θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, April 13, 2013

Γιατί οι Χιώτες πάνε δύο-δύο;




Ο Αριστοτέλης «Ηθικά Νικομάχεια» γράφει: «Προσέτι οι φίλοι παρέχουν βοήθειαν εις τούς νέους, διά να μη υποπίπτουν εις σφάλματα και παρέχουν επίσης εξυπηρέτησιν εις τούς μεγαλυτέρους κατά την ηλικίαν και αναπληρώνουν τας ελλιπείς λόγω αδυναμίας πράξεις των, και εις τούς ευρισκομένους εις την ακμήν τής ηλικίας των παρέχουν ενίσχυσιν εις τας καλάς πράξεις. Όταν δύο βαδίζουν μαζί, διότι οι δύο είναι περισσότερον ικανοί να εννοήσουν από κοινού και να ενεργήσουν».
Ή φράση: «Όταν δύο πηγαίνουν μαζί» πού την μνημονεύει και ό Πλάτων στο «Συμπόσιο» έχει  ληφθεί από την Ιλιάδα τού Ομήρου (Κ, 224-225), έχει την έννοια ότι δύο ή πολλοί, όταν ζουν και κινούνται μαζί, είναι πιο ισχυροί και πιο καλοί από ένα και μόνο.
 "ἀλλ' εἴ τίς μοι ἀνὴρ ἅμ' ἕποιτο καὶ ἄλλος
μᾶλλον θαλπωρὴ καὶ θαρσαλεώτερον ἔσται.
σύν τε δύ' ἐρχομένω καί τε πρὸ ὃ τοῦ ἐνόησεν
ὅππως κέρδος ἔῃ· μοῦνος δ' εἴ πέρ τε νοήσῃ
ἀλλά τέ οἱ βράσσων τε νόος, λεπτὴ δέ τε μῆτις."