θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Sunday, May 22, 2011

«Τὸ λιοντάρι μὲ ἀνθρώπινη φωνὴ μίλησε γιὰ τὸ Χριστό»!
«Τὸ λιοντάρι μὲ ἀνθρώπινη φωνὴ μίλησε γιὰ τὸ Χριστό»!


∆ΑΥΛΟΣ/283, Σεπτέμβριος 2005


Ἀξιότιμε κ. Λάμπρου,
Θὰ μεταφέρω ἀπὸ ἕνα βιβλίο, ποὺ πρόσφατα διάβασα, ἕνα τυχαῖο «θαῦμα», ποὺ ἀφορᾷ σὲ δύο ἁγίους, τὸν μοναχὸ Ζώσιμο καὶ τὸν Ἀθανάσιο Κεμενταρήσιο, ποὺ ἑορτάζονται στὶς 4 Ἰανουαρίου. Νὰ διευκρινίσω ὅτι τὸ βιβλίο εἶναι ἔκδοση τῆς Ἀποστολικῆς ∆ιακονίας καὶ φέρει τὸν τίτλο «Συναξαριστὴς μηνὸς Ἰανουαρίου Νο 1 - Μὲ τοὺς ἁγίους μας». Ὑπάρχουν συνολικὰ 12 συναξαριστές (!), ἕνας γιὰ κάθε μῆνα καὶ ἀναφέρουν τὴ ζωή, τὸ ἔργο, τὰ μαρτύρια καὶ τὸν θάνατο ὅλων τῶν «ἁγίων» ποὺ ἑορτάζει ἡ ἰουδαιοχριστιανικὴ παράδοση:

«Μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Ζωσίμου Μοναχοῦ καὶ Ἀθανασίου Κομενταρησίου.
» Ὁ ἅγιος Ζώσιμος ἔζησε στὴν Κιλικία καὶ κατοικοῦσε στὴν ἔρημο μαζὶ μὲ τὰ ἄγρια θηρία. Ἐκεῖ τὸν ἀναζήτησαν οἱ εἰδωλολάτρες, τὸν ἔπιασαν καὶ τὸν ὡδήγησαν στὸν ἄρχοντα ∆ομετιανό. Ὁ Ζώσιμος ὡμολόγησε μὲ παρ ρησία μπροστὰ στὸν ἄρχοντα τὴν πίστη του στὸν Ἰησοῦ Χριστό. Ὁ ἄρχοντας τότε διέτα ξε νὰ ὑποβάλουν τὸν ἅγιο σὲ φοβερὰ βασανι στήρια. Τοῦ ἔκαψαν λοιπὸν τὰ αὐτιὰ μὲ πυρα κτωμένα σίδερα, τὸν ἔρριξαν μέσα σὲ καζάνι γεμάτο βόρβορο ποὺ κόχλαζε καὶ τελικὰ τὸν κρέμασαν μὲ τὸ κεφάλι πρὸς τὰ κάτω. Κατὰ τρόπο ὅμως θαυμαστὸ διασώθηκε ἡ ζωή του ἀπὸ ὅλα αὐτὰ τὰ βασανιστήρια. Ἡ μανία ὅ μως τῶν εἰδωλολατρῶν δὲν σταμάτησε ἐδῶ· ἔρριξαν τὸν ἅγιο στὴν ἀρέννα τοῦ θεάτρου νὰ τὸν κατασπαράξουν τὰ πεινασμένα ἄγρια θηρία. Ἐκεῖ ὅμως ἐμφανίστηκε ἕνα λιοντάρι καὶ μὲ ἀνθρώπινη φωνὴ μίλησε γιὰ τὸ Χριστό.

Τὸ θαυμαστὸ αὐτὸ γεγονὸς εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα νὰ προσελκυστῇ στὴ χριστιανικὴ πίστη ο Κομενταρήσιος Ἀθανάσιος. Ἀλλὰ καὶ ὁ τύραννος ὕστερα ἀπὸ τὸ γεγονὸς αὐτὸ ἄφησε ἐλεύθερο τὸν Ζώσιμο. Ὁ ἅγιος μετὰ τὴν ἀπελευθέρωσή του πῆγε στὰ ὄρη, ὅπου καὶ διέμενε. Μαζί του πῆγε καὶ ὁ Ἀθανάσιος, τὸν ὁποῖο καὶ κατήχησε στὴ χριστιανικὴ πίστη καὶ στὴ συνέχεια τὸν βάπτισε.
Ἐκεῖ, στὸν ἔρημο τόπο, ποὺ ἦταν οἱ δύο ἅγιοι, μιὰ πέτρα σχίστηκε ξαφνικὰ σὲ δύο μέρη. Οἱ ἅγιοι ἀμέσως μπῆκαν κάτω ἀπὸ τὴν πέτρα, ὅπου καὶ παρέδωσαν τὶς ψυχές τους στὸν Κύριο.»

Τὰ σχόλια εἶναι περιττά, μόνο, πρὶν κλείσω, θὰ ἤθελα νὰ ἀφιερώσω στοὺς δύο αὐτοὺς ἁγίoυς τὸ τραγούδι ποὺ τραγούδησε ἡ Μαρινέλα: «Ἄνοιξε, πέτραααα!..»

Μὲ ἐκτίμηση στη ὁ Παναγ. Ἰατροῦ
Θεσσαλονίκη