θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, October 09, 2010

Ό Χριστιανισμός δεν δέχεται την άθανασίαν της ψυχής!


«ΤΑ ΨΥΧΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ»
ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗΣ σελ. 31

Ό Χριστιανισμός δεν δέχεται την άθανασίαν της ψυχής!
Ό Χριστιανισμός δογματίζει περί «αναστάσεως νεκρών» (νεκρός=τό νεκρόν σώμα) και κατηγορηματικώς όμιλεί περί της «απαιτουμένης ύπό της εννοίας της αληθούς αναστάσεως ταυτότητος των άνισταμένων σωμάτων κατ' είδος και καθ' υλην» (Χρήστου Ανδρούτσου, Δογματική, έκδ. Αστέρος) προς το πρότερον σώμα (δηλαδή θα αποτελείται και εκ τών ιδίων μορίων ύλης)! Διατί όμως όλα αυτά μάς είναι άγνωστα, ενώ ύπέστημεν όλοι στά δημόσια σχολεία τήν χριστιανικήν κατήχησιν; Διότι ή κατήχησις λέγει πράγματα επιφανειακά και άσχετα, έλληνίζοντα και στωϊκίζοντα και αποφεύγει νά έκφραση ρητώς τά χριστιανικά δόγματα καθώς γνωρίζει δτι είναι αδύνατον νά γίνουν αποδεκτά άπό τον σύγχρονον άνθρωπον (έστω και άνήλικον). Διατί οι ιερείς λέγουν φράσεις ώς "νά σώσης τήν ψυχην σου", ενώ γνωρίζουν ότι ό Χριστιανισμός θεωρεί ότι δεν υπάρχει ψυχή; Δια νά ειπούν κάτι το όποιον είναι οικείον εις το άκροατήριόν των ώς μέρος τού Λαϊκού μας πολιτισμού! Χαρακτηριστικώς, διά νά φανή εύάρεστος στά ελληνικά ώτα ό Αρχιεπίσκοπος Αθηνών στά Έσχατολογικά κείμενα του έγκαταλείπων τήν Όρθόδοξον άποψιν περί αναστάσιμου σώματος ομοίου «κατ' όψιν και καθ' ύλην», καταφόρως έλληνίζει ομιλών περί «πνευματικού σώματος» και «αθανάτου ψυχής» και λησμονών ότι ή Ώριγενειάζουσα δόξα ότι ή ψυχή «έκπτύσσει -ή διαθέτει- σώμα αίθέριον» και ότι, συνακολούθως, «τά σώματα δεν θά άναστηθώσιν» έχει άναθεματισθή ύπό της Ε' και τής Πενθέκτης Συνόδου! Και επιπλέον ένεκα αυτής τής κακοδοξίας άνεθεματίσθη και προσωπικώς ό Ώριγένης ύπό τής Ε΄ Συνόδου (αναθεματισμοί 8ης ημέρας, 11ος άναθεματισμός — Β. Στεφανίδου, Εκκλησιαστική Ιστορία,έκδ. Αστέρος, 1959, σελ. 239).