θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, November 27, 2010

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΩΣ ΜΕΣΟΝ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΒΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ - ΜΗΤΕΡΑΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΑΝΔΡΑ - ΠΑΤΕΡΑfather

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΩΣ ΜΕΣΟΝ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΒΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ - ΜΗΤΕΡΑΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΑΝΔΡΑ - ΠΑΤΕΡΑ

ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΣΤΕ

ή ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΑΥΤΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ:
.
ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ:

http://ermionh.blogspot.com/2010/05/blog-post_7980.html

.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ:

http://ermionh.blogspot.com/2010/05/greek-crisis-fear-that-it-may-reach.html


HELLHNΩN ΛΟΓΟΣ

Αριθμός φύλου 38Στοίχιση  στο  κέντρο

World Collapse Explained in Three Minutes

World Collapse Explained in Three Minutes

Δείτε το videoΝοητική προσέγγιση του Αρχιμήδη

[archimedes_673.jpg]

Νοητική προσέγγιση του Αρχιμήδη

N. Λυγερός

Αν το έργο του Αρχιμήδη είναι λιγότερο γνωστό, οφείλεται στην απουσία υλικού για τους φιλολόγους της κοινωνίας. Δεν έχουμε το ανάλογο σχήμα με τον Αριστοτέλη. Η μεγάλη διαφορά είναι ότι ο Αρχιμήδης ήταν πραγματικά πολυπράγμων με μια πολυδιάσταστη προσωπικότητα. Ήταν ο Σωκράτης των μαθηματικών, ενώ ο Αριστοτέλης ήταν ο Πρωταγόρας της επιστήμης. Η πραγματικότητα του πρώτου είναι ο κόσμος μας, ενώ ο κόσμος του δεύτερου δεν είναι η πραγματικότητά μας. Επιπλέον υπάρχει και μια άλλη μεγάλη διαφορά, η οποία δεν είναι θεωρητική αλλά πειραματική. Ο Αριστοτέλης δεν προβληματίζεται, δίνει λύσεις, ενώ ο Αρχιμήδης προβληματίζει τους πάντες με τις ανορθόδοξες λύσεις του. Η ανακάλυψη της προσέγγισης του κύκλου δεν έγινε από κανέναν άλλον εκτός από τον Αρχιμήδη, διότι εκεί που όλοι κοίταζαν τον κύκλο εκείνος έβλεπε τον αριθμό π. Ακόμα και για τους υπολογισμούς του με τα πολύγωνα 96 πλευρών, έκανε χρήση δύο κλασματικών προσεγγίσεων του αριθμού √3 δίχως να τις εξηγήσει πουθενά. Στην έρευνά του το νοητικό σχήμα είναι συμπαγές, δίχως επεξηγήσεις. Δεν δίνει όλες τις λεπτομέρειες. Επαρκεί ο οδηγός. Δεν προσπαθεί να πείσει τους άλλους, διότι λειτουργεί με την έννοια της απόδειξης. Κατά συνέπεια γιατί να δείξει. Όποιος είναι ικανός να τον ακολουθήσει, ας γίνει μαθητής του για να μάθει τη μεθοδολογία του. Μόνο με αυτόν τον τρόπο προσεγγίζει και τον απειροστικό λογισμό. Έχει μάλιστα ενδιαφέρον ότι δεν τον θεωρεί σε σχέση με τον διαφορικό λογισμό, δεν εξετάζει την έννοια της συνάρτησης παρά μόνο ως ίχνος μιας μηχανικής διαδικασίας. Λειτουργεί σε αυτό το πλαίσιο αποκλειστικά ως γεωμέτρης. Μελετά, γνωρίζοντας τα όριά του και γι’ αυτό το λόγο, ανακαλύπτει ισοδυναμίες με το πρόβλημα του τετραγωνισμού του κύκλου δίχως να πέσει στην παγίδα, όπως οι περισσότεροι, της επίλυσης. Επιπλέον αναδεικνύει μέσω της απόδειξής του και την αξία της σπείρας, που φέρει πλέον το όνομά του. Είναι ικανός να δει δομές καινούργιες εκεί που άλλοι δυσκολεύονταν με τον πεπερασμένο αριθμό των πλατονικών σχημάτων. Δεν κοιτάζει μόνο τα 5, αλλά βλέπει και τα 13. Όσον αφορά στη σφαίρα και στον κύλινδρο, είναι ο πρώτος που αναδεικνύει την απλότητα της σχέσης τους. Εξηγεί με αυτόν τον τρόπο τη συμβολή της θεωρίας σχέσεων στα ανώτερα μαθηματικά, πάνω στην οποία θα λειτουργήσει νοητικά και ο Καραθεοδωρή μέσω της θεωρίας των Somas. Πολύπλοκες οντότητες μπορούν να έχουν απλές σχέσεις και αυτές μέσω της απαγωγής μπορούν και να τις ορίσουν με αποτελεσματικότερο τρόπο. Κατάφερε να αναδείξει και τα στοιχεία της γραμμικότητας μέσα στη σφαίρα της κυκλικότητας. Αυτό το κατάφερε και με την εισαγωγή του βαρυκέντρου μέσω του χώρου τριών διαστάσεων, για να λύσει κομψά το πρόβλημα του ημιδίσκου. Χρειάστηκαν αιώνες για να κατανοήσει η ανθρωπότητα την αξία του έργου του, ακόμα και σε πιο τεχνικούς τομείς των μαθηματικών, όπως η συνδυαστική και μόνο η θεωρία της Non-standard ανάλυσης κατόρθωσε να επινοήσει δομικά την έννοια του απειροελάχιστου, η οποία είναι τόσο σημαντική στους διάφορους λογισμούς. Μπορεί η κοινωνία να τον συγκρίνει με τον Αριστοτέλη, λόγω της φιλολογίας, αλλά στην πραγματικότητα είναι ασύγκριτοι, όπως το αποδεικνύει και η δημιουργία του πολύσπατου. Θα χρειαστούν ακόμα πολλοί άνθρωποι και μια καθαρά νοητική προσέγγιση για να δούμε όλοι τη διαφορά που κάνει τη διαφορά, μέσω της σκέψης και όχι του λόγου.

Τά ορφικά μυστήριαΤά ορφικά μυστήρια δεν συνωδεύοντο πρός ώρισμένον κέντρον λατρείας. Κήρυκες περιπλανώμενοι άπό τόπου εις τόπον έτέλουν εν ίεροΐς οίκοις τά εαυτών μυστήρια, των οποίων μετείχον μόνον οί μύσται, οί λεγόμενοι όρφεοτελεσταί, άπαγορευομένης τής εισόδου εις τους βέβηλους ή λαούς. Βάσις των μυστηρίων τούτων είναι ή ορφική θεολογία, ήτις φέρει χαρακτήρα μυστικοπαθή και τήν οποίαν έξηυγένισεν ή πυθαγόρειος και η πλατωνική φιλοσοφία. Ή θεολογία αύτη ήσκησε πολλήν έπίδρασιν επί των διαφόρων μυστηρίων τής αρχαιότητος και ιδία επί των διονυσιακών. Τά τελευταία ταύτα αναφαίνονται εν Αθήναις κατά τόν Δ' π. Χ. αιώνα, ταχέως δέ διαδίδονται άνά τάς περί τήν Μεσόγειον χώρας. Ό νεόφυτος περιπλανώμενος εν τω σκότει έρραντίζετο διά πηλού και κατεκλίνετο επί του εδάφους, μέχρις ότου άνήγειρεν αυτόν ό δαδούχος, έκαθάριζεν αυτόν άπό του πηλού και μετέδιδεν εις τήν δάδα αυτού το φως έκ τής Ιδικής του δαδός. Του έργου τούτου ήρχετο διά του παραγγέλματος «έγειρε». Έπειτα προέτρεπε τόν μυούμενον να πλησίαση τω θεώ και να μετάσχει τής χαράς τών μακάρων. Ό Διόνυσος προσφωνείται ώς νυμφίος και ώς νέον φώς. Ή προς αυτόν ενώσις συντελείται υπό τοΰ νεοφύτου διά τής περί τόν κόλπον αυτού περιφοράς χρυσού όφεως, όστις συμβολίζει τόν θεόν, καλούμενον «ύποκόλπιον» ή «διά κόλπου θεόν». Διά τούτων και τών τοιούτων ό μύστης έξομοιούτο προς τον θεόν. «Θεός έγένου έξ ανθρώπων»

Πάτρα: Η τρομοκρατία αποκάλυψε το στρινγκ που έστειλε καλόγρια στον αγαπημένο της!Πάτρα: Η τρομοκρατία αποκάλυψε το στρινγκ που έστειλε καλόγρια στον αγαπημένο της!


Ούτε στα πιο τρελά της όνειρα δεν θα φανταζόταν η συγκεκριμένη καλόγρια από μοναστήρι της Αχαϊας ότι θα έπεφτε θύμα της τρομοκρατίας και μάλιστα με τον πιο παράδοξο τρόπο.

Η καλόγρια έστειλε ένα ''καυτό'' δέμα στον σύντροφό της ο οποίος είναι φαντάρος. Τι; Το string της! Ωστόσο μετά τα δέματα - βόμβες είχε δοθεί εντολή από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας να ανοιχτούν όλα τα δέματα που βρίσκονταν στα ΕΛΤΑ ή στις ιδιωτικές ταχυδρομικές εταιρείες, παρουσία των παραληπτών ή αποστολέων τους.

Οι υπεύθυνοι των εταιρειών άρχισαν να ειδοποιούν παραλήπτες για να ανοιχθούν τα δέματα που θεωρήθηκαν ύποπτα!
Αφορμή τα όσα συνέβησαν στο Παγκράτι με τους νεαρούς τρομοκράτες. Σε ταχυδρομικό γραφείο στην Πάτρα εντοπίστηκε ένα δέμα με αποστολέα... μία μοναχή και παραλήπτη έναν στρατιώτη που υπηρετεί στην Αλεξανδρούπολη.

Επειδή τους φάνηκε περίεργο, αποφάσισαν να επικοινωνήσουν με το μοναστήρι και να καλέσουν τη μοναχή να ανοιχθεί ενώπιόν της το δέμα. Μόνο που η μοναχή δεν ανταποκρίθηκε κι έτσι από την Ασφάλεια δόθηκε εντολή να ανοιχθεί αμέσως και με μεγάλη προσοχή η συσκευασία! Τι συνέβη όταν το άνοιξαν;

Δεν πίστευαν στα μάτια τους τόσο οι αστυνομικοί που ήταν παρόντες όσο και οι υπάλληλοι της courier. Μέσα στο δέμα υπήρχε ένα «καυτό» string και μία «κολασμένη» επιστολή που μόνο καλόγρια δεν θα μπορούσε να την είχε συντάξει! Σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδας Kόσμος της Πάτρας, οι Πατρινοί που διάβασαν την επιστολή έκαναν τον σταυρό τους και έλεγαν ότι αυτά δεν ακούγονται ούτε σε ταινίες πορνό!

Όσο για την καλόγρια; Δεν εμφανίστηκε εκείνο το βράδυ, αλλά το πρωί της Τρίτης! Παρέλαβε το «ανοιχτό» δέμα και έγινε... καπνός!

Ελιέζερ Μπεν-Γεχούντα


Εντούτοις, η αναβίωση της Εβραϊκής ως μητρικής γλώσσας έχει την αφετηρία της στις προσπάθειες του Ελιέζερ Μπεν-Γεχούντα (1858-1922, אליעזר בן–יהודה). Ο Μπεν-Γεχούντα εντάχθηκε στο εβραϊκό εθνικιστικό κίνημα και το 1881 μετανάστευσε στη Γη του Ισραήλ (eretz yisra'el), που τότε αποτελούσε τμήμα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Παρακινούμενος από τα ιδανικά της ανανέωσης και της απόρριψης του τρόπου ζωής της Διασποράς (σε μικρά χωριά και κωμοπόλεις γνωστές ως shtetl, πληθ. shtetlakh[4]), o Μπεν-Γεχούντα έθεσε σκοπό να αναπτύξει τα μέσα για να καταστήσει τη γραπτή τελετουργική γλώσσα καθημερινή, ομιλουμένη γλώσσα.
Ωστόσο, το είδος της Εβραϊκής που επιδίωκε ακολουθούσε πρότυπα που είχαν αντικατασταθεί στην ανατολική Ευρώπη από διαφορετική γραμματική και ύφος, όπως φανερώνουν τα κείμενα του Αχάντ Χα-Αμ και άλλων. Οι οργανωτικές του προσπάθειες και η ανάμιξή του στην ίδρυση σχολείων και στη συγγραφή βιβλίων κατέστησαν τις ενέργειές του σχετικά με τη γλώσσα ένα σταδιακά ανερχόμενο κίνημα. Εντούτοις, μόνο μετά τη «Δεύτερη Επάνοδο» (aliyah, 1904-1914[5]) κατόρθωσε πραγματικά η Εβραϊκή γλώσσα να εδραιωθεί στην Οθωμανική Παλαιστίνη, όταν επιχειρήσεις με υψηλό επίπεδο οργάνωσης συστάθηκαν από νεότερες ομάδες μεταναστών. Όταν η υπό βρετανική εντολή Παλαιστίνη αναγνώρισε την Εβραϊκή ως μία από τις τρεις επίσημες γλώσσες της χώρας (1922, μαζί με την Αγγλική και την Αραβική), το νέο επίσημο καθεστώς συνέβαλε στη διάχυσή της. Μια νεοσύστατη γλώσσα με γνήσια σημιτικό λεξιλόγιο και σύστημα γραφής, αλλά συχνά ευρωπαϊκή ως προς τη σύνταξη και τη μορφή, επρόκειτο να λάβει τη θέση της μεταξύ των σύγχρονων γλωσσών των εθνών.
Ορισμένοι θεώρησαν ότι το έργο του Μπεν-Γεχούντα υπήρξε βλάσφημο (δεδομένου ότι η Εβραϊκή ήταν η ιερή γλώσσα της Τορά και, ως εκ τούτου, μερικοί πίστευαν ότι δεν θα έπρεπε να χρησιμοποιείται για να συζητούνται κοινά, καθημερινά ζητήματα), αλλά πολλοί αντιλήφθηκαν σύντομα την ανάγκη για κοινή γλώσσα μεταξύ των Εβραίων, οι οποίοι στις αρχές του 20ού αιώνα κατέφθαναν μαζικά στο Ισραήλ (προτού γίνει ανεξάρτητο κράτος) προερχόμενοι από διαφορετικές χώρες και μιλώντας διαφορετικές γλώσσες. Τότε ιδρύθηκε το «Συμβούλιο Εβραϊκής Γλώσσας», το οποίο αργότερα μετατράπηκε στην Ακαδημία για την Εβραϊκή γλώσσα, που υπάρχει μέχρι σήμερα. Αποτέλεσμα της εργασίας, τόσο της δικής του όσο και του Συμβουλίου, ήταν η έκδοση του λεξικού, που είναι γνωστό ως Το Πλήρες Λεξικό τής Αρχαίας και Σύγχρονης Εβραϊκής. Το έργο του Μπεν-Γεχούντα έπεσε σε γόνιμο έδαφος και στην αρχή του 20ού αιώνα η Εβραϊκή κέρδιζε ολοένα και περισσότερο έδαφος, για να καταστεί η κύρια γλώσσα του Εβραϊκού πληθυσμού στο οθωμανικό και, κατόπιν, υπό βρετανική εντολή Ισραήλ.Ιουδαίος λόγιος, γεννηθείς εν Λιθουανία τώ 1858 και αποθανών έν Παλαιστίνη τω 1923. Το πραγματικόν του όνομα ήτο Ελεάζαρ Λαζάροβιτς Έλιάνωφ. Έσπούδασεν έν Μόσχα και συνέλαβε την Ιδέαν ότι ήτο δυνατόν και συμφέρον, όπως οί απανταχού της γης Εβραίοι επανέλθουν εις την προγονικήν των γλώσσαν, την έβραϊκήν της Παλαιάς Διαθήκης. Φυματιών και πενύμενος, εγκατέλειπε τήν Ρωσίαν, διέτρεξε τήν Γερμανίαν και έγκατεστάθη έν Παρισίοις. Έπιδεινωθείσης όμως εκεί της καταστάσεως του, άνεχώρησε μετά της συζύγου του δια τήν Παλαιστίνην.

Ό εθνικιστικός και γλωσσικός ούτος ρωμαντισμός του, όστις τόν οδήγησε μέχρι τοιούτου βαθμού φανατισμού, ώστε και εις τάς καθ' ημέραν ομιλίας του να μή χρησιμοποιη άλλην γλώσσαν από τήν άρχαίαν εβραϊκήν, έπροκάλεσε τόν έμπαιγμόν, τήν περιφρόνησιν και τήν έγκατάλειψιν έκ μέρους τών όμοφύλων του, οΐτινες και τόν άνεθεμάτισαν ακόμη.

Έν τω μεταξύ ή πιστή σύντροφος της ζωής του απέθανεν έκ, οδύνης, τά δε τέκνα του έδοκίμασαν όδυνηρώς τάς συνεπείας τής οικονομικής ανέχειας αυτός όμως έξηκολούθει νά έπιμένη εις τήν ούτόπίαν του. Τό κήρυγμα του υιοθετήθη υπό του περίφημου σιωνιστή Θ. Χέρτζλ, όστις εύρισκεν ες αυτό το μόνον μέσον της γλωσσικής συνενώσης
των απανταχού της γης Εβραίων, οι όποιοι δια του σιωνιστικού κινήματος θα κατέφευγον εις Παλαιστίνην. Ό Μπέν - Γεχουντά άνεκηρύχθη υπό τών σιωνιστών εθνικός ήρως, ίδρυσε σχολεία, προσείλκυσε πολλούς μαθητάς και ενεφύσησε πνοήν ζωής εις την άρχαίαν εβραϊκήν. Το κίνημα τούτο της γλωσσικής επιστροφής εσχε σχετικήν τίνα έπιτυχίαν, έπεκταθέν τουλάχιστον εις τους εν Παλαιστίνη έγκατασταθέντας Εβραίους, οίτινες ομιλούν πλέον την γλώσσαν τών προγόνον των. Ό Μπέν-Γεχουντά συνέταξε δεκάτομον «Εβραϊκόν λεξικόν», το όποιον θεωρείται ως εν εκ τών καλυτέρων σχετικών έργων. —Ω.

ΠΗΓΗ: ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΡΑΝΔΑΚΗ

 

Saturday, November 20, 2010

Ντέιβιντ Άικ-Παγκόσμια αφύπνιση της ανθρωπότητας

Ντέιβιντ Άικ

Παγκόσμια αφύπνιση της ανθρωπότητας 1/5


Παγκόσμια αφύπνιση της ανθρωπότητας 2/5


Παγκόσμια αφύπνιση της ανθρωπότητας 3/5


Παγκόσμια αφύπνιση της ανθρωπότητας 4/5


Παγκόσμια αφύπνιση της ανθρωπότητας 5/5

ΟΙ ΜΙΝΩΙΤΕΣ ΙΣΩΣ ΠΡΩΤΟΙ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗΟΙ ΜΙΝΩΙΤΕΣ ΙΣΩΣ ΠΡΩΤΟΙ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ


Ι. Θεοδωρόπουλος. Κόρινθος

Το 1519 ο Ισπανός Κονκισταδόρος Κορτές με 508 στρατιώτες, 14 κανόνια και 16 άλογα, αποβιβάζεται στο Μεξικό. Στόχος του τυχοδιώκτη Κορτές ήταν να θέση υπό τον έλεγχο του τη χώρα αυτή και το χρυσό της.
Στην χώρα αυτή κατοικούσαν πολλές φυλές Ινδιάνων, αλλά κυρίαρχος φυλή ήταν οι Αζτέκοι.
Ο Αυτοκράτωρ των Αζτέκων Μotecuhzoma και ο λαός του επεφύλαξαν θερμή υποδοχή στον Κορτές και τους στρατιώτες του, προς μεγάλη έκπληξη των.
Καθ’ οδών τους έραιναν με άνθη, και τους οδήγησαν στα Ανάκτορα όπου ο Αυτοκράτωρ καλωσόρισε τους ξένους του λέγοντας μεταξύ άλλων « Καλώς ήρθατε Κύριε μας πίσω στη χώρα σας και στο λαό σας, για να καθίσετε και πάλι στο θρόνο σας τον οποίο κατείχα για ένα διάστημα στο όνομα σας ». Έτσι ο Αυτοκράτωρ των Αζτέκων με τη θέληση του έθεσε τον εαυτό του και το λαό του υπό τις διαταγές του Κορτές.

Μελετώντας τις θρησκευτικές παραδόσεις, και τις κοσμολογικές δοξασίες των Αζτέκων που είναι ένα συνονθύλευμα δοξασιών όλων των φυλών των Ινδιάνων της περιοχής, διαπιστώνουμε μέσα από αυτό το πλήθος των δοξασιών και δεισιδαιμονιών, μεταξύ άλλων ότι, κάθε 52 χρόνια ανέμεναν την επιστροφή των Λευκών Θεών.
Το 1519 έκλεινε ένας από τους κύκλους των 52 ετών, οπότε και εξέλαβαν τους Ισπανούς ως τους αναμενόμενους Λευκούς Θεούς. Εφ’ όσον λοιπόν ανέμεναν την επιστροφή των Λευκών Θεών, και είχαν είδη περάσει πολλοί κύκλοι των 52 ετών, συμπεραίνουμε ότι τους είχαν επισκεφθεί προ πολλών αιώνων και πάλι λευκοί άνθρωποι, τους οποίους εξέλαβαν για Θεούς, επειδή ήταν πιο προηγμένοι, και τους προσέφεραν τον πολιτισμό τους και τις τεχνολογικές τους γνώσεις.
Ήταν αναμενόμενο δε φεύγοντας οι λευκοί αυτοί να τους είπαν ότι θα ξανά επιστρέψουν, και θα ξανά επέστρεψαν και θα ξανά έφυγαν, μέχρι που οριστικά δεν ξανά ήλθαν. Όμως οι Ινδιάνοι δεν έπαψαν ποτέ να αναμένουν την επιστροφή των, διότι οι προσφορές των λευκών αυτών όχι μόνο θα ήταν πολύ σημαντικές, αλλά η καρτερική και μακροχρόνια αναμονή της επιστροφής των, μαρτυρούσε ένα ανώτερο λαό.

Κανένα όμως ιστορικό κείμενο από τον Όμηρο και μετά δεν αναφέρετε για υπερπόντια ταξίδια στη μακρινή αυτή χώρα. Άρα ότι αν έγινε πρέπει να έγινε στα προ Ομηρικά χρόνια. Ψάχνουμε λοιπόν στα προ Ομηρικά χρόνια να βρούμε ένα εξέχοντα λαό με μεγάλη ναυτική πείρα που ο πολιτισμός του διεκόπη απότομα, με αποτέλεσμα να χαθεί και η υπερπόντια γνώση του. Ίσως αυτός ο λαός να είναι ο πρώτος που πάτησε το πόδι του στην Αμερικάνικη Ήπειρο. Με αυτά τα δεδομένα καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι ο λαός αυτός δεν είναι άλλος από τους Μηνωίτες, που η διακοπή και καταστροφή του πολιτισμού τους, προκλήθηκε από το ηφαίστειο της Σαντορίνης.

Μελετώντας το ηφαίστειο της Σαντορίνης βλέπουμε ότι η έκρηξης του 1500 π.χ. ήταν η μεγαλύτερη ηφαιστειακή έκρηξη επάνω στη Γη από τότε μέχρι σήμερα. Το δε μέγεθος της καταστροφής, ασύλληπτο. Ολόκληρος ο κώνος του ηφαιστείου ύψους 1000 μέτρων, βυθίσθηκε μετά την έκρηξη, στη θάλασσα σε βάθος 800 μέτρων δημιουργώντας ένα τεράστιο θαλάσσιο κρατήρα 100 τετραγωνικών χιλιομέτρων και ένα γιγάντιο αρχικό κύμα που ξεπερνούσε τα 200 μέτρα ύψος. Το κύμα (τσουνάμι) αυτό αφού σάρωσε κυριολεκτικά τα νησιά του Αιγαίου και τις ανατολικές ακτές της Ελλάδος, έφτασε στην Κρήτη. Εκεί με ένα ύψος 30 μέτρων έπληξε τα ανάκτορα της Κνωσού, της Ζάκρου των Μαλίων και κατέστρεψε τον Μηνωϊκό πολιτισμό. Η τέφρα που εκτινάχθηκε κάλυψε Γη και ουρανό σε απόσταση εκατοντάδων χιλιομέτρων, και σκοτάδι έπεσε για πολλές δεκάδες μέρες.

Η τριέσπερος νύκτα του Ηρακλή και μύθοι από την Αττική την Αργολίδα, την Λυκία και τα νησιά του Αιγαίου, δεν πρέπει να είναι τίποτα άλλο παρά δημιουργήματα της μνήμης εκείνων των ανθρώπων που έζησαν την μεγάλη καταστροφή.

Αν λοιπόν πράγματι είχαν επισκεφθεί τους Ινδιάνους του Μεξικού άνθρωποι κάποιας λευκής φυλής, τους οποίους οι Ινδιάνοι εξέλαβαν για θεούς. Με όσα ανέφερα ποιο πάνω, κανένας άλλος λαός στα προ Ομηρικά χρόνια, δεν είχε την ναυτική εμπειρία, και την ναυτική υποδομή, που θα ήταν απαραίτητες για τόσο μακρινά θαλάσσια ταξίδια, αλλά μόνο οι Έλληνες και ειδικά οι Μινωίτες.

Έβαζε στα οστά ταμπελίτσες αγίων!

Έβαζε στα οστά ταμπελίτσες αγίων!
Κι όμως αυτές οι πράξεις ανήκουν σε 24χρονο διάκονο

Από κοιμητήρια έκλεβε οστά ένας 24χρονος διάκος ο οποίος είχε συλληφθεί τον περασμένο Μάιο γιατί είχαν βρεθεί στην κατοχή του 500 οστά και 15 κρανία.

Ο νεαρός διάκος βρίσκεται και λειτουργεί τις τελευταίες μέρες σε διάφορες ενορίες του Ηρακλείου προκαλώντας την αντίδραση των πιστών.

Χθες ο αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ειρηναίος εξέδωσε ειδική εγκύκλιο που απευθύνεται προς τους εφημέριους όλων των ενοριών του Ηρακλείου και η οποία αναφέρει ότι ο φιλοξενούμενος διάκος μπορεί μεν να λειτουργεί στις εκκλησίες τους, αφού όμως προηγουμένως οι αρμόδιοι ιερείς ενημερώσουν τον ίδιο τον Αρχιεπίσκοπο. Κι αυτό διότι ο Μητροπολίτης Σερρών Μακάριος αναίρεσε την απόφαση αργίας για το συγκεκριμένο διάκο.

Η αργία ίσχυε μέχρι να γίνει η δίκη. Κι όμως ανακλήθηκε. Και βέβαια, ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης γνωστός για τις ευαισθησίες του και προκειμένου να βοηθήσει τον 24χρονο διάκο, η οικογένεια του οποίου μένει στο Ηράκλειο, πετάει τώρα το μπαλάκι στο Μητροπολίτη Μακάριο, γράφοντας στη χθεσινή εγκύκλιο ότι, αφού εκείνος παίρνει πίσω την αργία, «εμείς δεν μπορούμε να του κλείσουμε την πόρτα».

Ο διάκος είχε συλληφθεί μαζί με έναν Ελβετό τον περασμένο Μάιο, όταν μέσα στο διαμέρισμά του στο Σιδηρόκαστρο των Σερρών είχαν βρεθεί πάνω από 500 οστά και δεκαπέντε κρανία, που είχαν ταμπελίτσες αγίων και οσίων. Μάλιστα τα αρωμάτιζε με μύρο προκειμένου να μοιάζουν με οστά αγίων.

Πηγή: neakriti.gr


Κι όμως αυτές οι πράξεις ανήκουν σε 24χρονο διάκονο
Από κοιμητήρια έκλεβε οστά ένας 24χρονος διάκος ο οποίος είχε συλληφθεί τον περασμένο Μάιο γιατί είχαν βρεθεί στην κατοχή του 500 οστά και 15 κρανία.

Ο νεαρός διάκος βρίσκεται και λειτουργεί τις τελευταίες μέρες σε διάφορες ενορίες του Ηρακλείου προκαλώντας την αντίδραση των πιστών.

Χθες ο αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ειρηναίος εξέδωσε ειδική εγκύκλιο που απευθύνεται προς τους εφημέριους όλων των ενοριών του Ηρακλείου και η οποία αναφέρει ότι ο φιλοξενούμενος διάκος μπορεί μεν να λειτουργεί στις εκκλησίες τους, αφού όμως προηγουμένως οι αρμόδιοι ιερείς ενημερώσουν τον ίδιο τον Αρχιεπίσκοπο. Κι αυτό διότι ο Μητροπολίτης Σερρών Μακάριος αναίρεσε την απόφαση αργίας για το συγκεκριμένο διάκο.

Η αργία ίσχυε μέχρι να γίνει η δίκη. Κι όμως ανακλήθηκε. Και βέβαια, ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης γνωστός για τις ευαισθησίες του και προκειμένου να βοηθήσει τον 24χρονο διάκο, η οικογένεια του οποίου μένει στο Ηράκλειο, πετάει τώρα το μπαλάκι στο Μητροπολίτη Μακάριο, γράφοντας στη χθεσινή εγκύκλιο ότι, αφού εκείνος παίρνει πίσω την αργία, «εμείς δεν μπορούμε να του κλείσουμε την πόρτα».

Ο διάκος είχε συλληφθεί μαζί με έναν Ελβετό τον περασμένο Μάιο, όταν μέσα στο διαμέρισμά του στο Σιδηρόκαστρο των Σερρών είχαν βρεθεί πάνω από 500 οστά και δεκαπέντε κρανία, που είχαν ταμπελίτσες αγίων και οσίων. Μάλιστα τα αρωμάτιζε με μύρο προκειμένου να μοιάζουν με οστά αγίων.

Πηγή: neakriti.gr

«Η Ομηρική (Ελληνική) Γλώσσα, αποτελεί τη βάση επάνω στην οποία στηρίχτηκαν πλήθος σύγχρονων γλωσσών.«Η Ομηρική (Ελληνική) Γλώσσα, αποτελεί τη βάση επάνω στην οποία στηρίχτηκαν πλήθος σύγχρονων γλωσσών. Ακόμα κι αν δεν υπήρχε καμία άλλη αναφορά, ακόμα κι αν δεν είχε διασωθεί κανένα προκατακλυσμιαίο μνημείο, θα αρκούσε η Ελληνική Γλώσσα ως απόδειξη της ύπαρξης στο παρελθόν, μίας εποχής μεγάλου πολιτισμού. Στη γλώσσα μας είναι εμφυτευμένη όλη η γνώση που κατέκτησε ο άνθρωπος, έως την παρούσα στιγμή. Κάθε ελληνική λέξη-όρος φέρει ένα βαρύ φορτίο νόησης, φορτίο που οι προγενέστεροι 'εξόδευσαν', για να κατακτήσουν γνωστικά τη συγκεκριμένη έννοια και να την 'βαπτίσουν' με το συγκεκριμένο όνομα-λέξη».

Παραδείγματα:

AFTER = Από το ομηρικό αυτάρ= μετά. Ο Όμηρος λέει: ''θα σας διηγηθώ τι έγινε αυτάρ''.
AMEN = λατινικά: amen. Το γνωστό αμήν προέρχεται από το αρχαιότατο ή μήν = αληθώς, (Ιλιάδα Ομήρου β291-301), ημέν. Η εξέλιξη του ημέν είναι το σημερινό αμέ!
BANK = λατινικά pango από το παγιώ, πήγνυμι. Οι τράπεζες πήραν την ονομασία τους από τα πρώτα 'τραπέζια' (πάγκους) της αγοράς.
BAR = λατινικά: barra από το μάρα = εργαλείο σιδηρουργού.
BOSS = από το πόσσις = ο αφέντης του σπιτιού.
BRAVO = λατινικό, από το βραβείο.
BROTHER = λατινικά frater από το φράτωρ.
CARE = από το καρέζω.
COLONIE από το κολώνεια = αποικιακή πόλη.
DAY = Οι Κρητικοί έλεγαν την ημέρα 'δία'. Και: ευδιάθετος = είναι σε καλή μέρα.
DISASTER = από το δυσοίωνος + αστήρ
DOLLAR = από το τάλλαρον = καλάθι που χρησίμευε ως μονάδα μέτρησης στις ανταλλαγές. π.χ. «δώσε μου 5 τάλλαρα σιτάρι». Παράγωγο είναι το τάλληρο, αλλά και το τελλάρo!
DOUBLE = από το διπλούς - διπλός.
EXIST = λατινικά ex+sisto από το έξ+ίστημι= εξέχω, προέχω.
EXIT = από το έξιτε = εξέλθετε
EYES = από το φάεα = μάτια.
FATHER = από το πάτερ (πατήρ).
FLOWER = λατινικά flos από το φλόος.
FRAPPER = από το φραγκικό hrappan που προέρχεται από το (F)ραπίζω = κτυπώ (F= δίγαμμα).
GLAMO UR = λατινικό gramo ur από το γραμμάριο. Οι μάγοι παρασκεύαζαν τις συνταγές τους με συστατικά μετρημένα σε γραμμάρια και επειδή η όλη διαδικασία ήταν γοητευτική και με κύρος, το gramo ur -glamou r , πήρε την σημερινή έννοια.
HEART, CORE = από το κέαρ = καρδιά.
HUMOR = από το χυμόρ = χυμός (Στην ευβοϊκή διάλεκτο, όπως αναφέρεται και στον Κρατύλο του Πλάτωνος, το τελικό 'ς' προφέρεται ως 'ρ'. Π.χ. σκληρότηρ αντί σκληρότης).
I = από το εγώ ή ίω, όπως είναι στην βοιωτική διάλεκτο.
ILLUSION = από το λίζει = παίζει.
ΙS = από το είς.
KARAT = εκ του κεράτιον, (μικρό κέρας για τη στάθμιση βάρους).
KISS ME = εκ του κύσον με = φίλησέ με (...είπε ο Οδυσσέας στην Πηνελόπη).
LORD = εκ του λάρς. Οι Πελασγικές Ακροπόλεις ονομάζονταν Λάρισσες και ο διοικητής τους λάρς ή λαέρτης. Όπως: Λαέρτης - πατέρας του Οδυσσέα).
LOVE = λατινικό: love από το 'λάFω'. Το δίγαμμα (F) γίνεται 'αυ' και 'λάF ω ' σημαίνει ''θέλω πολύ''.
MARMELADE = λατινικά melimelum από το μελίμηλον = κυδώνι.
MATRIX = από το μήτρα.
MATURITY = λατινικά: maturus από το μαδαρός= υγρός.
MAXIMUM = λατινικά: maximum από το μέγιστος.
MAYONNAISE = από την πόλη Mayon, που πήρε το όνομά της από το Μάχων = ελληνικό όνομα και αδελφός του Αννίβα.
ME = από το με.
MEDICINE = λατινικά :medeor από το μέδομαι, μήδομαι = σκέπτομαι, πράττω επιδέξια. Και μέδω = φροντίζω, μεδέων = προστάτης.
MENACE = από το μήνις.
MENTOR = από το μέντωρ.
MINE = από το Μινώαι (= λιμάνια του Μίνωα, όπου γινόταν εμπόριο μεταλλευμάτων. «Κρητών λιμένες, Μίνωαι καλούμεναι». (Διοδ.Σικελ.Ε'84,2).
MINOR = λατινικά: minor από το μινύς = μικρός. Στα επίσημα γεύματα είχαν το μινύθες γραμμάτιον, ένα μικρό κείμενο στο οποίο αναγραφόταν τι περιελάμβανε το γεύμα. Παράγωγο το... menu!
MODEL = από το μήδος= σχέδιο (η ίδια ρίζα με τη μόδα (= moda ).
MOKE = από το μώκος = αυτός που χλευάζει.
MONEY = λατινικό: moneta από το μονία = μόνη επωνυμία της Θεάς Ήρας: Ηραμονία. Στο προαύλιο του ναού της Θεάς στη Ρώμη ήταν το νομισματοκοπείο και τα νομίσματα έφεραν την παράστασή της, (monetae).
MOTHER = από το μάτηρ, μήτηρ.
MOVE = από το ομηρικό αμείβου = κουνήσου!
MOW = από το αμάω = θερίζω.
NIGHT = από το νύχτα.
NO = λατινικό: non, ne εκ του εκ του νη: αρνητικό μόριο (''νέ τρώει, νέ πίνει''), ή ( νηπενθής = απενθής, νηνεμία = έλλειψη ανέμου.
PAUSE = από το παύση.
RESISTANCE = από το ρά + ίστημι.
RESTAURANT = από το ρά + ίσταμαι = έφαγα και στηλώθηκα.
RESTORATION = λατινικά restauro από το ρά+ίστημι, όπου το ρά δείχνει συνάρτηση, ακολουθία, π.χ. ρά-θυμος, και ίστημι = στήνομαι.
SERPENT = λατινικά serpo από το έρπω (ερπετό). H δασεία (') προφέρεται ως σ = σερπετό.
SEX = από το έξις. Η λέξη δασύνεται και η δασεία μετατρέπεται σε σίγμα και = s + έξις.
SIMPLE = από το απλούς (η λέξη δασύνεται).
SPACE = από το σπίζω = εκτείνω διαρκώς.
SPONSOR από το σπένδω = προσφέρω ( σπονδή).
TRANSFER από το τρύω (διαπερνώ) + φέρω. Transatlantic = διαπερνώ τον Ατλαντικό.
TURBO = από το τύρβη = κυκλική ταραχώδης κίνηση.
YES = από το γέ = βεβαίως.
WATER = από το Ύδωρ (νερό), με το δ να μετατρέπεται σε τ.


Eργασία βασισμένη σε Μελέτη της ομογενούς καθηγήτριας Αναστασίας Γονέου , Με τίτλο «Ελληνική Γλώσσα - τροφός όλων των γλωσσών», η Αναστασία Πηγή:

http://durabond.ca/gdouridas/glossa2.html

Sunday, November 14, 2010

Πώς ο Μίκης κατούρησε τον Ελευθέριο ΒενιζέλοΠώς ο Μίκης κατούρησε τον Ελευθέριο Βενιζέλο

Πώς κόπηκε «στον αέρα» το Δελτίο της ΝΕΤ

ΠΕΡΙΤΜΗΘΕΙΤΕ, “ΙΝΑ ΔΟΞΑΣΘΕΙ Ο ΙΗΣΟΥΣ”!

ΠΕΡΙΤΜΗΘΕΙΤΕ,

ΙΝΑ ΔΟΞΑΣΘΕΙ

Ο ΙΗΣΟΥΣ!

Αυτά υποστηρίζει ο θεωρητικός τής Ορθοδοξίας, πρωτοπρεσβύτερος παπα-Μεταλληνός. Δείτε μερικά χαρακτηριστικά αποσπάσματα (διάρκειας 45 δευτερολέπτων) από τη σχετική εκπομπή του στο Κανάλι «High», (19.1.2010) και την Ενότητα ΠΟΛΥΜΕΣΑ.


Διαβάστε επίσης, σχετικά με το επίμαχο απόσπασμα τού ευαγγελίου: Ιησούς: Κήρυκας μίσους, διχασμού και ανθελληνισμού.

Το σύμβολο της ομάδας Έψιλον σε Αρχαίο Ελληνικό αγγείο.

Αποδεικνύει την πανάρχαιη καταγωγή της ομάδας Έψιλον.

Κώστας Κόλμερ: Ο ΤΑΡΖΑΝ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΪΜΟΥΔΕΣ (Η ΖΟΥΓΚΛΑ ΤΗΣ ΓΟΥΩΛ ΣΤΡΗΤ)


ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ.

Κώστας Κόλμερ: Ο πανικός της απληστίας
Η Ελλάς ενώπιον της διεθνούς πιστωτικής κρίσεως

Φυματίωση και μετανάστες!

Mouse%20Trap-thumb-520x371

Από την ιστοσελίδα zougla.gr πήραμε την παρακάτω είδηση, την οποία αξίζει να διαβάσετε, καθώς αποκαλύπτει με στοιχεία την "σύμβολή" των μεταναστών, στα όσα συμβαίνουν στην χώρα μαςΈνας στους τρεις μετανάστες που ζουν στη χώρα μας και παρουσιάζουν ενεργό φυματίωση αρνείται να υποβληθεί σε θεραπεία και κυκλοφορεί ελεύθερα ανάμεσα σε υγιείς πολίτες, δημιουργώντας τεράστιο πρόβλημα για τη δημόσια υγεία.

Τα παραπάνω επισημαίνονται σε αναρτημένη ανακοίνωση του Νοσοκομείου Σωτηρία, της ΜΚΟ Εργοερευνητική και του Ινστιτούτου Ερεύνης Νοσημάτων Θώρακος Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΙΕΝΘΥΑΕ), που παρουσιάστηκε στο 23ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων, οι εργασίες του οποίου πραγματοποιήθηκαν στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ανακοίνωσης, στο διάστημα 2000-2009 προσήλθαν στο ΙΕΝΘΥΑΕ 86.618 μετανάστες, προκειμένου να υποβληθούν σε ακτινογραφία θώρακος, η οποία απαιτείται για την έκδοση πράσινης κάρτας. Διαπιστώθηκε ότι το 33,6% από τους 122 που ήταν ύποπτοι για ενεργό φυματίωση δεν προσήλθε στο νοσοκομείο, για να υποβληθεί σε ειδική θεραπευτική αγωγή.

Στην έρευνα χαρακτηρίζονται τρομακτικά υψηλά τα επίπεδα των μεταναστών που παρουσιάζουν ενεργό φυματίωση, σε σύγκριση με τον ελληνικό πληθυσμό. «Η διαφυγή ενός τόσο υψηλού ποσοστού (33,6%) ατόμων με ενεργό φυματίωση που αρνήθηκαν την εισαγωγή στο νοσοκομείο δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα για τη δημόσια υγεία, καθόσον παραμένουν με την ενεργό νόσο τους, χωρίς θεραπεία ανάμεσα σε υγιείς συμπολίτες τους και τον ελληνικό πληθυσμό. Πρέπει η Πολιτεία να βρει τρόπους να επιλύσει αυτό το πρόβλημα διαφυγής αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στην ανακοίνωση.

Πρόκειται για μία ακόμη παρενέργεια της μαζικής εισόδου λαθρομεταναστών στην χώρα μας. Το ιατρικό σύστημα καταρρέει, όχι μόνο λόγω του υπερβολικού αριθμού τους, αλλά και λόγω των ασθενειών που επανεισάγουν στην Ευρώπη.

Οι Ελληνικές πόλεις της Κεντρικής Ασίας. Ο Eλληνιστικός Κόσμος της Ανατολής

Οι Ελληνικές πόλεις της Κεντρικής Ασίας. Ο Eλληνιστικός Κόσμος της Ανατολής

Οι Ελληνικές πόλεις της Κεντρικής Ασίας. Ο Eλληνιστικός Κόσμος της ΑνατολήςΣημαντικά στοιχεία στη γνώση μας για την περίοδο του Ελληνιστικού Πολιτισμού της Ανατολής, έφεραν οι πρόσφατες και ακόμα σήμερα περιοδεύουσες μεγάλες Εκθέσεις στις πρωτεύουσες και μεγαλουπόλεις της Ευρώπης και της Αμερικής. Παρουσιάζουν τον Αλέξανδρο (αυτή την εποχή στο Μουσείο Ερμιτάζ στο Άμστερνταμ) και τα αρχαιολογικά ευρήματα των ελληνιστικών πόλεων στην Ασία, τον Θησαυρό του Μουσείου της Καμπούλ και την Ελληνο-Βουδιστική τέχνη Γανδάρα (Μουσείο Γκυμέ στο Παρίσι, Βόννη, Μανχάϊμ, Αμβούργο, Λονδίνο, Τορίνο, Ν. Υόρκη, Σικάγο, κλπ.) Τα εκθέματα προέρχονται από τις ανασκαφές και τα σημαντικά ευρήματα των ξένων αρχαιολόγων στην Ασία, τα οποία η Ελλάδα δεν έχει ακόμα γνωρίσει και αξιοποιήσει όσο θα έπρεπε, σύμφωνα με τους ξένους αρχαιολόγους. Τα ευρήματά τους αφορούν σε μία σπουδαία σελίδα της Ιστορίας μας, περισσότερο γνωστή στην Ευρώπη.

Η Τέχνη Γανδάρα, που οι Γάλλοι ειδικοί επονομάζουν Ελληνο-βουδιστική, τους οδήγησε από τις αρχές του 1900, σε συστηματικές ανασκαφές στην Κ. Ασία, στο χώρο της αρχαίας Βακτριανής (Αφγανιστάν, Ουζμπεκιστάν, Πακιστάν). Σκοπός τους ήταν να αποδείξουν ότι η ελληνική επιρροή που παρουσιάζει η τέχνη αυτή και άλλες της περιοχής, πρέπει να προέρχεται από τις Ελληνίδες πόλεις που ίδρυσαν εκεί ο Αλέξανδρος και οι Μακεδόνες, όπως αναφέρουν οι αρχαίοι συγγραφείς, χάρη στις οποίες πόλεις διαδόθηκε ο ελληνικός πολιτισμός στην Ανατολή.

Η τεκμηρίωση ήλθε με την ανασκαφή πολλών ελληνικών πόλεων της ελληνιστικής εποχής, από την Συρία ως το Αφγανιστάν (Ευρωπός-Δούρα, Σελεύκεια στον Τίγρη, Απάμεια, Πέλλα, Γέρασα, Ζεύγμα, Ντιλβερζίν Τεπέ, Τερμέζ κλπ., Καθ. Ρτβελάντζε, Π. Λερίς, Μ. Ινβερνίτσι κ.ά.), με κορωνίδα την μεγαλειώδη πολιτεία Αϊ Χανούμ στο Β. Αφγανιστάν (ϊσως η Αλεξάνδρεια του Ώξου) (Καθ. Πωλ Μπερνάρ). Για ορισμένες πόλεις δεν έχει βρεθεί το ελληνικό όνομα. Αποδεικνύουν όμως την δημιουργία και ύπαρξη τέτοιων ελληνικών πόλεων στην Ασία, που έγιναν φάροι του ελληνικού πολιτισμού. Χάρη σε αυτές εξαπλώθηκε ο ελληνικός πολιτισμός και η ελληνική γλώσσα έγινε δίαυλος επικοινωνίας των διαφόρων λαών και οικουμενική γλώσσα στην Ανατολή για πολλούς αιώνες. Τόσο ώστε τα ευρήματα των ξένων μελετητών και αρχαιολόγων να τους επιτρέπουν να ονομάζουν την περιοχή αυτή ''Εξελληνισμένη Ανατολή'' (Καθ. Σλουμπερζέ, Ρτβελάτζε, Μ. Σάρτρ, Μπερνάρ κλπ.).

Στην ευρύτερη περιοχή της Συρίας και στην Αλεξάνδρεια τα ελληνικά ήταν επίσημη γλώσσα για 10 αιώνες, γράφει ο σημαντικότερος ελληνιστής της Μ. Ανατολής Καθηγητής Μ. Ελ Αμπάντι του Πανεπιστημίου της Αλεξανδρείας.

Οι ελληνικές πόλεις έγιναν επίσης χώροι πολυεθνικοί και χώροι μικτών κοινωνιών, όπως τα βασίλεια των Πτολεμαίων στην Αίγυπτο (300 -31 π.Χ.), των Σελευκιδών στην Μ. Ανατολή (300- 250 π.Χ.), τα Ελληνο-Βακριανά και Ινδο-Ελληνικά βασίλεια (250 π.Χ.-10 μ.Χ.) στην Κ. Ασία. Ντόπιοι λαοί υιοθέτησαν στοιχεία του ελληνικού πολιτισμού μέσα στους δικούς τους και δημιούργησαν τοπικές τέχνες που συγκεράνουν τα στοιχεία αυτά.

Ο μηχανισμός της επιρροής έγινε γνωστός από την σοβιετική τότε ανασκαφή στο Τίλια Τεπέ (Δρ Βίκτωρ Σαριγιαννίδης, 1968-78), που αναδεικνύει τεχνουργήματα τοπικών λαών (Γιουέντζι, Κουσάν) που κατέλαβαν τα Ελληνο-Βακτριανά βασίλεια. Υιοθέτησαν στοιχεία της ελληνικής τέχνης και θεματολογίας με Έλληνες θεούς και ήρωες, καθώς και το ελληνικό αλφάβητο. Όταν αργότερα ασπάσθηκαν τον Βουδισμό, δημιούργησαν στην πρωτύτερα εξελληνισμένη περιοχή της Γανδάρα (όρια Αφγανιστάν-Πακιστάν, τότε Ινδία), έναν Ιερό χώρο Βουδισμού με πολλά μοναστήρια. Η ανασκαφή τους , από διάφορους αρχαιολόγους, με πρωταρχικό ρόλο των Γάλλων (Καθ. Φουσέ, Μπαρτού, Σλουμπερζέ, Ταρζί) απεκάλυψε τα γλυπτά αριστουργήματα της τέχνης που ονομάσθηκε Γανδάρα. Ορισμένα εξ αυτών παρουσιάζουν έντονη ελληνική επιρροή, ιδιαίτερα στην περιοχή της Χάντα (κοντά στην Καμπούλ), επιρροή που διήρκεσε 6 αιώνες (1ο-6ο αι.) μετά την αποχώρηση των Ελλήνων.

Εναπομείναντες ΄Ελληνες έποικοι ή εξελληνισμένοι καλλιτέχνες της περιοχής σμίλεψαν το Βούδα με χαρακτηριστικά Απόλλωνα και τους ακολούθους του με μορφές Ελλήνων θεών και ηρώων (Ηρακλής, Αλέξανδρος, Διόνυσος, Αθηνά κλπ.), με ελληνικό χιτώνα ή ιμάτιο, ανάλαφρες πτυχές, πραξιτελικά πρόσωπα και αριστουργηματική πλαστικότητα. Ορισμένα από τα γλυπτά αυτά θα μπορούσαν να έχουν γίνει οπουδήποτε στην Ελλάδα (Καθ. Ταρζί).

Οι τελευταίες ανασκαφές και πορίσματα ανέτρεψαν παλαιότερες αγγλόφωνες θεωρίες και τεκμηρίωσαν τον μηχανισμό της αναμφισβήτητης πλέον, ελληνικής επιρροής.

Ο Καθ. Μάριο Μπουσάλι από τη Ρώμη γράφει ότι ήταν έργο των Γιάβανας, Ελλήνων της Ινδίας, που έφεραν βαθειά μέσα τους την ελληνική τέχνη και φιλοσοφία μαζί με την βουδιστική σοφία. Όπως ο Έλλην βασιλιάς Μέναδρος, του Ινδο-Ελληνικού βασιλείου (160-130 π.Χ.), που είχε επιτύχει συγκερασμό και όσμωση των δύο πολιτισμών και αναφέρεται στις Ιερές Ινδικές Γραφές Μιλίντα Πάνχα ως ο βασιλιάς-σοφός, με την Αθηνά στο νόμισμά του, ως θεά της σοφίας και προστάτιδά του.

Έτσι η ελληνική τέχνη εκφράζει εδώ στοιχεία τοπικά, ''με στοχαστικές προσαρμογές'' όπως λέει ο Κ. Καβάφης στο ποίημά του ''200 π.Χ.'' και συγχρόνως ''μπολιάζει'' τους πολιτισμούς των λαών της Ανατολής.

Από την Μεσόγειο ως τα βάθη της Κ. Ασίας χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από την Ελλάδα, ορισμένοι λαοί αγάπησαν τον ελληνικό πολιτισμό, προσέβλεπαν στην Αθήνα σαν κοιτίδα του, με αναρίθμητες παραστάσεις της Αθηνάς (αγάλματα, δαχτυλίδια, νομίσματα, κλπ.).

-Απάμεια-Πέλλα, ελληνιστική πρωτεύουσα του Σελεύκου, στη Β. Συρία. Σώζεται η  κιονοστοιχία της κεντρικής αρτηρίας (1,5 χλμ. μήκος) της ρωμαϊκής εποχής.
-Απάμεια-Πέλλα, ελληνιστική πρωτεύουσα του Σελεύκου, στη Β. Συρία. Σώζεται η
κιονοστοιχία της κεντρικής αρτηρίας (1,5 χλμ. μήκος) της ρωμαϊκής εποχής.


Σεβάστηκαν τον Αλέξανδρο για τον ελληνικό πολιτισμό που έφερε στην Ασία, μαζί με την ισονομία των πολιτών, που, από υπηκόους τους έκανε πολίτες των ελληνικών πόλεων, που διοικούντο αυτόνομα με θεσμούς και νόμους. Γι αυτό το Κοράνι τον αναφέρει ως προφήτη δικαιοσύνης (Σουράτ 18). Τον λάτρεψαν δε για την πολεμική του ανδρεία, στην οποία οι λαοί της Ασίας δίνουν πολύ μεγάλη αξία.

Έτσι έγινε θρύλος στις παραδόσεις των λαών όπου καλλιεργήθηκε με πάμπολλα επικά ποιήματα που γράφτηκαν στο Μεσαίωνα από πολλούς συγγραφείς διαφόρων λαών, Πέρσες (Φερντουσί, Νιζαμί), Άραβες, Αφγανοί, κλπ. εμπνευσμένους από το μυθιστόρημα του Ψευδο-Καλλισθένη. Πολλοί λαοί οικειοποιήθηκαν τον Ισκαντάρ Ζουλκαρνέϊν (όπως τον ονομάζουν στα αραβικά) και ακόμα σήμερα ορισμένοι επαίρονται ότι είναι απόγονοί του (Αφγανιστάν, Πακιστάν, Παμίρ, Τατζικιστάν). Λατρεύτηκε μάλιστα και σε περιοχές που δεν μετέβη ποτέ, όπως η Ινδονησία, όπου θεωρήθηκε γενάρχης Αράβων βασιλέων και όπου υπάρχει κενοτάφιό του (Σουμάτρα, Παλεμπάγκ) (Καθ. Σαμπέρ Λουάρ).

Τα αρχαιολογικά ευρήματα των Ελληνίδων πόλεων στην Ανατολή, ιδιαίτερα της Αϊ Χανούμ (γλυπτά, επιγραφές, μωσαϊκά), τα χρυσά κτερίσματα του Τίλια Τεπέ και τα γλυπτά της Τέχνης Γανδάρα, είναι πολύτιμα για την Ελλάδα. Δείγματά τους θα έπρεπε να εκτεθούν εδώ (το είχε ευχηθεί ο Καθ. Μανώλης Ανδρόνικος) και είναι κρίμα που δεν έγινε, τώρα που βρίσκονται ακόμα κοντά μας, σε εκθέσεις στην Ευρώπη. Αποδεικνύουν ότι οι Ελληνίδες πόλεις της Ανατολής, που αναφέρουν οι αρχαίοι συγγραφείς, δεν ήταν θρύλος, ότι ορισμένες υπήρξαν μεγαλειώδεις ώστε να επηρεάσουν τους ντόπιους κατοίκους, να εξελληνίσουν πολλούς εξ αυτών και να δημιουργήσουν μικτούς πολιτισμούς.

Η ελληνικότητα των πόλεων αυτών (ελληνικοί θεσμοί, αρχιτεκτονική, επιγραφές, τέχνες, πολιτειακό σύστημα κλπ.) αποτελούν αποδείξεις της ελληνικής πολιτισμικής ταυτότητας τωνΜακεδόνων που τις δημιούργησαν. Η απόδειξη αυτή βρίσκεται στις ανασκαφές στην Ασία
(Καθ. Στέφεν Μίλλερ).

Τα αρχαιολογικά αυτά ευρήματα, ιδιαίτερα η τέχνη Γανδάρα, αποδεικνύουν επίσης ότι ο ελληνικός πολιτισμός, η ελληνική γλώσσα και οι ελληνικές τέχνες δεν επιβλήθηκαν αλλά υιοθετήθηκαν οικιοθελώς από τους λαούς της Ασίας, αφού καλλιεργήθηκαν επί πολλούς αιώνες μετά την αποχώρηση των Ελλήνων .

Η Ελλάδα θα έπρεπε να γνωρίζει καλύτερα και να προβάλλει διεθνώς τα σημαντικά και χρήσιμα αυτά στοιχεία των ξένων αρχαιολογικών ευρημάτων και πορισμάτων, γιατί αποτελούν μία σημαντική σελίδα της πολιτισμικής μας Ιστορίας.

Ποτίτσα Γρηγοράκου,
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Παρισίων,
Ιστορικός Ερευνητής του Ελληνιστικού Πολιτισμού της Ανατολής,
Καθηγήτρια στο Λαϊκό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τηλ/φαξ 210 7233980, Email popa@otenet.gr

Για όσους ενδιαφέρει το θέμα η κ. Γρηγοράκου το διδάσκει στο Λαϊκό Πανεπιστήμιο, (Νοέμβριο-Ιανουάριο), πληροφορίες τηλ. 210 3210295 (2-8μ.μ.)

Αναγνώστες του Ομήρου στη Νέα Υόρκη

Αναγνώστες του Ομήρου στη Νέα Υόρκη

Αναγνώστες του Ομήρου στη Νέα Υόρκη
Νέα Υόρκη, 20 Οκτωβρίου, 2010. Οι 'Αναγνώστες του Ομήρου' παρουσιάζουν την ΟΔΥΣΣΕΙΑ στο 92nd Street Y της Νέας Υόρκης

Μετά από έναν χρόνο σημαντικών επιτυχιών ανά τον κόσμο, η διεθνής λογοτεχνική εταιρία Οι Αναγνώστες του Ομήρου (The Readers of Homer) επιστρέφει στη Νέα Υόρκη, για μια μοναδική ολονύκτια εκδήλωση στο φημισμένο πολιτιστικό κέντρο 92nd Street Υ.

Στις 27 Νοεμβρίου 2010, στο μεγαλοπρεπές Kaufmann Concert Hall, ενδυναμωμένοι με ζεστό κρασί και ομηρικές γεύσεις, 200 συμμετέχοντες κάθε ηλικίας και προέλευσης, θα συναντηθούν για να διαβάσουν, ο ένας μετά τον άλλον, κατά τη διάρκεια της νύχτας, το μεγάλο έπος του Ομήρου. Οι αναγνώστες θα αποδώσουν τα αποσπάσματά τους στα αγγλικά, τα αρχαία ή τα νέα ελληνικά, ή σε οποιαδήποτε γλώσσα της προτίμησής τους, ενώ η μετάφραση του Stanley Lombardo στα αγγλικά θα προβάλλεται σε γιγαντοοθόνη. Φοιτητές, εκπαιδευτικοί, επαγγελματίες από κάθε πεδίο, παιδιά και γονείς, προσκαλούνται για να απολαύσουν, ως αναγνώστες ή ακροατές, μια μοναδική εμπειρία συλλογικής ανάγνωσης ποίησης.

Στο ξεκίνημα της βραδιάς, το φημισμένο συγκρότημα αρχαιοελληνικής μουσικής ΛύρΑυλος, υπό τη διεύθυνση του Παναγιώτη Στέφου, θα δώσει σύντομη συναυλία, ακολουθούμενη από μουσικά ιντερλούδια στο τέλος κάθε ραψωδίας. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, η Οδύσσεια θα ερμηνευτεί χορευτικά από την ομάδα σύγχρονου χορού Choreo Theatro, υπό τη διεύθυνση της Ειρήνας Κωνσταντίνου Πούλου, με μουσική πλαισίωση από το σλοβενικό συγκρότημα Silence. Με την ανατολή του ηλίου, η εκδήλωση θα κλείσει με το συμφωνικό έργο Τέσσερις στοχασμοί πάνω στον πόλεμο, γραμμένο για μπάσο-βαρύτονο και κουαρτέτο εγχόρδων, υπό τη διεύθυνση του συνθέτη Mark Latham . Δημιούργημα της εποχής του πολέμου στο Ιράκ, η σύνθεση αντικατοπρίζει την πολυπλοκότητα του εξέχοντος Ομηρικού θέματος, τον πόλεμο, και όλα όσα εμπεριέχει: ανδρεία, δειλία, ματαιότητα, ομορφιά, ηρωισμό, αγάπη.

Μια αξέχαστη νύχτα...Μαγική ατμόσφαιρα.

Καθημερινή, Αθήνα, 10/08/10

Καθώς έπεφτε ο ήλιος γευτήκαμε μαύρο ψωμί, μέλι, ελιές, κόκκινο κρασί και σταφύλια και μπήκαμε στο χώρο. Δώδεκα ώρες με το μοναδικό αφηγηματικό πλούτο της Οδύσσειας να σε ταξιδεύει σε σκέψεις και ιστορίες και σχέσεις σημερινές, σαν να γράφτηκε μόλις τώρα, για να περιγράψει τη δική μας ζωή, τον δικό μας πόλεμο, τον δικό μας νόστο. Έτσι ξετυλίχτηκε η νύχτα, με το ένα απόσπασμα να υφαίνεται πάνω στο άλλο, το ένα ηχόχρωμα να κυλάει μελωδικά μέσα στο άλλο, από την παιδική φωνή, στο τραγούδισμα, από την μια γλώσσα στην άλλη, από τα αρχαία στα νέα...

Λουκία Ρικάκη - σκηνοθέτης, Κως 08/08/2010

Η επιτυχία των Ομηρικών Αναγνώσεων απέδειξε ότι ο πολιτισμός και οι αξίες του μπορούν να αντιπαρατεθούν σε κάθε είδος αρνητισμού που υποσκάπτει την κοινωνία μας

El País, Oυρουγουάη 25/05/2010

Η Οδύσσεια στο 92nd Street Y έχει ταχθεί υπό την αιγίδα του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη, της Εταιρίας Φίλων της Βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας, των Πανεπιστημίων Bard και Fordham ενώ υποστηρίζεται από το Ίδρυμα Andres Mata, το Ίδρυμα Ελληνικού Θεάτρου, και την εταιρία Travel Dynamics International (κατάλογος εν εξελίξει). Τα έσοδα της εκδήλωσης θα δωρηθούν στα διεθνή προγράμματα των Αναγνωστών του Ομήρου. Σκοποί τις οργάνωσης είναι η αναβίωση της δημόσιας ανάγνωσης, η αναγνώριση της αδιάλειπτης αμεσότητας του Ομήρου, η απότιση φόρου τιμής στους διεθνείς μεταφραστές του, η προσφορά μιας πολυεπίπεδης οπτικοακουστικής εμπειρίας στο κοινό, η μόρφωση και κοινωνικοποίηση χιλιάδων συμμετεχόντων. Υπό τη διεύθυνση της ιδρύτριας Prof. Kathryn Hohlwein και του Έλληνα ηθοποιού Γιάννη Σιμωνίδη, και με τη συμβολή πολυτάλαντων συνεργατών, Οι Αναγνώστες του Ομήρου απέσπασαν διθυράμβους από χιλιάδες συμμετέχοντες στις ΗΠΑ, την Αίγυπτο, την Ουρουγουάη, την Ελλάδα, την Ιταλία και την Τουρκία, και ζητούν οικονομική στήριξη ώστε να αντεπεξέλθουν σε αυξανόμενο αριθμό προσκλήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο.

Για συμμετοχή και περαιτέρω πληροφορίες:

Στεφανία Ξυδιά Υπεύθυνη Επικοινωνίας
Οι Αναγνώστες του Ομήρου
Tel: (001) 917.671.6984
E-mail: Odyssey92Y@gmail.com
Σχετικοί ιστότοποι:
www.thereadersofhomer.org
www.choreotheatro.org
www.lyravlos.grΑναγνώστες του Ομήρου στη Νέα Υόρκη
1.Οι Αναγνώστες του Ομήρου στο μεσαιωνικό κάστρο της Κω, Αύγουστος 2010

Αναγνώστες του Ομήρου στη Νέα Υόρκη
2. Φοιτήτρια διαβάζει Όμηρο στα Αραβικά στη βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας

Αναγνώστες του Ομήρου στη Νέα Υόρκη
3. Στο Μοντεβιδέο, ο Ιταλός Πρέσβης απαγγέλλει Οδύσσεια στα Ιταλικά και τα Ελληνικά

Αναγνώστες του Ομήρου στη Νέα Υόρκη
4. Το σύνολο αρχαιοελληνικής μουσικής ΛύρΑυλος του Παναγιώτη Στέφου

Αναγνώστες του Ομήρου στη Νέα Υόρκη
5. O Γιάννης Σιμωνίδης και η Prof. Kathryn Hohlwein με την Υπουργό Παιδείας της Ουρουγουάης, Maria Simón και τη Διευθύντρια του Ιδρύματος Μαρία Τσάκος, Μαργαρίτα Λαρριέρα

Ἡ Διάδοση καί ἡ Ἐπιρροή τοῦ Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ στούς Λαούς καί τίς Τέχνες τῆς Ἀσίας

Ἡ Διάδοση καί ἡ Ἐπιρροή τοῦ Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ( 2 Αξιολογήσεις )

Ἡ Διάδοση καί ἡ Ἐπιρροή τοῦ Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ  στούς Λαούς καί τίς Τέχνες τῆς Ἀσίας
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΛΑΟΥ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2010-2011
ΔΙΑ ΤΟ ΕΥΡΥ ΚΟΙΝΟΝ

Η ΕΛΛΗΝΟ-ΒΟΥΔΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΓΑΝΔΑΡΑ
Διάδοση καί Ἐπιρροή τοἙλληνικοῦ Πολιτισμο
στούς Λαούς καί τίς Τέχνες τῆς Ἀσίας

μιληταί:
κυρία Ποτίτσα Γρηγοράκου, Δρ Πανεπιστημίου Παρισίων,
ρευνήτρια το λληνιστικο Πολιτισμο της νατολς
Καθηγήτρια στο Λαϊκό Πανεπιστήμιο

κυρία Άθηνά Σχιν, του Πανεπιστημίου Αθηνών, στορικός-Κριτικός Τέχνης

κ. θανάσιος Λερούνης, κπαιδευτικός, Πρόεδρος της Μ.Κ.Ο

«λληνες θελοντές» στούς ΚΑΛΑΣ


Δευτέρα 15 Νοεμβρίου 2010
, ώρα 17.00 - 19.00
ΑΙΘΟΥΣΑ Μ. ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ, 1ος όροφος, Ευριπίδου 12, Αθήνα


Επίσης στις 26 Ιανουαρίου 2011 στις 7 μ.μ. στο Auditorium
του Γαλλικού Ινστιτούτου, στα Γαλλικά

Ο σταυρός της ελληνικής σημαίας… προέρχεται από την Κνωσό του 1600 π.Χ.; !!!

Αναρωτηθήκατε ποτέ γιατί η ελληνική σημαία φέρει ισοσκελή σταυρό και όχι τον ανισοσκελή χριστιανικό;

Η πιθανότερη απάντηση είναι ότι οι κατασκευαστές του εθνικού σύμβολου... πρέπει να γνώριζαν περισσότερα από ότι νομίζαμε!

Ο σταυρός της ελληνικής σημαίας… προέρχεται από την Κνωσό του 1600 π.Χ.; !!!

Ο ανισοσκελής σταυρός ήταν ανέκαθεν ιερό σύμβολο των θαλασσοπόρων Ελλήνων, μια και συμβόλιζε τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα. Οι θαλασσοκράτορες Κρήτες αλλά και γενικότερα οι θαλασσινοί Έλληνες με τα αναρίθμητα νησιά και τα ποντοπόρα ταξίδια τους, όφειλαν να γνωρίζουν στοιχεία προσανατολισμού με κάθε δυνατή λεπτομέρεια.

Εδώ βλέπουμε τον ισοσκελή σταυρό της Κνωσού 1600 χρόνια πριν από τον Ιουδαιο-χριστιανικό σταυρό.

Ο σταυρός της ελληνικής σημαίας… προέρχεται από την Κνωσό του 1600 π.Χ.; !!!

Αυτός ο σταυρός της Κνωσού βρίσκεται και στην ελληνική σημαία!

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΒΛΕΠΕ:εδώ
.................................................................
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΣΤΑΥΡΟΙ:
Ο σταυρός της ελληνικής σημαίας… προέρχεται από την Κνωσό του 1600 π.Χ.; !!!Ο σταυρός της ελληνικής σημαίας… προέρχεται από την Κνωσό του 1600 π.Χ.; !!!Ο σταυρός της ελληνικής σημαίας… προέρχεται από την Κνωσό του 1600 π.Χ.; !!!

Πύλη Ιάσωνος

Saturday, November 13, 2010

ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΤΩΡΑ ΝΑ ΜΑΣ ΠΕΙΣΟΥΝ ΝΑ ΠΟΥΛΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΘΟΥΜΕ.


ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΟΦΟΙ

Ανακοίνωση της ΠΑΕ ΗΡΑΚΛΗΣ για Μπουτάρη: " ‘μωραίνει Κύριος, ον βούλεται απωλέσαι’.

Ανακοίνωση της ΠΑΕ ΗΡΑΚΛΗΣ για Μπουτάρη: " ‘μωραίνει Κύριος, ον βούλεται απωλέσαι’.


Σκληρότατη ήταν η επίσημη απάντηση της ΠΑΕ Ηρακλής, για τις δηλώσεις Μπουτάρη, ότι ο Ηρακλής είναι μικρή ομάδα και δεν μπορεί να γεμίσει γήπεδο 30.000 θέσεων κλπ.

12.11.2010 Γραπτή τοποθέτηση της ΠΑΕ ΗΡΑΚΛΗΣ
Είναι σαφές ότι κάποιοι, ενώ το οφείλουν, δεν γνωρίζουν το σχετικό ρητό, που προτρέπει όσους φιλοδοξούν να… θριαμβεύσουν να…
κρύπτονται. Διότι, όταν δεν κρύπτονται, υποπίπτουν σε ‘αποκαλύψεις σκέψεων’, που δεν προσβάλλουν τον ιστορικότερο Σύλλογο της Ελλάδας και τον κόσμο του, αλλά προσβάλλουν τη λογική και την αντίληψη όσων τις δημοσιοποιούν. Ιδίως, όταν η χρονική συγκυρία δεν ‘εξυπηρετεί’ για τέτοιου είδους ‘ατάκες’. Δεν εξυπηρετεί ούτε τις επιδιώξεις των ιδίων, αλλά και έρχεται σε σύγκρουση με το πολύχρονο αίτημα για κατασκευή γηπέδου στην Μίκρα, το οποίο, πλέον, είναι πιο επίκαιρο από ποτέ. Ο κόσμος του ΗΡΑΚΛΗ γέμισε και γεμίζει τα γήπεδα, όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης, ακόμη και σε αθλήματα, που δεν έχει παρακολουθήσει ο ‘αμετροεπής’ υποψήφιος, ο οποίος με επική δεινότητα επιχειρεί να επιβεβαιώσει το ‘μωραίνει Κύριος, ον βούλεται απωλέσαι’. Καληνύχτα σας…

ΠΑΕ ΗΡΑΚΛΗΣ

ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ ΜΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΜΕ ΠΟΛΛΑ-ΠΟΛΛΑ ΣΥΜΒΟΛΑ


The Rainbow Road to Oz,
Προφανώς ο τίτλος της εκπομπης προέρχεται από τον ανωτέρω τίτλο:
" Ο δρόμος του Ουράνιου Τόξου προς τον ΟΖ", της βαρειά αποκρυφιστικής ταινίας "Ο μάγος του ΟΖ"


Γιατί όμως εδώ έχουμε πέντε χρώματα ενώ θα έπρεπε να έχουμε επτά;Και τα ασπρομαυρα πλακάκια τυχαίο;
Δεν νομίζω!

Γιατί εξαφανίστηκε ο πίνακας "Η Ελλαδα Ευγνωμονούσα" από το πρωθυπουργικό γραφείο;