θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, January 11, 2014

Οὗτός ἐστιν Ἰησοῦς ὁ βασιλεῦς τῶν Ἰουδαίων.Η ανωτέρω αγιογραφία ακολουθεί επί λέξει το κείμενον της Καινής Διαθήκης.
Η επιγραφή γράφει: ΙΝΒΙ δηλαδή Ιησούς Ναζωραίος Βασιλεύς Ιουδαίων.
 
 
ΜΑΤΘΑΙΟΣ κζ 37 (27:37)
37 καὶ ἐπέθηκαν ἐπάνω τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ τὴν αἰτίαν αὐτοῦ γεγραμμένην· Οὗτός ἐστιν Ἰησοῦς ὁ βασιλεῦς τῶν Ἰουδαίων.

ΜΑΡΚΟΣ ιε 26 (15:26)
26 καὶ ἦν ἡ ἐπιγραφὴ τῆς αἰτίας αὐτοῦ ἐπιγεγραμμένη· Ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων.

ΛΟΥΚΑΣ κγ 38
38 ἦν δὲ καὶ ἐπιγραφὴ γεγραμμένη ἐπ' αὐτῷ γράμμασιν Ἑλληνικοῖς καὶ Ρωμαϊκοῖς καὶ Ἑβραϊκοῖς· οὗτός ἐστιν ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων.

Ιωαννης ιθ 19
19 ἔγραψε δὲ καὶ τίτλον ὁ Πιλᾶτος καὶ ἔθηκεν ἐπὶ τοῦ σταυροῦ· ἦν δὲ γεγραμμένον· Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων.


Αυτή είναι η ορθή αναγραφή σύμφωνα με τον Λουκά.
 


ΟΠΟΙΑ ΕΚΠΛΗΞΙΣ ΟΤΑΝ ΣΥΝΑΝΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ  ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:Η αναγραφή σημαίνει "ο βασιλεύς της δόξης"
 
ΠΟΙΟΝ ΕΝΟΧΛΕΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ;
 
"Οὗτός ἐστιν Ἰησοῦς ὁ βασιλεῦς τῶν Ἰουδαίων".