θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, March 12, 2016

Ο ΑΛΑΡΙΧΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΟΝΑΧΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΡΟΜΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ !

 
Ο ΑΛΑΡΙΧΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΟΝΑΧΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΡΟΜΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ! !
«Οι δε (Βησιγότθοι , με αρχηγό τον Αλάριχο) καθοδηγούμενοι από πολυάριθμους μοναχούς, κατεπλημμύρησαν όλη την περιοχή μεταξύ των Θερμοπυλών και της Αττικής, λεηλατώντας την Λοκρίδα, την Φωκίδα, την Βοιωτία, και καταστρέφοντας χώρας και πόλεις και τους μεν άνδρας από εφήβους ΤΟΥΣ ΕΣΦΑΞΑΝ, τα δε παιδιά και τις γυναίκες σε αγέλες τους άρπαξαν.
Η συμφορά υπήρξε τέτοια ώστε μετά από μία ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑΕΤΙΑ ο Ζώσιμος βεβαιών...ει, ότι μέχρι των χρόνων του εφαίνοντο τα σημάδια αυτής της συμφοράς»
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ,
Βιβλίον όγδοον, σελ. 274, εκδόσεις ΓΑΛΑΞΙΑ-ΕΡΜΕΙΑ


Alaric and The monks in the raid against the Greeks.
"And they (Visigoths led by Alaric) led by numerous monks, flooded entire the area between Thermopylae and Attica, looting Locris, Fokida, Viotia, and destroying the country and towns and true man by teenagers slaughtered the, and children and women in droves ripped them.
The calamity was such that after a half century Zosimos affirm that until the times of the signs appeared this calamity "
HISTORY OF THE GREEK NATION,
Book eighth, sel. 274, GALAXY- Herms