάμ καί ἐκ γένους Δαβίδ.
ΑΒΡΑΑΜ – ΙΣΑΑΚ – ΙΑΚΩΒ – ΙΟΥΔΑΣ – ΦΕΡΕΣ – ΕΣΡΩΜ – ΑΡΑΜ – ΑΜΙΝΑΔΑΒ – ΝΑΑΣΣΩΝ – ΣΑΛΜΩΝ – ΒΟΟΖ – ΩΒΗΔ – ΙΕΣΣΑΙ – ΔΑΒΙΔ – ΣΟΛΟΜΩΝ – ΡΟΒΟΑΜ – ΑΒΙΑ – ΑΣΑ – ΙΩΣΑΦΑΤ – ΙΩΡΑΜ – ΟΖΙΑΣ – ΙΩΑΘΑΜ – ΑΧΑΖ – ΕΖΕΚΙΑΣ – ΜΑΝΑΣΣΗΣ – ΑΜΩΝ – ΙΩΣΙΑΣ – ΙΕΧΟΝΙΑΣ – ΣΑΛΑΘΙΗΛ – ΖΟΡΟΒΑΒΕΛ – ΑΒΙΟΥΔ – ΕΛΙΑΚΕΙΜ – ΑΖΩΡ Ἐκ τῆς ἑβραϊκῆς λέξεως ἀτσάρ πού σημαί...
νει βοηθός. - ΣΑΔΩΚ – ΑΧΕΙΜ – ΕΛΙΟΥΔ – ΕΛΕΑΖΑΡ – ΜΑΤΘΑΝ – ΙΑΚΩΒ – ΙΩΣΗΦ
Ο Ιωσήφ ἐγένετο μνήστωρ τῆς Παρθένου καί Θεοτόκου Μαρίας, ἐξ ἧς ἐγεννήθη ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός. Αὔτη εἶναι ἡ γενεαλογική σειρά πού ἀναφέρει ὁ Εὐαγγελιστής Ματθαῖος, προκειμένου νά καταδείξη ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστός, εἶχε τήν καταγωγήν αὐτοῦ ἐκ σπέρματος Ἀβραάμ καί ἐκ γένους Δαβίδ.
Λέτε να συνεχίσουν οι πλαστογράφοι να ισχυρίζονται ότι ο Ιησούς ήτο ....Έλλην;