θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, November 26, 2011

Νικηφόρος. O ευνούχος παπάς που παρίστανε τον Βυζαντινό Στρατηγό .Οι ολέθριες συνέπειες της ευνοιοκρατίας στο διεφθαρμένο Βυζάντιο.

Νικηφόρος.
Στρατηγός Βυζαντινός.
Ευνούχος ων και ιερεύς έν Κωνσταντινουπόλει, απέβαλε την Ίερωσύνην επί Κωνσταντίνου Θ' του Μονομάχου (1042—1055) και προσελήφθη υπό τούτου ως θεράπων έν τή βασιλική αυλή, τω δε 1048, ότε έστασίασεν ο Άραψ άρχων του έν Αρμενία Τιβίου Απλησφάρης, υποτελής τή αυτοκρατορία, προεχειρίσθη στρατηγός και απεστάλη έπι κεφαλής ισχυρού στρατού κατά του στασιαστού «ουκ επειδή δραστήριος ήν και ενεργός τά πολεμικά, γράφει ό σύγχρονος χρονογράφος Γεώργιος Κεδρηνός, αλλ’ επειδή εύνοιαν έτήρει τω βασιλεί». Ό Απλησφάρης, άμ' ώς έπληροφορήθη την προσέγγισιν του βυζαντινού στρατού, έσπευσε νά δήλωση αμαχητί υποταγήν εις τόν βασιλέα και ούτως ό αυτοσχέδιος στρατηγός Νικηφόρος επέστρεψε νικητής είς Κωνσταντινούπολιν, έκ τούτου δ' ενθαρρυνθείς ό Βασιλεύς Κωνσταντίνος έπεμψεν αυτόν κατά τό έπιόν έτος εναντίον των έν Βουλγαρία (ούση τότε επαρχία του Βυζαντίου) στασιοσάντων Πατζινάκων. Ύπό τάς διαταγάς αυτού ετάχθησαν ισχυραί δυνάμεις μετά στρατηγών πεπειραμένων, οίοι ό Κατακαλών Κεκαυμένος, δ Έρβίβιος Φραγκόπουλος κ. λ., τους όποιους ό βασιλεύς διέταξε «συνείναι τω Νικηφόρω) και τής αυτού γνώμης εύχεσθαι και τοις εκείνου προστάγμασι και θελήμασιν έπεσθαι».Ό Νικηφόρος, άναλαβών τήν άρχιστρατηγίαν, διήλθε τόν Αίμον διά της λεγομένης Σιδηράς πύλης και έστρατοπέδευσεν εις θέσιν Διακενέ, πλησίον τών λεγομένων Εκατόν βουνών, μελετών νά βάδιση τήν έπομένην κατά τών εγγύς εστρατοπεδευμένων Πατζινάκων. Ό Κεκαυμένος, αντιληφθείς ότι ούτοι ήσαν ατάκτως τήδε κάκείσε διεσπαρμένοι, προέτρεψε τόν Νικηφόρον νά έπιτεθή αμέσως εναντίον των. Αλλ’ ούτος απέρριψε τήν γνώμην του έμπειροπολέμου εκείνου στρατηγού και σκαιώς απέπεμψεν αυτόν. Τήν έπομένην οι Πατζινάκαι συνταχθέντες έπετέθησαν ορμητικοί κατά τών Βυζαντινών, και τότε ό Νικηφόρος έστρεψεν αμέσως τά νώτα, δούς ούτω τό σύνθημα της γενικής φυγής. Μόνος ό Κεκαυμένος παρέμεινεν επί του πεδίου γενναίως μαχόμενος μετά τών περί αυτόν, μέχρις ου πάντες έπεσαν ή τετραυματισμένοι ήχμαλωτίσθησαν.

Εκτοτε δεν γίνεται πλέον λόγος περί του Νικηφόρου.
Ν. ΚΛΣ