θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, April 20, 2013

Μετά απο 4.000 χρονια η Ελληνική γλώσσα κινδυνεύει!!


Προσέξτε το αίσχος. Σύμφωνα με την "γραμματική" και τη "φωνολογία" τους - ή καλύτερα να πούμε "φονολογια"; - στα φωνήεντα αναφέρονται μόνο τα: α, ε, ι, ο, ου και απου­σιάζουν τα φωνήεντα: η, υ, ω ϋ! Παρομοίως, και από τα σύμφωνα... ξεχάστηκαν δύο, δηλαδή το ξ και το ψ.  
Όλως τυχαίως το ίδιο συνέβη και στο καινούργιο βιβλίο γραμματικής, για την Ε' και ΣΤ τάξη Δημοτικού, που διανεμήθηκε το Νοέμβριο του 2011, αντικαθιστώντας την "ιστορι­κή" γραμματική του Μανώλη Τριανταφυλλίδη, η οποία διδασκόταν εδώ και τουλάχιστον τριάντα χρόνια.  
Ερωτούμε ευθέως τον Υπουργό Παιδείας κ. Αρβανιτοπουλο, αν είναι σε γνώση όλων των παραπάνω. Και αν δεν είναι - που όφειλε να είναι - τι θα πράξει σήμερα κιόλας που "ε­νημερώθηκε"; Κύριε Υπουργέ περιμένουμε...ΕΑΛΩ Η ΓΛΩΣΣΑ!


Μετά απο 4.000 χρονια η Ελληνική γλώσσα κινδυνεύει!!

Το σχέδιο σταδιακής κατάργησής της.
 

Γράφει η  Μύριαμ Νικολαίδου-Ντενίση

Δημοσιογράφος-Επικοινωνιολόγος


Το σχέδιο ήταν έτοιμο εδώ και δεκαετίες. Παρουσιά­στηκε όμως σχετικά πρό­σφατα και πλασαρίστηκε κυρίως με την προοπτική του εκμοντερνισμού της ελληνικής κοινωνίας. Το σχέδιο ονομαζόταν "το τέλος της ελ­ληνικής γλώσσας" και ο σκοπός ήταν να γίνει σταδιακά και όσο το δυνατόν πιο "ανώδυνα". Πως γίνεται όμως να ξεχά­σεις και να διαγράψεις μια γλώσσα πα­νάρχαια - όπως η ελληνική - όσο το δυ­νατόν πιο ανώδυνα; Κι όμως, όλα γίνο­νται όταν διαθέτεις ανθρώπους, χρήμα και χρόνο. Εξάλλου, είναι ίσως γνωστό σε αρκετούς ότι το "σύστημα" προωθεί την αγγλική γλώσσα ως κοινή γλώσσα όλων των κατοίκων του πλανήτη και φυ­σικά και της Ελλάδας. Αρχικώς, ξεκίνησαν με τις πινακίδες των ελληνικών αυτοκινήτων. Σ' αυτές αφαι­ρέθηκαν τα γράμματα Γ, Δ, Ψ, Ξ, Ω και άλλα, προτού μάλιστα μπει η Ελλάδα στην ΕΟΚ. Φανταστείτε δηλαδή από πό­τε έχουν ξεκινήσει να γίνονται όσα αντιμετωπίζουμε και βιώνουμε σήμερα. Αργότερα, και συγκεκριμένα το Νοέμ­βριο του 2011, διανεμήθηκε προς στα δημοτικά σχολεία της χώρας μας ένα καινούργιο βιβλίο γραμματικής, για την Ε' και ΣΤ τάξη, το οποίο αντικαθιστούσε

τη μέχρι πρότινος γραμματική του Μανώλη Τριανταφυλλίδη, η οποία διδασκό­ταν εδώ και τουλάχιστον τριάντα χρό­νια. Σύμφωνα με αυτή την γραμματική που εκδόθηκε από τον Οργανισμό Εκ­δόσεως Διδακτικών Βιβλίων, με την ευ­θύνη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, τα φωνήεντα της Ελληνικής Γλώσσας ήταν πλέον λιγότερα. Και δεν γνωρίζω εάν ξέχασαν ή παρέλειψαν να αναφέρουν ό­τι η ελληνική γλώσσα διαθέτει και τα φωνήεντα: η, υ, ω, αλλά στο βιβλίο ανα­φέρονταν μόνο τα: α, ε, ι, ο, ου, ενώ έ­λειπαν και δύο από τα σύμφωνα, δηλαδή το ξ και το ψ.

Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειώσου­με ότι δεν πέρασε πολύς καιρός από τό­τε που τα αγγλικά πλασαριζόντουσαν ως η δεύτερη επίσημη γλώσσα της Ελ­λάδας. Αλλά και ότι δεν έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που απέκτησαν δικαίωμα ψήφου οι αλλοδαποί, οι οποίοι γίνανε εν μία νυκτί και Έλληνες πολίτες. Και των οποίων τα παιδιά θα δυσκολεύ­ονταν ίσως με σύμφωνα, όπως το ξ και το ψ.

Ποιος άραγε υπολογίζει σήμερα ότι η ελληνική και η κινεζική είναι οι μόνες γλώσσες με συνεχή παρουσία, εδώ και 4.000 χρόνια; Ποιος άραγε θέλει να θυ­μάται ότι πολλές γλώσσες άλλων χω­ρών προέρχονται από την ελληνική ή έ­χουν μέσα τους στοιχεία από τον ελλη­νική; Όπως η λατινική ή ακόμα και η ιου­δαϊκή;

Ποιος θυμάται σήμερα ότι το πρώτο με­γάλο πλήγμα που δέχθηκε η ελληνική γλώσσα ήταν η μεταρρύθμιση του 1976 με την κατάργηση των αρχαίων ελ­ληνικών και την δια νόμου καθιέρωση της δημοτικής και του μονοτονικού; Και ποιος μπορεί να συγκρίνει τα αγγλι­κά με τα ελληνικά; Γιατί μόνο η ελληνική γλώσσα έχει λέξεις για έννοιες οι οποί­ες παραμένουν χωρίς απόδοση στις υ­πόλοιπες γλώσσες, όπως η άμιλλα, η θαλπωρή, το φιλότιμο. Μόνο η ελληνική ξεχωρίζει τη ζωή από το βίο, την αγάπη από τον έρωτα. Και μόνο αυτή διαχωρί­ζει, διατηρώντας το ίδιο ριζικό θέμα, το ατύχημα από το δυστύχημα, το συμφέ­ρον από το ενδιαφέρον. Το πιο εκπληκτικό όμως είναι ότι η ίδια η ελληνική γλώσσα μας διδάσκει συνεχώς και πως να γράφουμε σωστά. Μέσω της ετυμολογίας της, μπορούμε να καταλά­βουμε ποιος είναι ο σωστός τρόπος γραφής ακόμα και λέξεων που ποτέ δεν έχουμε δει ή γράψει. Άρα - όπως αναφέ­ρει και το ηθννεοοη-ΐο.αΓ - το να υπάρχουν πολλά γράμματα για τον ίδιο ήχο (π.χ. η, ι, υ, ει, οι κτλ.) όχι μόνο δεν θα έ­πρεπε να μας δυσκολεύει, αλλά αντιθέ­τως να μας βοηθάει στο να γράφουμε πιο σωστά, εφόσον βέβαια έχουμε μια βασική κατανόηση της γλώσσας μας. Πόσοι σήμερα μπορούν άραγε να κατα­νοήσουν την τεράστια σχέση που έχει η γλώσσα με την σκέψη του ανθρώπου; Πόσοι αντιλαμβάνονται ότι απλή γλώσ­σα σημαίνει και απλή σκέψη και ότι το να μιλάς σωστά σημαίνει ότι σκέφτεσαι και σωστά; (Γεγονός φυσικά που δεν ε­πιθυμεί η Νέα Τάξη Πραγμάτων και η Παγκόσμια Διακυβέρνηση). Αίγοι δυ­στυχώς, ειδικά στις μέρες μας. Ίσως όμως ακόμη λιγότεροι να αντιλαμ­βάνονται αυτό που έγραψε ο Ρωμαίος Οράτιος. Δηλαδή, ότι η ελληνική φυλή γεννήθηκε ευνοημένη λόγω της γλώσ­σας της, η οποία είναι - εκτός των άλ­λων - εύηχη και γεμάτη μουσικότητα!

 


Προ 30 ετών και πλέον, βροντοφώναζαν οι φύ­λακες στις "υψηλές σκοπιές του πνεύματος", πως, το επιδιωκόμενο από την εποχή της ε­πιβολής του πραξικοπήματος του αποκαλού­μενου ΜΟΝΟΤΟΝΙΚΟΥ, ήταν η προώθηση της "φωνητικής" γραφής!!!

Δηλαδή, η κατάργηση της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, η οποία, όπως αφοπλιστικώς τεκμηριωμένα έχουν αναλύσει ει­δικοί επιστήμονες, θα ενίσχυε τους Γραικύλους στην εκ μέρους των προωθούμενη πολιτιστική ένδεια. Αυτή που υπονόμευσε την  γενικότερη οικονομική ανάπτυξη της πατρίδας μας και, νομοτελειακώς οδήγησε στην κατοχή, υπό την οποία ήδη τελεί το κράτος μας. Προσφάτως, (Νοέμβριος 2011) το απύθμενο θράσος των αποδομητών του Γένους των Ελλήνων, φρόντισε και διανεμήθηκε προς δι­δασκαλία στα Δημοτικά Σχολεία της χώρας μας το καινούργιο βιβλίο Γραμματικής για την Ε' και ΣΤ Τάξη, που αναστάτωσε τον κόσμο ολόκληρο. Το ύπουλο κακούργημα, το οποίο απεκαλύφθη, με την συγγραφή αυτού του βιβλίου εξυπηρετούσε στην αλλαγή και πάλι, της γραμματικής, σε "φωνητική" γραμματική! Σας το θυμίζουμε για να μη μένουν αμφιβολίες για ό,τι ύ­πουλα επιχειρούν οι μητραλοίες.

Επειδή αυτοί που εβίασαν εξαρχής την γλώσσα αποφάσιζαν για την "εκλαΐκευση" της και ταυτόχρονα την κατα­στροφή της, δεν έπαψε μέχρι τώρα να παρουσιάζονται ε­κτελεστές των οραμάτων τους...

Η προοδευτική διανόηση, δεν αρκέστηκε στη σιωπή μόνο απέναντι της δολιοφθοράς του εθνικού μας ιστού. Οι κρατικοί λειτουργοί επιστρατεύθηκαν να ολοκληρώσουν το έργο της γλωσσικής καταστροφής, μισθοδοτούμενοι μάλιστα από τους Έλληνες πολίτες, θαυμάστε τους!!! Μόλις σήμερα, ανακαλύφθηκε, άλλη γραμματική!Έκδοση: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ "ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ". Συγγραφείς, ο καθηγητής του Α.Π.Θ. Σωφρόνης Χατζησαββίδης - Αθανανασία Χατζησαββίδου.

Τυπώθηκε σε 124.000 αντίτυπα το έτος 2012. Εύγε στους εκτελεστές του νέου εγχειρήματος, διδασκα­λίας της φωνητικής γραμματικής και στο Γυμνάσιο τώρα. Στη σελίδα 19 του κατάπτυστου βιβλίου "ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α', Β', Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ" η προδοσία, στη σύγχρονη μορφή της. Στους εθνομηδενιστές που με την πολυετή προσπάθεια τους κατάφεραν να απορφανίσουν τα παιδιά μας από την εθνική παιδεία, εύγε!

Οι νέοι Καταστροφείς, ας χαίρονται τώρα για το γλωσσικό α­φελληνισμό των νέων γενεών. Ας απολαύσουν την αποδυνάμωση της ικανότητος των παιδιών μας να σκέπτο­νται. Θα έλθει η... ώρα, να θρηνήσουν για το άδειασμα της ψυχής των νέων μας και, τον γενιτσαρισμό που υφί­σταται η ελληνική κοινωνία, η βυθισμένη στην αμάθεια και στο πνευματικό σκότος. Το επιχειρούμενο... νέο οθω­μανικό μεγαλείο, μάλλον δεν θα τους επιτρέψουμε να... το χαρούν.ΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ