θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Friday, April 01, 2011

Βοΐδας: Ο προσευχόμενος παίς.

Πού βρίσκεται σήμερα το άγαλμα αυτό;

Βοΐδας. Γλύπτης εργαζόμενος επί χαλκού, υιός και μαθητής του Λυσίππου.

Είναι γνωστός ώς Βυζάντιος, άλλ' είναι μάλλον πιθανόν ότι μετέβη εις Βυζάντιον, όπου είργάσθη και διεμεινεν, έγινε δε και πολίτης. Περί αυτού αναφέρεται δη κατεσκεύασε «Προσευχόμενον παίδα», τον όποιον φαίνεται ότι έχομεν εις τό χαλκούν άγαλμα του μουσείου του Βερολίνου. Τούτο παριστάνει νέον παίδα όρθιον, μέ τόν ένα πόδα ελαφρώς καμπτόμενον και ύψώνοντα ολίγον τάς χείρας είς προσευχήν προς τόν ούρανόν ή προς θεόν τίνα. Κατά τίνα μεταγενεστέραν παράδοσιν εις τας άκτάς του Βοσπόρου υπήρχεν άγαλμα προσευχομένου παιδός εν τω ίερώ του Ούριου Διός, ίσως δε τούτο ήτο τό υπό του Βοΐδα κατασκευασθέν. Όπωσδήποτε τό άγαλμα του Βερολίνου δεικνύει, ότι ο δημιουργός αυτού έξηρτάτο από τήν τέχνην του Λυσίπου ραδινόν σώμα, πλαστικαί φυσικαί μορφαί, στάσις πλήρης έλαστικότητος χαρακτηρίζουν τό ώραίον τούτο έργον, του οποίου ή σύνθεσις έχει προς τούτοις τήν καθαρώς λυσίππειον άντίληψιν του χώρου, κινουμενον εντός αυτού καθ' όλας τας διευθύνσεις και μάλιστα εις βάθος και όχι μόνον επί ενός επιπέδου.