θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Tuesday, August 19, 2014

φαλλικά (τά)


 
 
φαλλικά (τά) Άρχ.1.

 
Πομπή, ήτις άπετέλει σύνηθες μέρος τής εορτής τών κατ’ αγρούς Διονυ­σίων (μηνι Ποσειδεώνι, τέλη Δεκεμβρίου). Ή πομπή αύτη ή το οργιαστικός αυτόχρημα κώμος καί έλέγετο καί φαλληφόρια ή φαλλαγώγια. Έτελειτο έπί τή ευκαιρία του ανοίγματος καί τής χρήσεως τών νέων οίνων. Κατά ταύτην προηγείτο ό φαλ­λός, ομοίωμα ανδρικού μέλους ώς συμβόλου πα­ραγωγής καί γονιμότητος, κατασκευαζομένου έκ δέρματος καί άνηρτημένου έπί κοντού ή τεμαχίου ξύλου, ήκολούθουν δέ οί πολυάριθμοι έορτασταί, οΐτινες κατήρχοντο καί περιεφέροντο ανά τάς οδούς. Οί κωμασταί ήσαν μεταμορφωμένοι πολλαχώς τάς όψεις, φέροντες προσωπίδας, στεφά­νους καί φαλλούς άνηρτημένους έκ τών λαιμών ή τών ισχίων των κυρίως. Παράφοροι καί ενθου­σιώδεις, κομίζοντες μεθ’ εαυτών κρατήρας έκ τού  νέου οίνου καί τά αντικείμενα τής λατρείας τοΰ Διονύσου, περιήρχοντο μεθύοντες καί έξαλλοι τάς οδούς δίδοντες αύτοσχέδια άσματα πρός τιμήν του φαλλού  καί προσκυνούντες καί κατασπαζόμενοι αύτόν, καλούντες δέ όπως κατέλθη καί συμπίη καί συνοργιάση μετ’ αύτών ό Φαλλής, ο ακόλουθος τού  Διονύσου.
 
 
 Καθ’ οδόν έσκωπτον καί έχυδαιολόγουν βαναυσότατα κατά παντός διερχομένου, εξέφερον δέ άσυναρτήτους φράσεις, κραυγάς καί φωνάς. Ή πομπή αύτη ήτο παλαιόν έθιμον, πεμπομένη ανέκαθεν «ίλαρώς καί δημοτικως», τοιαύτην δέ τινα ευρίσκομεν τελουμένην καί έν τοις «Άχαρνεύσι» του Άριστοφάνους, ενθα υπάρχει καί φαλλικόν άσμα. Κατά τόν ’Αριστοτέλη έκ τών φαλληφορικών τούτων πομπών καί τών δημωδεστέρων κατ’αύτάς παιγνίων καί σκωμμάτων προήλθεν ή κωμωδία.