θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, February 14, 2015

Το σύμβολο του Πανεπόπτη οφθαλμού, στην ταινία Les Miserables.


In the movie Les Miserables, the symbol of the All-Seeing Eye (cleverly placed on the sign of an optician) appears in a prominent fashion in the scenes where the revolution was brewing. In some scenes (not pictured here), the eye is actually more prominent than the actors. Considering the fact that the Bavarian Illuminati was an important factor in the French Revolution, the presence of this symbol is rather appropriate and a reminder of what truly went on in those days – for those in the know.

Στην ταινία Les Miserables, το σύμβολο του Πανεπόπτη οφθαλμού (έξυπνα τοποθετημένο στην πινακίδα ενός καταστήματος οπτικών) εμφανίζοναι σε περίοπτη θέση στις σκηνές όπου η επανάσταση υπέβοσκε. Σε ορισμένες σκηνές (δεν απεικονίζονται εδώ), το μάτι είναι στην πραγματικότητα πιο σημαντικό από τους ηθοποιούς. Λαμβάνοντας υπ' όψη το γεγονός ότι η βαυαροί Illuminati ήταν ένας σημαντικός παράγοντας στη Γαλλική Επανάσταση, η παρουσία αυτού του συμβόλου είναι μάλλον σκόπιμη και μια υπενθύμιση του τι πραγματικά συνέβη εκείνες τις μέρες - για όσους το γνωρίζουν.