θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, May 03, 2014

Κακή η "έλληνοκεντρική» παιδεία μας κατά τον κ. Σημίτη.Σημιτικά

'Ο τέως 'Υπουργός Παιδείας κ. Σημίτης κρίνει, ότι γιά τήν κακοδαιμονία του έλληνικού λαού εύθύνεται γενικά ή «έλληνοκεντρική»(!) παιδεία μας: «Ή επίσημη έκπαιδευτική ιδεολογία του συντηρητικού κράτους επηρέασε πολλές δεκα­ετίες τά προγράμματα και τή σχολική πράξη σέ άρνητική κατεύθυνση:

“ Ιδεολογι­κός προσανατολισμός πρός τήν  Αρχαία 'Ελλάδα, αδυναμία διασύνδεσης μέ τό σύγχρονο κόσμο...» («Ταχυδρόμος», άριθ. 44 (2007), Αθήνα 28 'Οκτωβρίου 1992), πράγμα πού σημαίνει, ότι γιά τόν «προοδευτικό» κ. Σημίτη οί κλασσικές σπουδές καί οί Αρχαίοι  Ελληνες αποτελούν άρνητικό παράγοντα γιά τήν πρό­οδο καί τόν πολιτισμό...

Παλαιότερα ό Ίδιος τ. 'Υπουργός μάς πληροφόρησε, ό­τι οί  Ελληνες του 1.000π.Χ. «ζούσαν εις άγρίαν κατάστασιν»

Εύλογα, λοιπόν; διερωτάται κανείς:

Με τέτοιο 'Υπουργό Παιδείας που πορεύεται η Ελλάς;