θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, August 21, 2010

Προσοχή! Ο αριθμός 21 είναι ένα αποκρυφιστικό - Καμπαλιστικό σύμβολο.


ΕΙΚΟΣΙ ΕΝ - Ό αριθμός ούτος Θεωρείται ώς περιέχον μυστικήν δύναμιν, διότι οίνε τό γινόμενον του 3 Χ 7, δύο τουτέστιν των Ιερώτερων περιττών αριθμών, ΕΙΣ την Καββάλαν θεωρείται ιερώτατος, διότι είναι τό άθροισμα των γραμμάτων του ονόματος Ειέ ( Εγώ ε ι μ ί ο ων),
Οί αλχημισταί επίσης τόν έθεώρουν ώς Ιερόν διότι 21 ήμεραι κατεργασίας άπητούντο δια την μετατροπην των αγε­νών μετάλλων είς άργυρον. Κατά τον Dr R. Allendy ό αριθμός 21 είναι ό αντίστροφος του 12. Αμφότεροι αποτελούνται από τους ιδίους αριθμούς, άλλα κατ' άντίθετον τάξιν. Είς τόν αριθμόν 12 ή διαφοροποίησι ς εμφανίζεται εντός της κοσμικής μονάδος διά νά την οργάνωση εις τάς ποικίλας της μορφάς, ενώ εις τόν άριθμόν 21 βλέπομεν την ατομικότητα προκυπτουσαν άπό την κοσμικήν διαφοροποίησιν. Με τον 12 ή δυάς οργανώνει την μονάδα. Με τον 21 ή μονάς οργανούται εντός της δυάδος. (Λάσκαρης 338) St Μartin, Nombres 88.
ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ.- Εις τήν Π.Δ. είναι ό κατ'εξοχήν
αριθμός της τελειότητος (3 Χ 7)· Είναι ο αριθμός των κατηγορημάτων της Σοφίας (Σοφ.Σολ.7, 22-23) Συμβολίζει την θείαν Σοφίαν: «Πάσης γάρ κινήσεως κινητικώτερον, Σοφία, διήκει δε καί χωρεί δια πάντων διά τήν καθαρότητα άτμίς γάρ εστί της του Θεού δυνάμεως καί Απόρροια της του Παντοκράτορος δόξης ειλικρινής.... απαύγασμα γάρ εστί φωτός άϊδίου καί έσοπτρον άκηλίδωτον της του θεού ενεργείας καί εικών της αγαθότητος
αυτου.» (Σοφ. Σολ.7, 24-25).