θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Monday, April 25, 2011

«Εἰδικὴ Ἐπιτροπὴ Μελέτης Ἀρχαιολατρίας»!


«Εἰδικὴ Ἐπιτροπὴ Μελέτης Ἀρχαιολατρίας»!


Κύριε διευθυντά,

Τὸ φυλλάδιο ποὺ σᾶς συνάπτω περιέχει τὴν ἐπίσημη θέση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὡς πρὸς τὴν Ἀρχαία Θρησκεία, τὸν Ἑλληνικὸ Πολιτισμὸ καθὼς καὶ τὴν προσπάθεια πνευματικῆς ἀφυπνίσεως τῶν Ἑλλήνων καὶ τὴν ἀποκατάσταση τῆς ἱστο­ρικῆς ἀλήθειας, ποὺ συντελοῦνται τὰ 23 τελευταῖα χρόνια. Ὁ πλήρης τίτλος τοῦ φυλλαδίου εἶναι «Ἡ προσπάθεια ἀναβιώσεως τῆς εἰδωλολα­τρίας», ἐπίσημος ἐκδότης εἶναι ἡ «Εἰδικὴ Ἐπιτροπὴ Μελέτης Ἀρχαιολατρίας-Νεοειδωλολατρίας» καὶ ἡ ἔκδοση ἔγινε «Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου τῆς Ἀποστολικῆς ∆ιακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλά­δος», ὅπως ρητῶς ἀναγράφεται στὸ φυλλάδιο. Τίτ­λοι τῶν κεφαλαίων τοῦ φυλλαδίου εἶναι: «Ὁ ἑλλη­νικὸς νεοπαγανισμός», «Ἡ ποιμαντική τῆς Ἐκκλησίας μας ἀπέναντι στὴ νεοειδωλολατρία», «Σχέση νεοειδωλολατρίας καὶ Νέας Ἐποχῆς» κ.ἄ., ποὺ ἀπὸ μόνοι τους βοοῦν γιὰ τὸ μῖσος τῆς Ὀρθοδοξίας κατὰ τοῦ Ἑλληνισμοῦ ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ἀδίστακτη κατασυκοφάντηση τοῦ μεγαλύτερου πολιτισμοῦ ποὺ ἀνέδειξε ἡ ἀνθρωπότητα. Πρόκειται γιὰ θλιβερὸ μνημεῖο μισαλλοδοξίας καὶ συνειδητοῦ ἱστορικοῦ ψεύδους. Ἐπιλεκτικὴ χρήση ἀρχαί­ων πηγῶν καὶ ἐκμετάλλευση τῆς ἱστορικῆς ἄγνοι­ας τῶν ἀδαῶν πιστῶν ἀποτελοῦν τὴν βάση σύντα­ξης τοῦ φυλλαδίου.

Προφανῶς ὅσα ἀναφέρουν ἀποτελοῦν τὰ ἐπίση­μα ἐπιχειρήματά τους ἔναντι τῶν ἱστορικῶν γεγο­νότων, τοῦ καθαροῦ Ἑλληνικοῦ Λόγου καὶ τῆς ἀφύπνισης τῆς συνείδησης καὶ τῆς ψυχῆς τῶν Ἑλλή­νων. Πραγματικὰ εἶναι τόσο εὐτελῆ, ποὺ καθίσταν­ται ἀνάξια λόγου. Τὸ μόνο ποὺ θὰ μποροῦσε κα­νεὶς νὰ πῇ εἶναι: Πῶς οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ μὲ τόσο μῖσος κατὰ παντὸς Ἑλληνικοῦ στεγάζονται κάτω ἀπὸ τὸν λογότυπο «Ἐκκλησία... τῆς Ἑλλάδος»;Μὲ τιμὴ Μιχάλης Γ.