θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Friday, January 23, 2015

Ο Βενιζέλος απέλυε όποιον δεν εσκέπτετο Βενιζελικά.
Ό Κων. Ζαβιτζιάνος, διαφωνήσας με τήν διχοτόμησιν τής Ελλάδος τό 1916, δέν ήκολούθησεν εις τήν Θεσσαλονίκην τόν Βενιζέλον καί δέν προσεχώρησεν εις τό κίνημα Άμύνης. Άναφέρεται ο επιστολογράφος εις τά άπομνημονεύματα του Κερκυραίου πολιτικού (άφορώντα εις τήν πε­ρίοδον 1917-1920, Β' τόμος, σελ. 13 καί επέκεινα), εις τά όποια ό συγγραφεύς ασκεί όξυτάτην κριτικήν διά τήν πολιτικήν του Έλευθ. Βενιζέλου, άλλά καί διά τήν “δίκην” καί εκτέλεσιν τών Έξ. Εις τό κεφάλαιον μέ τίτλον «Τό βενιζελικόν έσωτερικόν πρόγραμμα» ό Κ. Ζαβιτζιάνος άποκαλύπτει ότι, μετά τήν σύγκλησιν της «Βουλής τών Λαζάρων» καί τάς άλλας συνεχείς παραβιάσεις του Συντάγματος, καί αφού «έπετάχθη άπό τή μέση τό Σύνταγμα»,
Απολύονται πρώτα-πρώτα 570 περίπου ισόβιοι ή μόνιμοι δικαστικοί «διότι σύμφωνα με τον όρκον των δεν επαναστάτησαν!!» «Απελύθησαν, ώσαύτως, 6.500, περίπου, διοικητικοί υπάλληλοι. Απεβλήθησαν των τάξεων του Στρατού 2.300 περίπου αξιωματικοί. Αλλοι 600 έφεδροι άξιωματικοί έξέπεσαν έκ του βαθμού των τήν τάξιν του απλού στρατιώτου. Άπεβλήθησαν, έπίσης, 3.000 περίπου άξιωματικοί καί όπλίται τής Χωροφυλακής καί έκ τοϋ Πολεμι­κού Ναυτικού 300 περίπου άξιωματικοί. Άλλοι 150 άξιωματικοί, μετά τήν άποβολήν των έκ του σώματος, έφυλακίσθησαν καί 430 έξετοπίσθησαν εις διαφόρους νήσους. Χιλιάδες οικογενειών έρρίπτοντο εις τούς δρόμους, μαστιζόμενοι ύπό βαθείας πενίας, κατά τό πλείστον, διότι δεν έσκέπτοντο βενιζελικά. Είς τόν κατάλογον αύτόν μπορούν νά προστεθούν καί όσαι απολύσεις έγένοντο υπαλλήλων αντιβενιζελικών, εργαζομένων είς διαφόρους ιδιωτικάς έπιχειρήσεις, συμβούλια κ.λπ., οι οποίοι άπελύθησαν κατόπιν κυβερνητικής έπεμβάσεως».