θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Friday, April 15, 2011

Eκδήλωσίς τιμής και μνήμης των όκτακαίδεκα χιλιάδων (18.000) Έθνομαρτύρων Θεσσαλονικέων
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΛΥΜΠΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

«Ο ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ»

Έδρα: Θεσσαλονίκη.-www.ellanikos.gr.-

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΣ ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

Άρ. πρωτ.:18/2011

Διά της παρούσης γνωστοποιείται πρός τους φίλους της Πατρογονικής μας Θρησκευτικότητος ότι την Ήλιοδίτην («Κυριακήν») 17 Άρτεμισίου (Άπριλίου) 2011 μ.Ά.Τ. μέλλει να τελεσθή ή κατ΄ έτος διοργανουμένη άπό τον Σύλλογόν μας είς την Πλατείαν Ίπποδρομίου (Ναυαρίνου) Θεσσαλονίκης και ώραν 11.00 π.μ. έκδήλωσίς μας τιμής και μνήμης των όκτακαίδεκα χιλιάδων (18.000) Έθνομαρτύρων Θεσσαλονικέων, οί όποίοι έσφαγιάσθησαν άπό τά μίσθαρνα όργανα των τά φαιά φορούντων την 11ην Άπριλίου 392 μ.Ά.Τ., έπειδή δεν άπεδέχθησαν να καταστούν άπό Έλευθέρων Έλλήνων δούλοι του θεού της έρήμου και της έρημώσεως και ένέμειναν είς τά Πάτρια Όλυμπικά Θρησκευτικά μας Καταπιστεύματα.

Έν Θεσσαλονίκη τη 6η Άρτεμισίου(Άπριλίου) 2011 μ.Ά.Τ.

ΔΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

ΤΟΥ Ε.Θ.Ο.Σ. «Ο ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ»

Βασίλειος Πελασγός-Γούσιος