θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Sunday, May 16, 2010

Τό δόγμα πού ό Επίκουρος καί οι μαθητές του δίδασκαν στον Κήπο αναπτύσσεται άπό τήν κοινοβιακή ζωή.

ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ

Τό δόγμα πού ό Επίκουρος καί οι μαθητές του δίδασκαν στον Κήπο είχε έναν προβληματισμό ουσιαστικά πρακτι­κό: νά χαρίσει σέ μιά μειοψηφία σοφών, απομονωμένων άπό τόν υπόλοιπο κόσμο, τήν ευτυχισμένη ζωή. Αυτός ό στόχος θά επιτυγχάνονταν, όχι τόσο μέ τή βαθιά γνώση οσο μέ μιά συνεχή άσκηση της σοφίας, μέ μιά πειθαρχία πού δί­νει ή ψυχή στον εαυτό της καί πού
αναπτύσσεται άπό τήν κοινοβιακή ζωή. (Κολχόζ, κιμπούτς)Ό σοφός καλλιεργεί τήν επιστήμη μόνο στό βαθμό όπου αυτή τόν απαλλάσσει άπό ένα πλήθος άθεμελίωτες πεποιθήσεις καί μάταιους φόβους. Ή επιστήμη δέν αποτελεί μέ κανένα τρόπο μέσο κατανόησης τοϋ κόσμου κι επίδρασης πάνω σ' αυτόν. Ό επικούρειος σοφός, σέ αντίθεση προς τό σοφό του Πλάτωνα, είναι αδιάφορος γιά τήν τύχη της πόλης. 'Αλλά βολεύεται μέσα στον κόσμο όπου ζει, κι εύχεται μιά ισχυρή εξουσία, πού νά επιβάλλει νόμους καί νά διαφυλάει τήν ελευθερία των ατόμων.