θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Sunday, February 02, 2014

Μαχόμενοι άθεοι. Μην τους βάλετε στο σπίτι σας.

 
 
        Στην ΕΣΣΔ είναι υπεύθυνοι για 12 εκατ. εγκλήματα.


These are photos that were smuggled out of the USSR. They show only some of the atrocities people of faith had to endure. Also included in the photos are copies of Soviet anti-religious posters and propaganda.
 

Funeral of murdered believer by Soviet authorities.
 
Κηδεία του δολοφονηθέντος πιστού από τις σοβιετικές αρχές.
 
 
 
New Prisnor List.  Some churches would put out a list of newly arrested people so loved ones would know. Many times people were arrested and never seen again. Their families never new what happened to them.


Νέα λίστα Prisnor. Μερικές εκκλησίες μπορούν να θέσουν μια λίστα των πρόσφατα συλληφθέντων για να ξέρουν οι αγαπημένους τους. Πολλές φορές οι άνθρωποι συνελήφθησαν και δεν τους είδαν ποτέ ξανά. Οι οικογένειές τους δεν έμαθαν τι συνέβη σε αυτούς.
 
 
KGB breaking up a religious service
KGB: Διαλύοντας θρησκευτική λειτουργία.
 
 

Μία επιλογή για τους θρησκευάμενους: εξορία ή φυλακή
 
 

 
Ft. B. Povilanskis after being physically beaten and tortured in a Soviet Lithuanian Information center in 1980.
 
Ο Ft. Β. Povilanskis αφού ξυλοκοπήθηκε και βασανίστηκε στο σοβιετικό κέντρο πληροφοριών της Λιθουανίας το 1980.
 

"In total, the number of Christians who were martyred under the militant state atheism of the USSR is around 12 million."


WHAT IS MILITANT ATHEISM:

Militant atheism, according to Harold J. Berman, a Harvard specialist in Soviet law, was the state credo of the Soviet Union. The militant state atheism of the Bolshevik Revolution owed its origins to the Marxist-Leninist dictum that religion was the opium of the masses. As such, the goal of the Union of Soviet Socialist Republics was the liquidation of religion and the means to achieve this goal included the destruction of churches, mosques, synagogues, temples, religious monuments, as well the mass deportation of believers to Siberian forced labor camps, which is commonly referred to as the Gulag. Many of these houses of worship were converted into bath houses, granaries, and museums of atheism, the latter of which were constructed in order to proselytize the masses into accepting atheism. In addition, atheistic and antireligious carnivals were frequently held in order to promote the mockery of the religious and the beliefs that they held sacred.« Συνολικά , ο αριθμός των Χριστιανών που μαρτύρησαν υπό τον Μαχόμενο κρατικό αθεϊσμό της ΕΣΣΔ είναι περίπου 12 εκατ. θύματα. "

ΤΙ ΕΙΝΑΙ
ο μαχόμενος αθεϊσμός:

Μαχόμενο
ς αθεϊσμός , σύμφωνα με το Harold J. Berman , ειδικός του Χάρβαρντ στον σοβιετικό νόμο , ήταν το κρατικό πιστεύω της Σοβιετικής Ένωσης . Ο μαχητικός κρατικός αθεϊσμό της μπολσεβίκικης επανάστασης όφειλε τις ρίζες του στη μαρξιστική-λενινιστική ρήση πως η θρησκεία είναι το όπιο των μαζών . Ως εκ τούτου , στόχος της Ένωσης των Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών ήταν η εξαφάνιση της θρησκείας και στα μέσα για την επίτευξη αυτού του στόχου συμπεριλαμβάνονται η καταστροφή εκκλησίών, τζαμιών , συναγωγών , ναών , θρησκευτικών μνημείων , καθώς και η μαζική απέλαση των πιστών στην Σιβηρία σε στρατόπεδα καταναγκαστικής εργασίας, τα οποία συνήθως αναφέρονται ως Γκούλαγκ . Πολλοί αυτοί οίκοι λατρείας μετατράπηκαν σε λουτρά , σιταποθήκες , και μουσεία του αθεϊσμού , τα τελευταία εκ των οποίων κατασκευάστηκαν με σκοπό να προσηλυτίσουν τις μάζες στην αποδοχή της αθεΐας . Επιπλέον , αθεϊστικές και αντιθρησκευτικά καρναβάλια συχνά πραγματοποιούνται με σκοπό να προωθήσουν την παρωδία της θρησκείας και τις πεποιθήσεις που θεωρούν ιερές .


Πηγή: http://www.martyredintheussr.com/about.html