θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Tuesday, September 27, 2011

Θέλεις να γίνεις άρχοντας; Οι πρϋποθέσεις στην ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ Αθήνα.

ΠΕΡΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΝΝΕΑ ΑΡΧΟΝΤΩΝ.

Αρθ. 100. Οί εννέα Άρχοντες εξεταζόμενοι ώφειλον ν' αποκρίνωνται εις τάς ακολούθους ερωτήσεις.
Α) Έάν είναι γεννημένοι από πατέρα και μητέρα πολίτας Αθηναίους και από ποίον δήμον. Έάν κατάγωνται από τον πατρώον Απόλλωνα ή τον Έρκείον Δία. (1)
Τις είναι ο πατήρ σου;

ποίους μάρτυρας φερεις;
είναι, ούτοι συγγενείς έκ πατρός σου;
είναι της αύτης Φρατρίας;
κατάγονται από τον πατρώον Απόλλωνα η τον Έρκείον Δία;
είναι τελος δημόται του αύτου δήμου, εκείνοι οίτινες σας ονόμασαν Άρχοντας και έρχονται να σας τιμήσουν με τάς ψήφους των.
Τις είναι η Μητηρ σας;
Τίνες οι μάρτυρες σας;
είναι ούτοι της αυτής Φρατρίας και του αυτού δήμου;
Τιμάτε τους γονείς σας;
Επολεμήσατε υπέρ της πατρίδος σας;
Πληρόνετε τους προσδιορισμένους φόρους ;
Έχετε ελάττωμα τι φυσικόν;

(1) Πατρώος και Έρκείος επίθετα των θεών Απόλλωνος και Διός.


ΑΡΧΑΙΟΝ ΚΕΙΜΕΝΟΝ
ΑΝΑΚΡΙΣΙΣ ΤΩΝ ΕΝΝΕΑ ΑΡΧΟΝΤΩΝ. Αρθρο. 100.
Ει Αθηναίοι εισίν εκατέρωθεν, και των δήμων πόθεν και ει Απόλλων εστίν αύτοις πατρώος, και Ζευς Έρκείος.Ω άνθρωπε, τις ην σοι πατήρ; Έμοί ό δείνα. Οικείοι τινές είναι μαρτυρούσιναύτώ; Πάνυ γε πρώτον μεν γε οι δείνα, ανεψιοί είτα οι δείνα ανεψιαδούς. Είτα οι δείνα, οις ηρία ταύτα είτα Φράτορες, είτα Απόλλωνος πατρώου και Διός Έρκείου γενηται είτα οι Δημόται πολλάκις αύτον δεδοκιμάσθαι και άρχάς αρξαι, και αυτού διεψηφισμένοι φαίνονται.Ω άνθρωπε, τις ήν σοι μητηρ; εμοί η δείνα.Οικείοι τίνες είναι μαρτυρούσιν αυτή; πάνυ γε, πρώτον μεν γε οι δείνα ανεψιοί, είτα οι δείνα ανεψιαδούς, είτα οι Φράτορες των οικείων αυτής και Δημόται.Ει τους γονέας ευ ποιούσι. Ει έστρατεύοντο υπέρ της πατρίδος. Ει το τίμημα εστίν αύτοίς. Ει αφελείς.Μία άπό τάς πρώτας αρχάς των Αθηνών ήτο αυτή η τών εννέα Άρχόντων εκλεγόμενη δια κλήρου. Πριν αναλάβουν τα καθήκοντα των ώφειλον να καθυποβληθώσιν εις δύο εξετάσεις, εκ των οποίων η μία ωνομάζετό Ανάκρισις και εγινετο ενώπιον της Βουλής, η δε άλλη Δοκιμασία ενώπιον των Ήλιαστών. Η Βουλή ώφείλε να πληροφορηθή πρώτον. Εάν οι προγονοί των πρό τριών γενεών άπελάμβανον τα δικαιώματα του πολίτου δεύτερον εις ποίαν φυλήν άνηκον, τρίτον εάν κατήγοντο άπο τον Πατρώον Απόλλωνα η τον Ερκείον Δια• τέταρτον εάν εκπληρούσαν τα συγγενικά των καθήκοντα πέμπτον, εάν έξεστράτευσαν υπέρ της πατρίδος των έκτον, εάν επλήρωναν τους προσδιωρισμένους φορους και έβδομον, εάν είχον φυσικόν τι ελάττωμα.Οί εννέα Άρχοντες έκτος τών πολιτικών ενασχολήσεων των είχον προσέτι και πρωτόδικον δικαστικην δικαιοδοσίαν. Πριν αναδεχθώσι τά καθήκοντα των ώρκίζοντο ότι θέλουν διατηρεί τους νόμους, θέλουν απονέμει δικαιοσύνην, δεν θέλουν δεχθη δώρα εις το εναντίον ν’ αφιερόνουν άνδριάντα χρυσούν ίσου βάρους μέ τον εαυτόν των.