θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Friday, December 16, 2011

Πορεία προς τόν Θάνατον
Μία δραματική είκών άπό τόν έκτοπισμόν. Απάγονται οι άνδρες προς το έσωτερικόν και τόν θάνατον, με ένα δέμα είς το χέρι, το όποιον θα τους πάρουν μόλις θα κάμουν ένα βήμα.('Από τό βιβλίον του προξένου Χόρτων)


Είς τήν τρίτην είναι μία ατελεύτητος φάλαγξ άπαγομένων είς γυμνήν έκτασιν. Κύριος οίδε πόσοι εγύρισαν είς τήν Ελλάδα από τήν φάλαγγα αυτήν και άπό τάς άλλας...


« Όταν ήμουν, ιστορεί ό Χόρτων, είς τήν Ούάσινγκτων κατά τό 1922 και τό 1923, έβλεπα συχνά τήν ίατρόν Έσθήρ Λαβτζόϋ, πασίγνωστον , είς τήν Νέαν Υόρκην. 'Η ιατρός αύτη είχε φθάσει είς τήν Σμύρνην, ενώ οί πρόσφυγες ήσαν ακόμη είς τήν προκυμαίαν και συνεχίζετο ή έκκένωσις της πόλεως άπό τόν έλληνικόν πληθυσμόν της. Ετέθη, αμέσως, επί τό έργον της παροχής ιατρικής βοηθείας είς τους άρρωστους και περισσότερον είς τάς επιτόκους. Μου περιέγραψε ζωηρότατα τήν καταλήστευσιν τών προσφύγων άπό τους τούρκους, στρατιώτας και πολίτας, είς τήν προκυμαίαν κατά τήν ώραν της επιβιβάσεως. Έν ω δε χρόνω οί άνδρες μας (ΣΗΜ. δηλαδή οί αμερικανοί) εβοηθούσαν τους ατυχείς αυτούς ανθρώπους να επιβιβασθούν, οί τούρκοι τους έκλωτσούσαν, τους έκχυπούσαν, άνδρας και γυναίκας και τους έψαχναν διά νά τους πάρουν τά χρήματα και αντικείμενα άξιας, πού ενδεχομένως είχαν.» Ή αμερικανίς ιατρός μού περιέγραψε, συνεχίζει ό Χόρτων, τήνάπαγωγήν των ανδρών, ώς ένα τών φρικωδέστερων εγκλημάτων, εξ όσων διεπράχθησαν εις την Σμύρνην και γενικώς την Μικράν Άσίαν.» Αύτοι έκέρδιζαν το ψωμί τών οικογενειών των και ή κατακράτησίς των άφηνε εις τα λεγόμενα «χριστιανικά εθνη» και προ παντός τάς Ήνωμένας Πολιτείας την φροντίδα της περιθάλψεως των.» Δέν χρειάζεται κάνεις πολλήν φαντασίαν διά νά Ίδη νοερώς, την σκηνήν, όπως μου περιεγράφη άπό την αμερικανίδα ίατρόν Λαβτζόϋ και άλλους. Τά παιδιά αγκάλιαζαν τα γόνατα τών πατέρων των, έκλιπαρούντα τον οίκτον και αι γυναίκες τους άνδρας των εις τελευταίον άπελπιν άσπασμόν. Άλλα δεν χρειάζεται τόση φαντασία διά νά Ίδη κανείς νοερώς, τόν τρόπον πού άπεχωρίζοντο τά ανδρόγυνα και άπεσπώντο οι σύζυγοι άπό τάς συζύγους.» Ή τελευταία αύτη σκηνή εις την προκυμαίαν της Σμύρνης αποκαλύπτει τό όλον διαβολικόν και μεθοδικώς έφαρμοσθέν, σχέδιον τών τούρκων. Εις τους στρατιώτας επετράπη νά κορεσουν την αιμοδιψίαν των και τά ληστρικά και βρωμερά των ένστικτα, πρώτον επί τών αρμενίων. Έσφαζαν και έκαιαν αυτούς και -ήσαν ελεύθεροι νά συμπεριφερθούν όπως ήθελαν προς τάς γυναίκας των. Άλλα διά τους έλληνας προς τους οποίους έτρεφαν βαθύτερον μίσος επεφύλαξαν βραδύτερον θάνατον. Οι ελάχιστοι πού επέστρεψαν ιστορούν τρομακτικά πράγματα. Πολλοί φονεύθηκαν όμαδικώς. Όλοι άφήνοντο νηστικοί και χιλιάδες άπέθανον άπό ασθενείας, κούρασιν και κακουχίας. Αυθεντικοί εκθέσεις αμερικανών Κοινωνικών Εργατών αναφέρουν την διάσωσίν μικρών ομάδων εις τό έσωτερικόν, πού όταν εξεκίνησαν απετελούντο από χιλιάδας (105).


Τρία ήσαν τά μέσα μέ τά οποία ήδύνατο νά φύγη κανείς άπό τήν Σμύρνην. Πρώτον, ώς ξένος υπήκοος ή προστατευόμενος, διότι όταν ένετάθησαν αί βιαιοπραγίαι εναντίον των ξένων υπηκόων και προστατευομένων, οί ξένοι πρόξενοι και ναύαρχοι έλαβαν μέτρα προστασίας των άπομακρύναντες αυτούς διά πλοίων είς τά ελληνικά νησιά, ή συγκεντρώνοντες αυτούς είς ώρισμένα κτίρια, τελούντα ύπό τήν φρούρησιν αγημάτων των, μέχρις ότου απομακρυνθούν. Δεύτερον, διά των πλοίων τά όποια έναύλωναν οί αμερικανοί διά τους ίδίους των υπηκόους, όσους είχαν ακόμη απομείνει, διότι είχαν ήδη μεταφέρει πολλούς διά πολεμικών είς τόν Πειραιά και τά νησιά και τρίτον, διά τών έπιτάκτων πλοίων, τά όποια έστειλεν ή Ελλάς. Οί πρώτοι έφευγαν άπό τήν προκυμαίαν. Οί περισσότεροι όμως έφευγαν άπό τήν Πούνταν διά τών έπιτάκτων, διότι και είσιτήριον είς τά πλοία της γραμμής νά είχε κανείς εξασφαλίσει, πάλιν ήτο άμφίβολον άν θά ημπορούσε νά εύρη θέσιν. Κατηθήνοντο προς τήν προβλήτα της Πούντας και εκεί έγράφετο τό δράμα τού αποχωρισμού πού περιεγράφη ανωτέρω και ακόμη έγράφοντο πολλά άλλα δράματα, τήν ώρα ν κατά τήν οποίαν οί άναχωρούντες έφαντάζοντο ότι Έφθασε τό τέλος τών δεινών των. Διότι τήν ώραν εκείνην ένας τούρκος στρατιώτης ή αστυνομικός άπέσπα τόν πατέρα ή σύζυγον και τίποτε δέν ήτο ίκανόν ν' άποτρέψη τήν τραγωδίαν. Χριστιανοί ναύται παρηκολούθουν απαθείς, μειδιώντες και ειρωνικοί. Καπου-κάπου προέτρεπαν τους ήδη απογυμνωμένους νά δώσουν χρήματα διά νά σωθούν.


______________

105) Προς τόν συγγραφέα άπηυθύνθη ή κατωτέρω επιστολή: «Άνεφέρατε προχθές είς τήν σειράν τών δημοσιευμάτων σας διά τήν καταστροφήν της Σμύρνης ποία ήτο ή δράσις, κατά τάς τρομεράς έκείνας ημέρας, μιας υπέροχου άμερικανίδος, της Έσθήρ Λαβτζόϋ.» Ή έν λόγω άμερικανίς δέν ήρκέσθη μόνον, είς όσα Ιστορεί ό αμερικανός πρόξενος Χόρτων, αλλά ή Ιδία και έν συνεχεία ελθούσα είς Ελλάδα έπί κεφαλής τών Νοσοκομείων αμερικανίδων κυριών, προσέφερεν ανεκτίμητους υπηρεσίας είς τόν έν εξαθλιώσει καταφθάνοντα μικρασιατικόν πληθυσμόν.»Τήν δράσιν της έν λόγω κυρίας, έν Σμύρνη και έν Ελλάδι, καθώς και τήν όλην βοήθειαν τήν οποίαν προσέφερον αι είς Ελλάδα προσελθούσαι και άλλαι αμερικάνικαι αποστολές (αμερικανικός Ερυθρός Σταυρός, Περίθαλψις Εγγύς Ανατολής), περιέγραψα είς είδικόν τεύχος εκδοθέν δαπάναις μου καί, επί πλέον, τήν έξαίρετικήν αμερικανίδα έπρότεινα ίνα της άπονεμηθή, διά τάς έξοχους καί έν πλήρει κινδύνω υπηρεσίας της (όταν άντιμετώπισεν έν Σμύρνη τήν βάρβαρον θηριωδίαν τών αγρίων τουρκικών στιφών) ό Πολεμικός Σταυρός καθώς καί τό μετάλλιον της Στρατιωτικής Αξίας.»Πράγματι δέ ή απονομή αύτη έγένετο έν έπισήμω τελετή παρά της τότε ελληνικής κυβερνήσεως». Μετά πάσης τιμής ΤΑΣΟΣ Ι. ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ πρώην Σύνδεσμος ελληνικής Κυβερνήσεως και τών έν Ελλάδι αμερικανικών αποστολών