θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, February 09, 2013

ΑΡΧΑΙΑ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΠΑΝΩ ΣΕ ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΑΡΧΑΙΑ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΠΑΝΩ ΣΕ ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ

Ρεπορτάζ: ΧΡΙΣΤΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 27. Του ανταποκριτή μας.

Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ στον κόσμο ακέραιη μουσική καταγραφή μελωδίας σε αρχαιοελληνική παρασημαντική με τη χρήση αποκλειστικά φωνητικών χαρακτήρων, που βρέθηκε το 1912 στη Θράκη, αποκωδικοποιήθηκε από Έλληνα επιστήμονα και θα παρουσιαστεί μουσικά αύριο το βράδυ στην αίθουσα τελετών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στα πλαίσια του Α' Βαλκανικού Συνεδρίου Φυσικής που ολοκληρώνεται αύριο (Σάββατο).
Τη μουσική ερμηνεία της επιγραφής, πάνω σε δαχτυλίδι, που βρέθηκε σε τάφο του 5ου π.Χ. αιώνα, στο σημερινό βουλγαρικό χωριό

Εζέροβο, κοντά στη Φιλιππούπολη, έκανε ο επίκουρος καθηγητής της ακουστικής και φυσικής της μουσικής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης κ. Χαράλαμπος Σπυρίδης και θα την ανακοινώσει αύριο στο Βαλκανικό Συνέδριο Φυσικής.
Ο κ. Σπυρίδης που έχει μελετήσει την αρχαιοελληνική και βυζαντινή μουσική, υποστηρίζει ότι το κείμενο με 61 συνολικά χαρακτήρες είναι μελωδία γραμμένη στη μουσική σημειογραφία των αρχαίων Ελλήνων με ελληνικά γράμματα, κι όχι απλή ελληνική επιγραφή, όπως υποστήριζαν ως τώρα πολλοί αρχαιολόγοι και γλωσσολόγοι.
«Πιστεύω, είπε στα "ΝΕΑ" ό κ. Σπυρίδης, ότι το επίγραμμα στο δαχτυλίδι του Εζέροβο είναι μια θρακική μελωδία, πιθανόν ένας ύμνος, κι είναι γραμμένη με σύμβολα της φωνητικής μουσικής. Με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και με τη βοήθεια των μουσικών πινάκων του Αλυπίου (4ος μ.Χ.) έκανα αποκωδικοποίηση των ιωνικών μουσικών συμβόλων, που είναι όλα φωνητικά, σε νότες σημερινής μουσικής σημειογραφίας.Το δαχτυλίδι του
Εζέροβο με τη μουσική
παρτιτούρα του
5ου π.Χ.αιώνα

Η εξέλιξη της μελωδίας είναι μουσικά και μουσικολογικά ορθή, καθώς επίσης και αισθητικά αποδεκτή. Πιθανώς ο ρυθμός της μελωδίας είναι έξι-όγδοα. Τον ίδιο ρυθμό, επισήμανε ο κ. Σπυρίδης, έχει και ό ιερότερος χορός των Θρακιωτών, ο «ζωναράδικος». Κι αυτό δεν είναι τυχαίο. Διαπιστώθηκε, είπε ο κ. Σπυρίδης, ότι οι τρεις γραμμές της μελωδίας ανήκουν στο υπεριώνιο (ή υπεριάστιο) τρόπο και οι υπόλοιπες γραμμές στον υπεραιόλιο τρόπο...».
Το δαχτυλίδι με την παρτιτούρα του θρακικού ύμνου, που βρίσκεται στο αρχαιολογικό μουσείο της Σόφιας, είχε βρεθεί στη διάρκεια ανασκαφών στον τάφο του Εζέροβο μαζί με άλλα αρχαιοελληνικά κτερίσματα, κι έχει προκαλέσει ζωηρό ενδιαφέρον συγκριτικής γλωσσολογίας, στηριγμένοι δηλαδή στο λεξιλόγιο γνωστών ινδοευρωπαϊκών γλωσσών.                                  
Οι χαρακτήρες είναι γραμμένοι πάνω στην πλάκα του δακτυλιδιού χωρίς να ξεχωρίζουν οι λέξεις. Σε αντιγραφή είναι οι εξής:

ΡΟΛΙΣΤΕΝΕΑΣΝ
ΕΡΕΝΕΑΤΙΑ
ΤΕΑΝΗΣΚΟΑ     
ΡΑΖΕΑΔΟΜ
ΕΑΝΤΙΛΕΖΥ
ΠΤΑΜΙΗΕ
ΡΑΖ
ΗΛΤΑ
Ο φιλόλογος Κοσμάς Αποστολίδης από τη Φιλιππούπολη είχε υποστηρίξει ότι η επιγραφή είναι γραμμένη στην ελληνική γλώσσα και ο Κωνσταντίνος Κουρτίδης είχε διατυπώσει τη γνώμη ότι είναι προφανής ο προφορικός και προαιολικός, δηλαδή ο θρακικός,   χαρακτήρας της επιγραφής.   
Πάντως πρέπει να σημειωθεί ότι την εποχή που γράφτηκε η επιγραφή οι Θράκες γνώριζαν την ελληνική γλώσσα την οποία μιλούσαν με ιδιαίτερους ιδιωματισμούς.
Η ανακοίνωση του κ. Σπυρίδη αναμένεται να προκαλέσει εντύπωση στο συνέδριο και η ακρόαση της αρχαίας παρτιτούρας με το βιολοντσέλο του Γιώργου Μανώλα θα δώσει την πρώτη αυθεντική και πλήρη αρχαία μελωδία που διατηρεί το ίδιο χρώμα εδώ και 2.400 χρόνια.


A Classic Greek Key Pattern


ANCIENT Scores ON A RINGReportage: CHRIST ZAFEIRIS
THESSALONIKI, 27.
Our correspondent.SOLE world music record intact in ancient melody notation using only voice characters, found in 1912 in Thrace, a Greek scientist decoded and presented music tomorrow night at the Ceremonial Hall of the University of Thessaloniki in the First Balkan Conference physics ends tomorrow (Saturday).The musical interpretation of the inscription on the ring, found in the tomb of the 5th century, today Bulgarian villageEzerovo, near Plovdiv, did assistant professor of acoustics and physics of music at the University of Thessaloniki, Mr. Charalambos Spyridis and will announce tomorrow at the Balkan Conference on Physics.Mr. Spyridon who has studied ancient Greek and Byzantine music, argues that the text with 61 characters overall melody is written in musical notation of the ancient Greeks and Greek letters, not merely Greek inscription as far claimed many archaeologists and linguists."I said" new "Mr. Spyridon, that the inscription on the ring of Ezerovo is a Thracian melody, perhaps a hymn, and is written with symbols of vocal music. With the use of a computer with the help of musical tables of Alypius (4th century AD) did decode Ionic musical symbols, which are all vocal notes in today's music notation.


 


The ring Ezerovo with music score of5th . Ch. aionaThe development of the melody is good music and musicology, and aesthetically acceptable. Probably the rhythm of the melody is six-eighths. The same rate, stated Mr. Spyridon, has everything most sacred dance of Thracians, the "Zonaradikos." And this is no coincidence. It was, he said Spyridis that the three lines of melody owned yperionio (or yperiastio) mode and the remaining lines in yperaiolio way ... ".The ring with the score of the Thracian hymn, located in the archaeological museum of Sofia, was found during excavations of the tomb Ezerovo along with other ancient gems, and has caused great interest of comparative linguistics, relying on the vocabulary words known Indo-European languages.The characters are written on the plate of the ring undistinguishable words. DNA replication are:ΡΟΛΙΣΤΕΝΕΑΣΝ
ΕΡΕΝΕΑΤΙΑ
ΤΕΑΝΗΣΚΟΑ
ΡΑΖΕΑΔΟΜ
ΕΑΝΤΙΛΕΖΥ
ΠΤΑΜΙΗΕ
ΡΑΖ
ΗΛΤΑ

The philologist Kosmas Apostolidis from Plovdiv had argued that the inscription is written in Greek and Constantine Kourtidis had expressed the opinion that it is obvious the spoken and proaiolikos, ie Thracian, character of the inscription.However, it should be noted that at the time it was written the inscription Thracians knew the Greek language spoken by specific idioms.The announcement of Mr. Spyridon expected to make an impression at the conference and the hearing of ancient score with cello George Manolas will give the first authentic and complete ancient melody that keeps the same color for 2,400 years.