θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, July 02, 2011

Σαντάνσκι.

Melnik 20.04.2008
Σαντάνσκι.
Βουλγαρος επαναστάτης, γεννηθείς στο Τίκφες της σερβικής Μακεδονίας και δολοφονηθείς το 1912. Νεώτατος συνεμείχθη εις την αύτονομιστικήν μακεδονικήν κίνησιν και εγένετο μέλος, κατόπιν δε είς τών ηγετών, της «Εσωτερικής Μακεδόνικης Επαναστατικής Όργανώσεως». Μετά την άποτυχίαν της βουλγαρικής επαναστάσεως της 20 Ιουλίου 1903, ην είχεν οργανώσει ή Ε. Μ. Ε. Ο., ό Σαντάνσκι υπήρξεν ό μόνος σωθείς εκ τών ηγετών της και περιήλθεν εις ρήξιν προς τους ήγέτας της υπό του Φερδινάνδου ιδρυθείσης «Εξωτερικής Μακεδόνικης Επαναστατικής Όργανώσεως» και ύπεκίνησε τον Θ. Πανίτσα να δολοφονήσει τους ήγέτας αυτής Μπορίς Σαράφωφ και Ι. Γκαρβάνωρ (1907). Όταν έπεκράτησαν οι Νεότουρκοι (1908), ό Σαντάνσκι, επί τή έλπίδι ευνοϊκής λύσεως του μακεδονικού ζητήματος, κατετάγη ως βοεβόδας μετά ομάδος άλλων όπαδων του εις τόν νεοτουρκικόν στρατον. Κατά τόν Βαλκανοτουρκικόν πόλεμον του 1912, ο Σαντάνσκι, συνεπής εις το δόγμα «ή Μακεδονία δια τους Μακεδόνας», ύπεστήριξεν δη έπρεπε ν' αποσυρθούν τάχιστα εκ Μακεδονίας και τά ελληνικά και τα βουλγαρικά στρατεύματα και να αφεθούν οι Μακεδόνες ελεύθεροι όπως διαχειρισθούν τά του οίκου των. Ή στάσις του αύτη, αντίθετος προς τις εθνικές βλέψεις της πατρίδος του, έπροκάλεσε τήν δολοφονίαν του υπό του Τ. Άλεξανδρώφ. Θ. Π.