θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Thursday, November 03, 2011

Η διαφορά μεταξύ Επικούρειων και Περιπατητικών
Είναι προφανές ότι μετά τον θάνατον τού Αριστοτέλους, οι διάδοχοι του αρχής γενομένης από τού Στράτωνος, εκδηλώνουν την τάσιν νά φέρουν είς πλησίασιν την φιλοσοφίαν των προς τάς διδασκαλίας του Δημοκρίτου. Ή αύτη τάσις παρατηρείται και εις την φιλοσοφίαν τού Επικούρου, ό όποιος οπισθοχωρεί επίσης προς την άτομικην θεωρίαν.
Ή διαφορά όμως μεταξύ Επικούρειων και Περιπατητικών είναι η ακόλουθος: Οι Επικούρειοι εφρόντισαν νά εμφανίσουν απλώς μίαν ολοκληρωμένων κοσμοθεωρίαν, -προωρισμένην νά παράσχη την γαλήνην τής αταραξίας είς τάς κουρασμένος γενεάς τής εποχής των. Τείνουν, προς ένα αβαθή και άχρωμαν διαφωτισμόν, εξαπλώνουν τάς αντιλήψεις των έπί ευρύτατου κύκλου οπαδών, ουδέν όμως συνεισφέρουν διά την ανάπτυξιν τών επιστημών.
Oι Περιπατητικοί δεν επιδρούν έπί μεγάλου όριθμού οπαδών, συνεισφέρουν δμως άξιολογωτάτην συμβολήν διά την άνάπτυξιν τών επιστημών. Ό μέγας αστρονόμος τής αρχαιότητος Άρίσταρχος ό Σάμιος, όστις άνεκάλυψε το ήλιοκεντρικόν σύστημα πολλούς αιώνας πρό τού Κοπερνίκου, υπήρξε μαθητής τού Στράτωνος. Και ό Αρχιμήδης υπέστη την επίδρασαν τού Στράτωνος διά του Άριστάρχου. Ό δε Ερατοσθένης είχε συντάξει περιληπτικην έκθεσιν τών είς την γεωδαισίαν αναφερομένων ερευνών τού Στράτωνος. Την έπίδρασίν του υπέστησαν επίσης ό μηχανικός Κτησίβιος καί ο ιατρός Ερασίστρατος. Οί περιπατητικοί φιλόσοφοι διετήρησαν πάντοτε την ύπό του διδασκάλου των ιδρυθείσαν επιστημονικήν παράδοσιν καί υπήρξαν σπουδαιότατοι διά την άνάπτυξιν τών έν Αλεξάνδρεια επιστημονικών ερευνών συντελεσταί.